ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 975/ 09.08.21 г. е допуснато изработването на ПУП – План за регулация за УПИ VIII (ПИ 02508.80.75), кв. 165 по плана на гр. Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-27/ 23.07.21 г.          Прикачени файлове: