Във връзка на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-28/ 20.09.2021 г.  за одобряване на проект ПУП- ПЗ на ПИ 02508.81.91 по КК на м-т „Двете чешми", град Балчик.

     Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

     На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от настоящото съобщение можете да направите писмени искания и възражения по плана до общинската администрация.Прикачени файлове: