Община Балчик изпълнява проект "Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик" по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По проекта ще се изгради зоната за спорт, отдих и свободно време в отреден за тази цел терен (в кв.1157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. "Балик" с площ 28 дка. Изграждането на съоръженията е предпоставка за развиване на масов спорт и учебно-тренировъчна дейност, свързани с физическа и психическа подготовка, и издръжливост на младите хора. Предвидени за изпълнение са следните спортни игрища: игрище за футбол с настилка тип „Изкуствена трева", дренаж, осветление, ограда и тенис на корт с настилка тип твърдоеластична от синтетични материали. Изградената инфраструктура ще бъде достъпна и за хора в неравностойно положение.

Инвестицията на настоящият проект, е част от мащабен за цялостно оформление на паркова и спорна зона в кв. "Балик".

 

Общ бюджет на проекта: 390 023,80 лева без ДДС, от които 331 520,23 лв. европейско и 58 503,57 лв. национално финансиране

Срок на изпълнение: от 11.03.2020 г. до 11.09.2021 г.