• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№25

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 14 септември 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 19 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 19 точки. Постъпила е  две допълнителни точки:

- -Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та"  на  ул. „4-та", вилна зона „Фиш- Фиш ", Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на две  допълнителна точка в Дневния ред:

„За" - 14 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме вдигане на ръка целия дневния ред, който е от 21 точки:

 „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа +" по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Постъпили месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез Община Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.09.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021-2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за даване на разрешение за формиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа в общинските училища за учебната 2021-2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. Дропла            Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та"  на  ул. „4-та", вилна зона „Фиш- Фиш ", Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Други.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  По първа точка - Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа +" по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., давам думата на вносителя г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик заповядайте:

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  Община Балчик има одобрен проект по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" е необходимо Общинския съвет да приеме решение за възлагане на задължението за изпълнение на услугата „патронажна грижа" за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 по ОП РЧР за период от 12 месеца.

В Община Балчик функционира Домашен социален патронаж - Балчик, който е специализирано звено на община Балчик. Правилникът за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на домашен социален патронаж в Община Балчик е приет с Решение 803 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г. Дейността на Домашен социален патронаж - Балчик се осъществява в съответствие със Закона и Правилника за социалното подпомагане, изразяваща се в извършване на социални услуги за ежедневни дейности и социално включване на нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора им.

Домашен социален патронаж - Балчик има опит в предоставянето на грижи за възрастни хора и лица с увреждания.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Балчик да разгледа, обсъди и приеме следния проект на решение:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - Домашен социален патронаж за срок от 12 месеца, считано от стартиране на услугата, да изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на територията на Община Балчик по проект Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

      Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа +" по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета


РЕШЕНИЕ №384: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:


1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - Домашен социален патронаж за срок от 12 месеца, считано от стартиране на услугата, да изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на територията на Община Балчик по проект Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Постъпили месечни обезпечения и отчисления за период от 1 март 2020г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез Община Добрич., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По втора точка от дневния ред

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно промени в §58, ал.2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г. до 31декември 2020г., се възстановяват от РИОСВ по банковата сметка на общината на чиято територия се намира съответното депо в срок до 31 януари 2021г., и остават за сметка на общината, която ги е събрала. Възстановените средства се разходват по решение на ОБС Балчик. Община Балчик получи от Община Добрич сумата от 412 143,70лева.

          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет предлагам на Общински съвет - Балчик, §58, ал.2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

                                                                          Р Е Ш Е Н И Е:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си постъпилите суми от месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г. до 31декември 2020г., в размер на 412 143,70лева., да се изразходват за погасяване на просрочени задължения към доставчици, както следва:

-  ЕООД „Пътстрой - Варна"- СМР „Закриване и рекултивация общинско депо" - 201 491,28лева;

- „Претоварна станция" ООД- преработка на отпадъци - 210 652,42 лева.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема   Постъпили месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез Община Добрич., със „За" - 3 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №385 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет предлагам на Общински съвет - Балчик, §58, ал.2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК:                                            

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си постъпилите суми от месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г. до 31декември 2020г., в размер на 412 143,70лева., да се изразходват за погасяване на просрочени задължения към доставчици, както следва:

-ЕООД „Пътстрой - Варна"- СМР „Закриване и рекултивация общинско депо" - 201 491,28лева;

-„Претоварна станция "ООД- преработка на отпадъци - 210 652,42 лева.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.09.2021 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  на 30.09.2021 г. от 14:00 часа ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич, при следния дневен ред:

Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2022г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Добрич се провежда при непроменено разпределение на гласовете/определено по реда на чл.8 от ПОД АВиК/ за община Балчик е 6,96%.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.45, ал.1 и чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Съгласува следната позиция на община Балчик по точката от дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията, както следва:

-         Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в община Балчик да гласува според настоящото решение.

-         При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

-         Съгласува следната позиция на община Балчик по предложеното решение:

-         По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2022г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

-          При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема   Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.09.2021г. със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако имате въпроси, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Ангелов може ли да кажете какъв е  препоръчителният размер?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: На държавата сме поръчители, тъй като тя определя и вноската на всяка една от Общините, на Държавата е 22 164.44 лева, след което определя на Община Балчик, която е с 6.96%  от Асоциацията- 4 407.56 лева

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Ангелов, имам още един въпрос, ако може да ни информира - Общински съвет, какво точно става на срещата по повод на Пречиствателната станция Албена.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Проблема с Пречиствателната станция е, че Албена спечели по съдебен път собствеността  върху „Пречиствателна станция" Албена АД. Обаче не позволяват да бъдат инвестирани в тази Пречиствателна станция, предвидените пари  по „Оперативната  програма околна среда" т.е. 16 000 000 лева има предвидени за тази Пречиствателна станция Албена. И тъй като целият проблем там е изключителното противодействие и липса на диалог между ВиК и Албена. Начислението на цялата упадъчна вода, която прелива от шахтата и прелива в шахтите на Албена, поне това, което аз знам като цяло става дума за пари. Становището на Общината - по точно моето е,  когато видя подписан, какъвто и да е Меморандум между ВиК и Албена, ще си оправят отношенията - ще започнем преговори с Албена за отново прехвърляне на Пречиствателна станция Албена в собственост на Община Балчик, но категорично заявих, че няма да получа тази пречиствателна станция, да я дам на ВиК да я управлява и след това - това положение да продължи да съществува. С решение да бъде направена една Комисия от представители на всяка една институция, която тази седмица трябва да посети Пречиствателната станция да излезе с Протокол  и да препоръча мерки за регулирането на отношенията между ВиК Добрич  и Албена. След като го вида това нещо ще започнем преговорите с Албена и след това отново ще ни върнат пречиствателната станция. Тя е оценена от независими оценители за 3 500 000 лева., за което категорично съм заявил, че Община Балчик няма да даде три милиона и половина за да си я върне. Ще видим какви ще бъдат условията, но наистина не преговарям на този етап с никого.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря Ви, а в същност цялата Пречиствателна станция ли е на Албена?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да 100 % с окончателно Решение на съда на последна инстанция. На базата на това в съда свалиха землянката  която бяхме направили и  49%  уж са отмерили .. говорим за от 90-те години се е случвало това тъй като пречиствателната станция Албена в цялата си съвкупност т.е.  земята заедно с сградата и съоръженията е част от приватизационния договор на  Албена. Т.е при приватизацията на цялата пречиствателната станция е прехвърлена към „Албена" АД  и на базата на това те спечелиха делото в съда.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: И това всъщност е  претекста да се осъществи евро програмата.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Да има  предвидени 16 милиона за ремонт на тази пречиствателната станция и тези пари не могат да бъдат инвестирани в частна собственост.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Вярно ли е, че не са били само тези инвестиции, а е било пакет 111 милиона целият пакет.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  Да, освен това аз между другото не съм съгласен защото добре няма да инвестираме в Албена, но какво пречи да бъде инвестирана другата част от целият този пакет в Община Добрич. Те казват, че или на цяло или нищо. Някакъв ред има, тъй като ние имаме предвидени средства и дългосрочно обслужване на пречиствателна станция Балчик.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Тоест не може едното  без другото, така ли?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  Да така смятат.  Бенефициент на тези средства е Асоциацията и ние Община Балчик нито ще управляваме този процес нито сме страна по него, единственото е тази пречиствателна станция и по закон когато я получим веднага ние трябва да я прехвърлим на Асоциацията. Защото такъв е Закона, всички ВиК съоръжения Общинска собственост, трябва да се прехвърлят за управление на Асоциацията.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №386: На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Балчик, съгласува следната позиция на Община Балчик по точката от дневния ред на извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията, както следва:

-Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик да гласува според настоящото решение.

-При невъзможност на основния упълномощен представител, определя за резервен член - инж. Пламен Сидеров Тодоров - старши специалист в отдел „Инвестиционна дейност и контрол" в община Балчик.

-Съгласува следната позиция на община Балчик по предложеното решение:

-По т.1 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ВиК за 2022г., на основание чл.20, ал.З от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

-При поставяне на допълнителни въпроси, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Приемане на план за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021 - 2023 г,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение №281 прието на заседание на Общински съвет Балчик проведено на 08 април 2021 г., Протокол №19 бе открита процедура за финансово оздравяване на Община Балчик. Общински съвет възложи на кмета на Община Балчик да изготви план за финансово оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност. Бе определен срок за провеждане на публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване от 08.05.2021 г. до 21.05.2021 г. Публичното обсъждане се проведе дистанционно /неприсъствено/ чрез попълване на формуляр/анкета на хартиен носител или електронен формат. В горепосочения срок, както и след това няма постъпили мнения и предложения от граждани по настоящия проект. Въз основа на всичко това предлагам на вашето внимание следния проект за

                                                                                Р Е Ш Е Н И Е:                                             

 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 130д и чл. 130е от Закона за публични финанси (ЗПФ):

1.Общински съвет приема план за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Определя срок за изпълнение на процедурата до 31.12.2023 г.

3.Възлага на кмета на Община Балчик да осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ.

4.Упълномощава кмета на Общината да предприеме последващи действия за корекции в бюджета за 2021 г. в съответствие с финансовите параметри заложени в програмата, както и действия свързани с мерките за изпълнение на плана за финансово оздравяване за периода 2021 г. - 2023 г.

5.Задължава кмета на Общината в изпълнение на чл.130е, ал.6 от ЗПФ след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл.133, ал.5 да публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

6.Възлага на кмета, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение преди изтичане на срока определен с настоящото решение да направи предложение до Общински съвет за прекратяване на процедурата по финансово оздравяване, както е указано в чл.130л, ал.1 от ЗПФ.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Сега мога да кажа какво точно е състоянието, защото ние предлагаме План за финансово оздравяване. Тъй като тези плащания трябва да са след Решение на Общински съвет - тези 410 000 лева, които вече гласувахме. Община Балчик не дължи на никого нито 0.001 ст. по фактура,  която е пусната преди 30.08.2021г. тъй като днес сме 14.09.2021г. и може да има фактури от вчера или онзи ден, т.е. ние нямаме никакви задължения. Това е резултата от мерките, които  взаимно предприемахме включително и това, че нямахме второстепенни разпоредители, съкращенията които се направиха и включително и икономиите, които аз направих като Кмет. Резултата е че наистина не дължим на никого нито една стотинка за фактури издадени преди 30.08.2021 г. И да има това са дребни неща, които плащаме на третия ден. Ние ще бъдем съгласно Закона, тъй като 2020г. бяхме в  критериите да приемем Оздравителен план за финансово оздравяване. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри Приемане на план за Финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021-2023г.със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Колеги, докато се гледа тази точка аз бих искал в общ план, да повдигна някои въпроси по отношение на бъдещото финансово състояние на Общината. Комплексно с туристическият данък искам да кажа, че ми прави странно впечатление, че в следваща точка по малкият приход за първите шест месеца на  курортната такса от колкото тази година. Но това не е чак толкова важно, г-н Ангелов спомена, че нямаме никакви задължения което е много добре, но не само това се изразява какво е финансовото състояние на Общината. То може да се види по улици, тротоарите и как се поддържат. В това отношение имаме  много претенции от Кранево, не съм техен адвокат, но и там има упреци по отношение на озеленяване и доста несъбрани туристически данъци. В нашият град в централния район също има нужда от повече средства по поддържане на инфраструктурата, конкретно тротоарите от пристанището нагоре стоят повече от години неоправени. И  доста голям е района  в който живееха хора зад него зад него, квартири, обект туристически - доста неприятна гледка представлява тази част от града. Мисълта ми, е че финансовото оздравяване на Общината не е само в това разходите да се ограничат, защото можем да ги свием до безкрайност и тогава да е още по добро финансовото състояние.  А именно да се търсят източници за по високи приходи. В това отношение искам да кажа, че тази година не би било лошо Общината и Общинска администрация да се направи една по задълбочена проверка на Туристическият данък посредством системата Booking.com. Аз имам своите съмнения гледайки какъв е общият размер и все пак виждайки какъв е туристопотока, че доста голяма част от тези приходи потенциални за Общината не са прибрани. Ето сега например да ви кажа- Booking изпрати писма за това, че ще продължат да обслужват клиентите, които го ползват, но ги предупреждават че поисканите от тях справки ще бъдат дадени на съответните органи. Аз се съмнявам, че Общината като такава може да поиска такава справка, но тя може да се обърне към НАП  районните служби, и да получи доста подробна информация поне през тази система, която тази година представлява сигурно 80% от общия туристопоток,  за да си направи анализ дали си е прибрал всички  полагаеми средства. И пак казвам, че имам своите съмнения че до голяма степен, че това не е свършено защото  се промени характера на самия туристопоток. Ако преди години основно бяха Тур оператори, то сега станаха тази система  Booking.com, а тя опира до малки къщи, домове апартаменти, които се отдават според мен там има доста несъбираема сума, което би дало доста голям финансов ресурс. Още повече повишения туристически данък, който имаме. Това са ми коментарите, да не говорим и че Ви поздравявам и трябва да се включим и като град всички ставаме свидетели и трябва да запишем процедура по обособяване  за догодина на „Синя зона" Тази година си беше тотален  хаос града и тук взаимните упреци могат да бъдат , че Общински съвет  и ОбА ..но е факт, че свършихме доведе до един транспортен хаос и до огромни суми неполучени от Общината, които бих казал по право й принадлежат и тези средства трябва да бъдат събирани. Благодаря ви.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  По въпроса за ремонтите- Кранево. В момента в който приключим цялото асфалтиране на отсечката Рогачево-Кранево , където в момента работят, машините влизат и изкърпват Кранево, Оброчище, Рогачево и Църква. Плюс Балчик, т.е. Долината плюс Балчик. На пролет живот и здраве изкърпване и в Равнината, тъй като няма възможности. След изкърпване на Долината, където ще са машините, до година ще предложим на Общински съвет защото става с негово решение, основния път четвъртокласен, който ще ремонтираме и по този начин машините ще бъдат в Равнината и ще успеем да направим закърпване на по големите дупки- така казано в всички населени места от Общината. Но това ще се случи окончателно след Бюджет 2022г, защото няма как инвестираме толкова много средства за 2021г, под кърпежи не виждаме между  50-200 000 от тук нататък да се изхарчат. В момента машините, който пътува е видял- режат дървета, разширяват пътя, и т.н. и пак казвам живот и здраве на пролет ще отделим средства и за Равнината.  За Балчик единствено заради политическата криза очаквам всеки момент да подпишем договор за асфалтиране на улиците- :Струма", „Желязко Бончев", „Генерал Иван Колев" тези три улици, което отново ще помогне за инфраструктурата на града. Винаги има нещо , което да се прави. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  г-н Ройдев заповядайте:

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Искам  да попитам тези 150 хиляди за Кранево ли са или за цялата Долина. Благодаря.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Около 70.000 лв за цялото Кранево, не знам за какъв Апокалипсис говори кмета на Кранево. Комисия мина и огледа цяло Кранево, не е чак такъв Апокалипсис, както обяснява кмета.  Всичко, което биеше на очи и сме видели като дупки  включително пропадането на ул."Черно Море", всичко ще бъде оправено и грубо 70 000лв ще бъдат инвестирани.

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Около 2000-2500 квадрата

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:   Да около 2500 квадрата, няма да е цялостно но всички дупки включително и от ВиК ще бъдат ремонтирани.

Г-н Ивелин Ройдев - общински съветник: Благодаря Ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги други въпроси, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Нямах намерение да вземам думата, но само искам да кажа, че истината е някъде по средата, а именно това, което твърди кмета на Кранево, че като Апокалипсис и това, което твърди г-н Ангелов, че всичко е цветя и рози. Аз живея в Кранево и всеки ден минавам и само искам да напомня на г-н Ангелов, че 25 масив е в регулация от доста време и това е подхода между селото и Кранево. Дори да не е голям Апокалипсис в самото село Кранево, просто от преминаването от селото до плажа мисля, че процъфтява бизнеса с мивките, хората правят все повече мивки, защото който излезе от там е като снежен човек. Нека се помисли и да се направи един нормален подход до централния плаж, до северния плаж и трагедията е пълна в момента решите да стигнете до плажа. А в крайна сметка все пак това е притегателният център за туристите, не знам каква комисия е минала, но нека да се опита да стигне до плажа. Нека следващият сезон, този вече отмина, приложението от  селото до плажа не е трагично, не апокалипсис ами Кербала пасти да яде. Комисията да отиде, да запали една измита Общинска кола и да отиде до плажа, а като се върне да види за какво става въпрос. Там няма една капка асфалт, да не говорим за дупки и да селото има дупки, които са належащи за асфалтиране. Но просто трябва да се помисли и за подходите към плажа защото всички знаем е за туристите.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №387: На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл. 130д и чл. 130е от Закона за публични финанси (ЗПФ):

1.Общински съвет приема план за финансово оздравяване на Община Балчик;

2.Определя срок за изпълнение на процедурата до 31.12.2023 г.

3.Възлага на кмета на Община Балчик да осъществява текущо наблюдение на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ.

4.Упълномощава кмета на Общината да предприеме последващи действия за корекции в бюджета за 2021 г. в съответствие с финансовите параметри заложени в програмата, както и действия свързани с мерките за изпълнение на плана за финансово оздравяване за периода 2021 г. - 2023 г.

5.Задължава кмета на Общината в изпълнение на чл.130е, ал.6 от ЗПФ след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл.133, ал.5 да публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

6.Възлага на кмета, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение преди изтичане на срока определен с настоящото решение да направи предложение до Общински съвет за прекратяване на процедурата по финансово оздравяване, както е указано в чл.130л, ал.1 от ЗПФ.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка със задължението ми произтичащо от чл.137, ал.2 от ЗПФ и чл.35, ал2 от Наредбата за условията за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет да предоставя информацията за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз за полугодието в Общински съвет, предлагам следния проект за


                                             Р Е Ш Е Н И Е                                               

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.със „За" - 4; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ако нямате въпроси, да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №388: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджет и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2021 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2021/2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, по прогнозни данни за учебната 2021/2022 година в пет от общинските училища има недостиг на минимален брой ученици за формиране на някои от паралелките по класове. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г. (поел. изм. и доп. ДВ бр.36 от 3 май 2019 г.) при формиране на паралелките в отделните класове изключения от минималния брой се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнително средства за обезпечаване на учебния процес, извън определения единен разходен стандарт за издръжка на един ученик. По чл. 68, ал. 8 от посочената наредба директорите ОУ "Васил Левски" село Соколово, ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" Балчик и СУ „Христо Ботев" Балчик представят мотивирани искания за това разрешение, към които са приложени четири становища на началника на РУО Добрич. Представено е едно искане за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици, допустимо по чл, 69 от цитираната наредба с решение на Общински съвет, и то се отнася за трети клас в ОУ „Кирил и Методий" Балчик. Предлагам следното


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 124/17.08.2021 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-81/14.07.2021 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-218/26.08.2021 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-999/27.08.2021г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 29-00-155/18.08.2021 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-9875/05.08.2021, РД-З1-821/13.07.2021, РД-31-891/18.08.2021, РД-31-912/31.08.2021 и РД-31-907/27.08.2021 г., Общински съвет-Балчик

РЕШИ

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2021/2022 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1.1.           ОУ   "Г. С. Раковски" село Сенокос____________ бр. уч.__________ недостиг

II клас                                                        15 ученици              1 уч.

                          III клас                                                               15 ученици              1 уч.               

VII клас                                                     17 ученици              1 уч.

1.2.           ОУ   "Васил Левски" село Соколово____________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VI клас                                                               13 ученици    5 уч.

1.3.           СУ   "Христо Ботев" град Балчик______________ бр. уч.__________ недостиг

VI б клас                                                            15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                         15 ученици              3 уч.

X в клас                                                     17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

ХП б клас                                                  14 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.           СУ   "Хр. Смирненски" село Оброчище_________ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                         14 ученици              2 уч.

IV клас                                                               14 ученици                2 уч.

VIII клас                                                      15 ученици             3 уч.

IX  клас                                                               16 ученици                2 уч.

X      клас                                                      16 ученици              2 уч.

XI       клас                                                       14 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

XII       клас                                                            13 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           VI клас                                                               14 ученици                4 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2021/2022 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.1         ОУ "Васил Левски" село Соколово________________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - II клас (3+8)         11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (7+4)     11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VII клас (8+12)   20 ученици

2.2       ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос_________________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (5+11)      16 ученици     

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (12+9)    21 ученици           

2.                             Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик за учебната 2021/2022, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик_______ бр. уч.___________ Недостиг


Една паралелка в III клас                                   9 ученици                7 уч.

3.                             Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2021/2022 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1.    Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 5 ученици от VI клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.2.    Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 10 ученици от ОУ „В. Левски" с.Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3.    Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.   Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Предложение за даване на разрешение за формиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа в общинските училища за учебната 2021-2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г., със „За" - 4; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Използвам повода разглеждайки тази точка, вчера на Комисията изказах някаква мисли в посока на това, че съдържанието на училищата е доста скъпа дейност и тя трябва да бъде извършвана и разбира се да се инвестират пари в образованието. Само, че от годините повечето от нас, които са завършили броя на децата е намалял два пъти. И знам, че темата е по остра- дали трябва да се закриват или не   училища, аз по скоро имам такава идея- Общината дали може да потърси възможности някакъв вид публично-частно партньорство по отношение на някои училища, имам в предвид - на мои познати децата, които са по будни, учат по разни училища от близките  окръжни градове. Мисля, че няма някаква ерес* в това да се потърси възможност разкриване на някакъв вид специализирани училища, по профилирани или езикови паралелки, разбира се в посока публично-частно партньорство. Само чрез държавни поръчки това едва ли могло да става. Мисълта ми е, че би отпаднал ангажимента да се издържа да речем някои училища, които паралелки са доста маломерни  главно без храна. Би могло да се създаде учебно заведение, което даже да привлече деца от съседните градове. Така, че в никакъв случай образованието в града да не пострада. Благодаря.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: По принцип разговори сме водили, но в момента няма как да се дублира нормативно    публично-частно партньорство и държавното в Общинските училища. Частните училища са си частни, общинските са си общински, но този тип регулация за съжаление още по законен начин няма как да бъде осъществен, единственият начин е да се появи някаква фондация, която да наеме част от училището и например в извънкласното време да извършва допълнителни дейности, а досега такъв интерес за училище в Община Балчик няма.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 389: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 124/17.08.2021 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-81/14.07.2021 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-218/26.08.2021 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-999/27.08.2021г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 29-00-155/18.08.2021 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-9875/05.08.2021, РД-З1-821/13.07.2021, РД-31-891/18.08.2021, РД-31-912/31.08.2021 и РД-31-907/27.08.2021 г., Общински съвет-Балчик

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2021/2022 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:


3.1.           ОУ   "Г. С. Раковски" село Сенокос__________ бр. уч.__________ недостиг

II клас                                                        15 ученици              1 уч.

                          III клас                                                               15 ученици              1 уч.              

VII клас                                                     17 ученици              1 уч.

3.2.           ОУ   "Васил Левски" село Соколово__________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VI клас                                                               13 ученици    5 уч.

3.3.           СУ   "Христо Ботев" град Балчик____________ бр. уч.__________ недостиг

VI б клас                                                            15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                         15 ученици              3 уч.

X в клас                                                     17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

ХП б клас                                                  14 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

3.4.           СУ   "Хр. Смирненски" село Оброчище_______ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                         14 ученици              2 уч.

IV клас                                                               14 ученици                2 уч.

VIII клас                                                      15 ученици             3 уч.

IX клас                                                               16 ученици                2 уч.

XIII                                               клас                                                      16 ученици              2 уч.

XIV                                                 клас                                                       14 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

XV                                                      клас                                                            13 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           VI клас                                                               14 ученици                4 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2021/2022 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.2         ОУ "Васил Левски" село Соколово_____________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - II клас (3+8)         11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (7+4)     11 ученици      5 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VII клас (8+12)   20 ученици

2.2       ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос______________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (5+11)      16 ученици     

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (12+9)    21 ученици           

3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик за учебната 2021/2022, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик___ бр. уч.___________ Недостиг


Една паралелка в III клас                                   9 ученици                7 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2021/2022 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.4.    Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 5 ученици от VI клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.5.    Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 10 ученици от ОУ „В. Левски" с.Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.6.    Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-1254/12.07.2021 г. от Веселина Стойчева; вх. № 94-00-1268/15.07.2021 г. от Нейчо Върбанов; вх. № 94-00-1255/12.07.2021 г. от Мирослав Желязков за закупуване на общински имоти в гр. Балчик; Заявления от „Ескана" АД и „Соник старт" ООД за учредяване право на ползване, както и поради промяна в номера и площта на имот в село Дропла, включен в годишната програма, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със следното


       проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 640 м2, представляващ ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 408 м2, представляващ ПИ № 02508.81.86 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 02508.81.119 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв.111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2;

        - Дворно място с площ от 6 977 м2, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла, ведно с построената в имота сграда със ЗП 73 м2;     

        Нов раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следните имоти:

        - Земеделска земя VІІІ категория с НТП „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив" с идентификатор 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Бункера",  с площ от 150 986 м2;

        - Помещения с обща площ 320.70 м2 на първи етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1.  

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.,, със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-жа Елена Каменова  - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.,  със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №390: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 640 м2, представляващ ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 408 м2, представляващ ПИ № 02508.81.86 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 02508.81.119 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв.111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2;

        - Дворно място с площ от 6 977 м2, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кад. карта на с. Дропла, ведно с построената в имота сграда със ЗП 73 м2;     

        Нов раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следните имоти:

        - Земеделска земя VІІІ категория с НТП „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив" с идентификатор 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Бункера",  с площ от 150 986 м2;

        - Помещения с обща площ 320.70 м2 на първи етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот ., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № 26-00-732/19.05.2021 г. от Венцеслав Евстатиев - Изпълнителен директор на „Ескана" АД гр. Варна за учредяване възмездно право на ползване върху общински имот, по реда на Закона за подземните богатства. Инвестиционното намерение на дружеството касае общински имот - земеделска земя VІІІ категория, с площ от 150 986.00 м2 с идентификатор 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, с начин на трайно ползване: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив.

„Ескана" АД отправя искането в качеството си на концесионер по Договор №372/07.07.2006 г. на Община Балчик за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище „Ляхово - изток", като общинския имот № 53120.44.21 покрива площта на утвърдените запаси.  С изменение на Закона за подземните богатства от 08.08.2008 г., правото на собственост на Община Балчик върху кариерата се прекратява, а правата по договора за концесия преминават върху Държавата, чрез Министерство на енергетиката.           

            Съгласно чл. 75 от Закона за подземните богатства, концесионерът и собственикът на земята могат да сключат договор, с който на концесионера се прехвърля вещно право или се учредява вещно право на ползване върху земята за срока на концесията и се определят условията и редът за плащане на възнаграждение за това право. Съгласно чл. 39, ал.3 от ЗОС, в случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал.2 от ЗОС. Съгласно чл.58, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, освен ако в закон е предвидено друго, без търг или конкурс, на лица, определени със закон, след решение на общинския съвет. С оглед изискванията на чл.41, ал. 2 от ЗОС, за правото на ползване за целия срок от 10 години е изготвена пазарна оценка в размер на 90 794.00 лв. Във връзка с горното, предлагам на Вашето внимание следното:

                                                                         Проекто-решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от Закона за подземните богатства; чл. 58 ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-732/19.05.2021 г. от Изпълнителния директор на „Ескана" АД гр. Варна:

           1. Общински съвет - Балчик учредява възмездно право на ползване на „Ескана" АД с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов" №26, представлявано от Изпълнителния директор Венцеслав Евстатиев, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4914/09.06.2021 г., а именно: Земеделска земя VІІІ категория с площ от 150 986.00 (сто и петдесет декара деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив",    представляваща ПИ № 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик.

2. Определя срок на възмездното право на ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Определя цена на правото на ползване на имота по т.1 за целия 10 - годишен срок, в размер на 90 794.00 (деветдесет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева), платима към датата на подписване на договора. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договора за възмездно право на ползване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот: Комисията гласува за предложението със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; Като, Комисията предложи да се преразгледа цената с оглед на 10 г. срок за право на ползване на този имот, с цел допринасяне на финансовото оздравяване, предлага цената да бъде 180.000 лв. за  срок от 10г., като след корекция по т.3. от проект-решението се изменя: - Определя цена на правото на ползване на имота по т.1 за целия 10 - годишен срок, в размер на 180 000.00 (сто и осемдесет хиляди ) лева, платима към датата на подписване на договора.  И по 4.т. да се допише една поправка след - „30% от постъпилия приход от ползване на имота", а не продажба.

Г-жа Елена Каменова - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот: със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам само да кажа, че в представянето на тази точка Комисията се чудехме, всъщност тази фирма „Ескана" досега е имала  концесия нали ?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да и в момента има.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Въпроса е, че досега е била плащана таксата към държавата, а сега ще към Общината. Може би, беше редно все пак да се посочи към тази точка до сега какво е било концесионното възнаграждение, понеже с някаква цифра сме  излезли Общински съвет, Комисията специално би било добре да имаме основа върху , която да сравним. Какво е било преди и колко струва въобще тази концесия. А ние би трябвало да имаме понятие от това нещо, защото получаваме по закон 50% от тази концесия. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Димитрин Димитров  ще ви отговори, заповядайте г-н Димитров:

Г-н  Димитрин Димитров  -зам. кмет на Община Балчик: В същност  това придобито  вещо право на бъдещия концесионер, е условие той  да получи концесия от Министерството за добив на тези ресурси, така че тази стойност е единствената която той може  да заплати за да получи концесията.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Той нали така или иначе е плащал, не концесионер за първа година.

Г-н  Димитрин Димитров  -зам. кмет на Община Балчик: Тогава са били други условията, а в момента има нови условия- за да получи концесията трябва да получи вещо право  от собственика на земята. Това е реда.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Т.е. до сега нищо не е плащал?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Не, плащал е концесия на Държавата. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  предложението  на ПКБФЕЕ за цената да стане 180.000 лева:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Може ли да попитам само нещо преди да започне гласуването, все пак въпроса който зададе г-н Господинов - досега фирмата така ли е плащала, дори да е плащала към Държавата 50% са идвали към Общината. Има ли информация, колко сме получавали миналата година, поминалата. Защото така да формираме някаква стойност от 8 0на 180 000 лв.  аз пък искам 360 000 лв., в смисъл  малко несериозно ми изглежда. Виждаме, че фирмата е поставена в някакви условия. Изведнъж да вдигаме цената така, не мога да разбера на какво основание?   Основанието е, че общинските съветници от  бюджетната комисия иска да бъдат в помощ на оздравителният план  на Общината. За мен е важно, аз не знам как да гласувам в това положение, просто е важно да знаем колко е била на този човек концесията до момента, и да като му дадем това отстъпено вещо право той ще си кандидатства за подновяване вече към Министерството на икономиката или енергетиката, в смисъл според мен няма да кандидатства за нова концесия а за подновяване. Така че моля да се знае, колко е концесионната такса за колегата е много важно за вземане на решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Доколкото разбрах, това не е концесионна такса, а вид наем на тези 150 дка.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз лично не мога да преценя  дали трябва да гласувам 90 000 или 180 000 лева,  разбирам Бюджетната комисия, 180 хил. е по добре от 90 хил.,  въпроса ми е колко е цената на концесията.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Аз не виждам общо между двете неща, колко е концесионната такса и правото на ползване, ще я проверим колко е концесионната такса и  предполагам че тя е в порядъка на 2 - 3 или 4 000 лв. максимум получава Общината, ако питате колко плаща който и да е  собственик на имот, аз не мога да ви отговоря, но не е голяма сумата категорични, затова никой не обръща внимание и това говори за годишно. Ще проверим колко е, защото те пристигат от Министерство на Икономиката с превод. Договора не е при нас, нищо няма налично при нас.  Тази цена от 90 хиляди  лева е от независим оценител, тя не е изсмукана и няма нищо общо с концесионната такса т.е. независимият оценител е казал, че правото на ползване тази земя осма категория земеделска е 90 хиляди за 10 години. Общински съвет има право, без да се съобразява с нищо  да повишава цената, но няма право да я намаля. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги аз ще подложа  на   поименно гласуване на  предложението  на ПКБФЕЕ за цената да стане 180.000 лева:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Предложението е прието.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги, предложението се приема, моля да подложим на  поименно гласуване цялото проект-решение с изменението по т.3. и точка 4.:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №391: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 39, ал.3 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от Закона за подземните богатства; чл. 58 ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-732/19.05.2021 г. от Изпълнителния директор на „Ескана" АД гр. Варна:

1. Общински съвет - Балчик учредява възмездно право на ползване на „Ескана" АД с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов" №26, представлявано от Изпълнителния директор Венцеслав Евстатиев, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4914/09.06.2021 г., а именно: Земеделска земя VІІІ категория с площ от 150 986.00 (сто и петдесет декара деветстотин осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „За кариера за суровини в строителството и промишлеността в скален масив",    представляваща ПИ № 53120.44.21 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик.

2. Определя срок на възмездното право на ползване 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Определя цена на правото на ползване на имота по т.1 за целия 10 - годишен срок, в размер на 180 000.00 (сто и осемдесет хиляди ) лева , платима към датата на подписване на договора. 

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик. 

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на договора за възмездно право на ползване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги обявявам 10 минутна почивка.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Само да уточня концесионната такса е 7 000 лв.  общо на година, значи Общината получаваме 3 500 лв. годишно

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София на общински имот в гр. Балчик.  , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  постъпило е заявление вх. № 24-00-800/09.07.2021 г. от Иван Иванов - Управител на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София за предоставяне на нови работни помещения за екипите на социални услуги от Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Центъра за обществена подкрепа.   

Подходящи за целите на организацията са помещенията на първия етаж (кота -3,45 м) на Туристически културно - информационен център „Мелницата" в гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1. 

         Съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.         

         Във връзка с предоставяне на подходяща материалната база на Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за обществена подкрепа в гр. Балчик и подобряване качеството на предоставяните социални услуги, предлагам на Вашето внимание следното            

                                                      

                                                     Проекто - решение

                                                                                                    

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 42-00-800/09.07.2021 г. от Иван Иванов - Управител на „СОНИК СТАРТ" ООД:

          1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД с ЕИК 200325323, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. „Позитано" №9, ет.2 офис М8, представлявано от Иван Симеонов Иванов, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г.:

          Част от първи етаж (кота -3,45) от шестетажна нежилищна сграда „Мелницата" с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, включващ помещения с обща площ 320.70 м2 (триста и двадесет цяло и седемдесет квадратни метра), представляващи: туристически културно информационен център (учебен център), тоалетна - жени; тоалетна - мъже; преддверие тоалетни; склад; тоалетна за персонала; битовка, 2 бр. технически помещения; бар.     

          2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                      

           3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Тъй като ме попитахте в почивката, тези двете услуги  са  от доста време  тук, ЦОТ-а е бившата книжарница до Обретенов офиса на ГЕРБ първия, който имаха с вход от главната улица, т.е. ЦОТ-а е с два входа, което не е добре за работата и  трябва да обикалят много. А другото помещение , което ползват е точно до офиса на ДПС -старата закусвалня, там ползват офиса плюс мазата и има количка включително тъй като те трябва да имат задължително достъп за трудноподвижни хора. И тъй като изтече договора от 5 години и можем да се разпореждаме с помещенията от „Мелницата" заради ремонта и смятаме, че тези помещения, които ще им дадем ще осигурят комфорт и за двете социални услуги тъй като обслужват инвалиди и др., всички разходи ще бъдат за сметка на „СОНИК СТАРТ" ООД, т.е. ние не инвестираме средства в това. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа- Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София на общински имот в гр. Балчик.,   със „За" - 0, „Против" - 0; „Въздържали се" - 4; Комисията се въздържа поради липса на информация.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се "

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н председател, моля да подложите точката на прегласуване.

Г-н Симеон Симеонов- общински съветник: На комисията всички се въздържахме, в проекторешението пише, че това помещение което се отдава е 320.70 м2. Т.е. не пише целият етаж ли се отдава или част от тези 320.70 м2.?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Аз обясних, че отдаваме приземният етаж без офисни части около асансьора и всичко, което е от асансьора към военните го отдаваме под наем, а те вече ще го разделят на отделни помещения както им пасва.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Информационния център къде ще се намира?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Ние говорим за приземния етаж, най долния, не за този от който влизаме, няма нищо общо с  този от който влизаме  и ползваме цялата „Мелница", т.е. -1 етаж, кота -3,45, 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н председател, моля да подложите точката на прегласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, колеги подлагам точката на прегласуване, което ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №392: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 42-00-800/09.07.2021 г. от Иван Иванов - Управител на „СОНИК СТАРТ" ООД:

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД с ЕИК 200325323, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. „Позитано" №9, ет.2 офис М8, представлявано от Иван Симеонов Иванов, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г.:

 Част от първи етаж (кота -3,45) от шестетажна нежилищна сграда „Мелницата" с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, включващ помещения с обща площ 320.70 м2 (триста и двадесет цяло и седемдесет квадратни метра), представляващи: туристически културно информационен център (учебен център), тоалетна - жени; тоалетна - мъже; преддверие тоалетни; склад; тоалетна за персонала; битовка, 2 бр. технически помещения; бар.     

2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик.  , давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                        

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4929/29.07.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот  ХІ, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2 (сто и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 236.00 лв. (петнадесет хиляди двеста тридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик.  ,   със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №393: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4929/29.07.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот  ХІ, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2 (сто и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 236.00 лв. (петнадесет хиляди двеста тридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. Дропла, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализирането на заложените в бюджета за настоящата година приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                        

    проекто - решение:        

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4926/27.07.2021 г., представляващ:  едноетажна жилищна сграда с площ от 73 м2, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 6 977 м2 (шест хиляди деветстотин седемдесет и седем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 38 550.00 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. Дропла,  със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №394: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4926/27.07.2021 г., представляващ:  едноетажна жилищна сграда с площ от 73 м2, ведно с прилежащо дворно място, представляващо ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на село Дропла, с площ от 6 977 м2 (шест хиляди деветстотин седемдесет и седем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 38 550.00 лв. (тридесет и осем хиляди петстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                        

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3769/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 640 м2 (шестстотин и четиридесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 463.00 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; комисията взе решение да гласува трите точки анблок.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 395: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3769/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 640 м2 (шестстотин и четиридесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 18 463.00 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                         

       проекто - решение:     

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3770/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 408 м2 (четиристотин и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 770.00 лв. (единадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 396: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3770/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 408 м2 (четиристотин и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 770.00 лв. (единадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                           

       проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4094/06.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 621 м2 (шестстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 915.00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема о - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми., със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 397: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4094/06.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 621 м2 (шестстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 915.00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-1163/04.08.2021 г. от „Бюти смайл - ню лайф" АИППМПДМ, ЕИК: 203776655,с управител Татяна Бисерова Заимова, относно подновяване на Договор за наем №568/12.08.2016 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС ,Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 697.68 лв. /шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година със „За" - 4 гласа.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 398: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 697.68 лв. /шестстотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки /без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2, т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.  , давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 26-00-1140/29.07.2021 г. от „АИППМП Медикъл сървис" ЕООД, ЕИК: 124709566, с управител Галина Ненова Атанасова, относно подновяване на Договор за наем №615/09.09.2016 г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж.  Обща площ 34,57 кв.м. Находящи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1339.93 лв ./хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки /без ДДС;

3.Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.  , със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 399: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение публична -общинска собственост, част от ПИ№02508.82.2, представляващ медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж.  Обща площ 34,57 кв.м. Находящи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година, за срок от 5 г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 1339.93 лв ./хиляда триста тридесет и девет лева и деветдесет и три стотинки /без ДДС;

3.Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

         3.1. спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

3.2.  представят диплома за завършено висше медицинско образование.

4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

    5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 94-00-1279/20.07.2021 г. от „Ростислав" ЕООД, ЕИК: 204090772, с адрес на управление: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков" №1, относно отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м., част от ПИ№ 02508.79.20, по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 5 /пет/ години.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м., част от ПИ№ 02508.79.20, по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 264.60 лв. / двеста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години. „За"- 4; „Против:- 0; „Въздържали се" - 0; гласа;

Комисията предложи да се коригира проект решението и добави следното:

По т.1- Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост- ПИ № 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик и   находящият се  в него- 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ години. И по т.1 сме добавили „чрез търг с тайно наддаване".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги аз ще предложа по процедура първо да преминем към  поименно гласуване на  предложението на ПКБФЕЕ:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги, допълнението  се приема, моля да подложим на  поименно гласуване цялото проект-решение с промените:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 400: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - ПИ № 02508.79.20 по кадастрална карта на гр. Балчик и   находящият се  в него- 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв.м.,  за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 264.60 лв. / двеста шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-1009/20.07.2021 г. от „Алдекс" ЕООД, с ЕИК: 200530118, гр. Добрич, ул. „България" №15, вх, Б, ап. 23, относно подновяване на Договор за наем №560/02.08.2016 г.

 Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15 кв.м.  в размер на 146.70 лв./сто четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, г-н Ангелов го допълни  като 4.т. -Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м.,  със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 401: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 15 кв.м.  в размер на 146.70 лв./сто четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от ползване на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Оброчище, община Балчик

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020г., давам думата на вносителя г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По деветнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Общинският план за развитие /ОПР/ на община Балчик 2014-2020 г. е приет с Решение № 524 по Протокол № 36 от 13.02.2014 г. и е основополагащ документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е създадена стратегия за развитието на района.

Орган на наблюдение на ОПР е съответният общински съвет. За резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад по определен от кмета на общината ред.

С настоящото предложение внасям за разглеждане и одобряване съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №.№ 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/ Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет

РЕШИ:

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на Община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за- Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020г.със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 402: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 72, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г. /Обн. ДВ. бр.70 от 7 август 2020г/., Общинският съвет:

1. Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та"  на  ул. „4-та", вилна зона „Фиш- Фиш ", Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно Споразумение № РД 02-30-57/07.12.2018 г., сключено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Балчик са финансирани дейности по изработване на работен проект за укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", находящи се във вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик. Работният проект е одобрен от ОбЕСУТ при община Балчик, като това е отразено в Протокол №6/26.11.2020 г.

Проектната разработка включва изграждане на съоръжения и конструкции, като те са конструирани по начин, позволяващ оптимално постигане укрепването на активизираното свлачище. Предвижда се ситуирането им да е в имоти частна, общинска и горски територии. За реализиране на проекта е необходимо да се получи предварително съгласие съгласно чл. 96, ал.3 от ЗУТ, като част от приложимата документация е:

-Съгл. т. 1 на чл. 96, ал.3 от ЗУТ  - документ за собственост или друг акт, удостоверяващ право на възложител върху имотаизвадка от действащ подробен устройствен план (когато той не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140, ал. 2, 3 и 4, ако е приложимо, или проект на подробен устройствен план за всички имоти, попадащи в определения.

-Съгл. т. 5 на чл. 96, ал.3 от ЗУТ  - извадка от действащ подробен устройствен план (когато той не се променя) или виза за проектиране, издадена по реда на чл. 140, ал. 2, 3 и 4, ако е приложимо, или проект на подробен устройствен план за всички имоти, попадащи в териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване, определен от Държавното дружество за геозащита или от неговите клонове и съответната община, на чиято територия се намира инвестиционното намерение;

-Съгл. т. 6 на чл. 96, ал.3 от ЗУТ  - административния акт за одобряване на подробен устройствен план в определения териториален обхват по т. 4 заедно с доказателства за влизането му в сила или протокол за приемане на проекта за подробен устройствен план от съответния експертен съвет.

В разпоредбата на чл. 73, ал. 1, т. 5 от Закона за горите е регламентирано, че промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройството на територията (по смисъла на § 5 от ЗУТ „Общински обекти от първостепенно значение" са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение).

Съгласно Закона за общинската собственост, общинските съвети приемат ежегодно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, се допуска актуализация на така приетата програма, както и общинските съвети определят обектите от първостепенно значение.

В настоящият случай, чрез определянето на обект „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, ще се даде възможност в максимална степен да се ускори инвестиционния процес, тъй като на основание чл. 73, ал. 5 от Закона за горите - Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост, и в случаите по чл. 78, ал. 4, т. 2 от ЗГ промяната на предназначението за изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5 се извършва безвъзмездно, както и съгласно чл. 156а След допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените.

Предвид гореизложеното, на основание чл.87 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следното

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Казвам го по друг начин за да можем по лесно и по бързо да можем да изпълним този проект, защото е за по предназначение за правото на ползване и ни трябва това решение на Общински съвет, което аз ще ви го предложа:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

1.На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 73, ал. 1, т.5 от Закона за горите, Общински съвет на град Балчик определя обект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-Фиш", Община Балчик за „Общински обекти от първостепенно значение" по смисъла на § 5 от ЗУТ. Благодаря.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за- Изменение и допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та"  на  ул. „4-та", вилна зона „Фиш- Фиш ",  със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"   

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 403: 1. На основание чл. 21. ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8. ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 73, ал. 1, т.5 от Закона за горите, Общински съвет на град Балчик определя обект: „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4- та , вилна зона „ Фиш-Фиш Община Балчик за „Общински обекти от първостепенно значение по смисъла на   §  5 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред -Други.


По двадесет и първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, ако няма  въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик