• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Община Балчик уведомява заинтересованите лица - собственици и ползватели на земеделски земи, върху които е възникнал безсрочен сервитут, в т.ч. и трайно заетите площи от стъпките на стълбове в поземлени имоти в земеделски територии, засегнати от изграждането на обект: Нова ВЛ 110 п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, че  „Електроенергиен системен оператор" ЕАД започва изграждането на съоръжението. 

За цитираният електропровод има влязло в сила разрешение за строеж № РС-66/13.09.2021 г. от МРРБ.   

Строително - монтажните работи ще бъдат извършени за период от 18.10.2021 г. до 30.07.2022 г.          

На основание чл. 194 от ЗУТ собствениците и ползвателите на засегнатите имоти са длъжни да осигурят свободен достъп в тях за извършвате на строително монтажните работи.   

Изграждането на обект ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" е от съществено значение за сигурността и оперативната съвместимост на електроенергийната система в региона и страната. Чрез реализирането на национално значимия обект се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия на приоритетния европейски коридор Север - Юг. Проектът е включен в Десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД за периода 2015 - 2024 г.

Настоящото уведомление се публикува на интернет страницата на Община Балчик, вестник „Балчик", на видно място в сградата на Общината, както и във всички кметства, през чиято територия преминава трасето на електропровода.


Връзка към Заповед № 1361 от 04.11.2021 г. относно осигуряване на свободен достъп за извършване на разрешените СМР от "ЕСО" ЕАД за обект Нова ВЛ 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна" - тук