• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-25/ 10.08.2021 г.  за одобряване на проект на  ПУП - ПРЗ за УПИ XXIII (ПИ 02508.70.143) и УПИ XXXIV (ПИ 02508.70.144) кв. 20 по плана на, гр. Балчик, община Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.         


Прикачени файлове: