• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 септември 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа +" по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Постъпили месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез Община Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.09.2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Балчик за периода 2021-2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за даване на разрешение за формиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа в общинските училища за учебната 2021-2022г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на заявление от „Ескана" АД гр. Варна за учредяване  възмездно право на ползване на общински имот

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предоставяне за безвъзмездно ползване на „СОНИК СТАРТ" ООД гр. София на общински имот в гр. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ № 23769.54.432 по кадастралната карта на с. Дропла   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост - медицински кабинет № 112 с площ 18 кв.м., разположен на 1-ви етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 221 с площ 24 кв.м. на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни №102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,5 кв.м., разположени на 1-ви и 2-ри етаж, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 1 брой рекламно-информационен елемент /табло/ с площ 5.40 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Фиш-фиш", гр. Балчик, част от ПИ№ 53120.505.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион за бързо хранене, с площ 15 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик