ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1022/ 18.08.2021 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XVI (ПИ 67951.501.878), кв. 29 по плана на с. Соколово, община Балчик, с отреждане за ПСД, и План за застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Предимно производствена   "Пп".  съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-26/ 23.07.2021 г.       Прикачени файлове: