ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1342/ 29.10.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ I (ПИ 02508.51.110, 02508.51.536, 02508.51.535) и УПИ II (ПИ 02508.51.110, 02508.51.536, 02508.51.535), кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, без промяна на уличната регулация и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-38/ 13.10.21 г.          Прикачени файлове: