• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 октомври 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5.Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей. гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13 Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Албена Димитрова Знеполска и Ивайло Боянов Знеполски от гр. София за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.87.81 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента с обща площ 1.32 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 "Балчик - Каварна" км 61+200

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София""

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23.  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов-Председател на ПКЗССД

24. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 19.11.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

25. Поставяне на бронзова плоча на Клара Петкова върху фасадата на „Исторически музей" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик