• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


  З А П О В Е Д

№ 1130/15.09.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

 Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева-Василева- началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                        инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа Добрич

                        Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                        юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

                        представител  на  РУ на МВР - Балчик


Комисията  да разгледа подаденото Заявление с вх. № 94-00-1390/12.08.2021 год. от Митко Стелиянов Петров и препоръките в Протокол № 2021-6/24.06.2021 год. от проведено заседание на комисията по жилищно настаняване при Община Балчик в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 21.09.2021 год. от 11.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР- Балчик на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                       

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик