Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1271/ 19.10.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXI (ПИ 48982.501.507), XXII (ПИ 48982.501.508) и XXIII (ПИ 48982.501.509), кв. 31 по плана на с. Царичино, община Балчик и ПУП-План за застрояване за УПИ XXI (ПИ 48982.501.507), XXII (ПИ 48982.501.508) и XXIII (ПИ 48982.501.509), кв. 31 по плана на с. Царичино, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-21/ 18.05.2021 г


Прикачени файлове: