Обявление за издаване на виза за проектиранеОбщина Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че във връзка със заявление с вх. № УТ-2027-33/19.08.2021г. за издаване на виза за проектиране за ПИ 02508.7.426 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, по реда на чл. 140, ал. 1, т.3 от ЗУТ е издадена виза с № 148/ 27.08.2021г., засягаща ПИ 02508.7.427, 02508.7.428, 02508.7.383, 02508.7.390 по КК на гр. Балчик, Община Балчик

Справки и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

Като индивидуален административен акт, визата за проектиране подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: