• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 994/12.08.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от ЗСМА, чл.94, ал.1, чл. 99, ал. 1 и чл. 99б, ал. 3 от ЗГР и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 год. за ФЕСГР, във връзка със заявление с вх. № 94-00-830/12.05.2021 год. и Протокол с вх. № 94-00-830_009/10.08.2021 год. на комисията назначена по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР, назначена със заповед № 954/03.08.2021 г. на кмета на Община Балчик, относно заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се извърши дерегистрация по настоящ адрес гр. Балчик, ул. „Тунджа" № 44А на следните лица:

  1. Альоша Славов Иванов
  2. Магдалена Михайлова Иванова
  3. Даниела Калинова Георгиева
  4. Стефан Дянков Атанасов
  5. Иван Георгиев Иванов
  6. Калоян Георгиев Иванов

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, вкл. и чрез публикуване на интернет страницата  на Община Балчик и чрез поставяне на информационното табло в сградата на Община Балчик при спазване на Закона за защита на личните данни.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересованите лица пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщението й, като в съответствие с чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването не спира изпълнението й.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Къймет Тургут -секретар на Община Балчик.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на ГД "ГРАО" чрез ТЗ "ГРАО"-Добрич за автоматично заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик