• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 26.08.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

 

за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации" с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. Балчик, пл. „21-септември" № 6, информационен център
 • На вниманието на: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Относно: Обществени консултации по Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • По електронен път:
 • На ел. поща:  mayor@balchik.bg

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • 2. Форма на обществената консултация:
 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни - от 25.08.2021 г. до 24.09.2021 г.


4. Съдържание на документацията:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

5. Координати за връзка:

 • Магдалена Георгиева - директор дирекция МДТХСД и БФС
 • ел. поща: mayor@balchik.bg


6. Място на публикуване на отговори:

На уеб сайта на Община Балчик, където е публикувано настоящото съобщение

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани  във вида, в който са постъпили.

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира и допълни подзаконовия нормативен акт, във връзка със значителни изменения в Закона за устройство на територията /обн.,ДВ, бр.16 от 23.02.2021г./, с които отпадат част от правомощията на ОБЕСУТ за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти, регламентирани в чл.142 ал.6 т.1 и т.2 ЗУТ; въведена е дефиринциация в категоризацията, а от там и в разрешителния режим на широкоплощните обекти за селкостопанско производство /оранжерии и парници/,  а с чл.147а. от ЗУТ е въведен нов вид административна услуга - издавано от Главен архитект на Разрешение за промяна на предназначението, при промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи.

Предложения размер на новите такси е минимален и съобразен  с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им /приета с ПМС №1 от 05.01.2012г./

Промяната в размера на таксите за услуги извършвани от БКС изброени в чл.56 на Наредбата е поради следните причина: Разходите за предоставянето на услугите в т.ч. /преки, непреки, материални, разходи за управление и контрол/ са в пъти увеличени спрямо размера на таксите. Действащите размери не са променяни от 2007г. Многократното увеличение на горива, материали, минимална работна заплата и т.н. довеждат до не възстановяване на себестойността на услугите и са далеч под нея. Предложените размери са изчислени на база съществуващата отчетност  и не надвишават себестойността на услугите.

 Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от Община Балчик услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания. Това ще допринесе за повишаване и на приходите в общинския бюджет, както и възстановяване на разходите направени от общината .

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

             Предлаганата промяна няма да доведе до разходване на финансови средства на бюджета на община Балчик.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

            Въвеждането на новите видове услуги ще доведе от една страна до разширяване на обхвата на предоставяните такива от община Балчик, а от друга ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет. Също така ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

            Предлаганият проект на НОАМТЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

      

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

 

ПРОЕКТ!

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик);  доп. нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Балчик; изм. доп. нов Чл. 57 и Чл. 58 с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик   


Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:

 

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения:

 1. В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 цифрата 7 се променя на цифра 14.

2.   Точка 30.1.19 се изменя така:

30.1.19

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


3.      Точка 30.1.28 се изменя така:

30.1.28

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни


4.      Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:

30.1.38

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

14 дни


5.      Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от т.30.1.20 до т.30.1.27;

6.      Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от т.30.1.29 до т.30.1.37;

7.      Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 30.2.16 става т.30.2.7;


В чл.43, в т. 33 Издаване на разрешение за строеж се правят следните изменения и допълнения:


8.       Създават нови точки със следното съдържание:

33.2.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

33.6.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни


9.      Точка 33.11 се изменя така:

33.11

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


10.  Съответно от стари т. 33.11 до т. 33.14 стават от т. 33.12 до т.33.15


11.  Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:

33.16

 Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2 включително, без съпътстващи сгради, постройки и производствени инсталаци

 200 лв.

7 дни


В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в експлоатация се правят следните допълнения:


12.  Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:

36.3.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7        дни


13.  Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20

 Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни


14.  Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46

Издаване на Разрешение за промяна предназначение на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не под 200лв.

30 дни

47

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот

150 лв.

14 дни§2

В Глава трета   -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Точка 13 се изменя така:

13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-  разрешение

-  с използване на стълба

-  без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-  разрешение

-  с използване на стълба

-  без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение


10.00лв.

120.00 лв./бр.

100.00 лв./бр.

10.00 лв.

70.00 лв./бр.

50.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр


2.      От т.22 до т.24 се изменят така:

22

Косене с тревокосачка

60,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен материал

20,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе

15.0    в./м2


3.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

-  от непикирани едногодишни цветя

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

- До 4 км       

- Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

- До 4 км

- Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

- 1 курс в рамките на града

- За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

- Транспорт -  За 1 км.        

- За престой -  за 1 час        


3.00 лв. 10.00 лв.


Услуга с дробилка

- за 1 час

- за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

- За час

 - За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.


4.      От т.34 до т.36 се изменят така:

34

Услуга с мини челен товарач

- за час 

- за ден


50.00 лв.

360.00 лв.

35

Услуга с контейнеровоз

- За 1 курс до Претоварна станция

- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс

300.00 лв. курс

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации

А) трошено каменна настилка       

Б) асфалтова настилка        

В/ бетонна настилка30.00 лв./кв.м.

55.00 лв./кв.м.

30,00 лв./кв.м


5.      Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:

41

Б) изкопаване на гроб на ръка

В) транспорт с катафалка

- до 5 км

- до 7 км

- до 10 км

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

Д) изкопаване на гроб с багер

Е) за ковчег:

- за ковчег /обикновен/ и кръст

- Ковчег нестандартен

- Ковчег детски

Ж) за платно

З) разкриване на стар гроб - ръчен изкоп

И) поддържане на гроб за 1 месец

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

Л) товарене и разтоварване на ковчег

100.00 лв.


20.00 лв.

30.00 лв.

35.00 лв.

3.00 лв./км

60.00 лв.


80.00 лв.

130.00 лв.

70.00 лв.

55.00 лв.

100.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв.6.      Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:

71

Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./

30 лв. на ден

72

Наем позиционирана сцена /комплект/

650лв.на денПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик