На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  1161/28.09.2021г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет " Отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, представляващ терен с площ 18 кв.м., част от ПИ№ 53120.507.300 по кадастрална карта на с. Оброчище, целият с площ от 29 457 кв.м. актуван с АОС №337/09.04.2012г., за поставяне на поставяем обект - гараж с площ 18 кв.м."


1. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, представляващ терен с площ 18 кв.м., част от ПИ№ 53120.507.300 по кадастрална карта на с. Оброчище, целият с площ от 29 457 кв.м. актуван с АОС №337/09.04.2012г., за поставяне на поставяем обект - гараж с площ 18 кв.м.

2. Начална годишна наемна цена за площ от 18 кв.м. в размер на 19.44 лв./деветнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС.

3. Срок на договора: 3 /три/ години.

Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 01.10.2021г. до 15.00 часа на 15.10.2021 г. от касата на ОбА - Балчик.

4. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 15.10.2021г.

5. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 15.10.2021г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;

Огледът на имота се обезпечава от главен специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54