• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№24

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 юли 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 19 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 18 точки. Постъпила е  една допълнителни точки:

- Вземане на Решение на общински съвет за Удължаване на срок на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органи на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на една  допълнителна точка в Дневния ред:

„За" - 19 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме вдигане на ръка целия дневния ред, който е от 19 точки:

 „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

2. Отмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за преразглеждане и подлагане на ново гласуване на проект-решение с Вх. № 417/21.10.2020г., внесено в Общински съвет - Балчик

Вносител: Христо Христов - Председател ПКУТСЕ

5. Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за промяна на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г. поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина с. Преспа и филиал „Изток" към ДГ №3 „Чайка" гр. Балчик, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

13. Разглеждане на заявление от Йордан Иванов Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Други.

 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  По първа точка - Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик, давам думата на вносителя  г-жа Сияна Фудулова заповядайте:

 

По първа точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми г-н Ангелов, дами и господа общински съветници, С Решение № 347 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 02.07.2021 година Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и молба с входящ №    210/14.06.2021 г., на Председателя на Дружество на „Военноинвалидите и военнопострадалите" в гр. Балчик, Общински съвет Балчик отпусна еднократна финансова помощ от 1500.00 лева, на 15 /петнадесет/ души по 100.00 лева, по повод техният празник.

Решението по силата на № АдК-04-20/14.07.2021 г. на областния управител  на област Добрич е счетено за незаконосъобразно, като са изложени мотиви свързани с липсата на основание за приемане на решението, както и че в нарушение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК е прието бе проведено публично оповестяване чрез средствата за масово осведомяване за
процесното изменение на общинския бюджет и осигуряване участието на
заинтересованите граждани и организации при приемането на решението. На посочените мотиви е указано отмяна на приетото решение. Същите обаче не би следвало да се кредитират, доколкото:

Общински съвет е орган на местно самоуправление в общината, според чл.138, ал.1 от Конституция на РБ, който се избира от населението, за да решава всички въпроси от местно значение.  Правомощието на общинския съвет да отпуска от самостоятелния общински бюджет финансова помощ на граждани и на местни организации с цел социално-икономическо подпомагане или по здравни причини, е законно установено, произтичащо от нормите на КРБ и от ЗМСМА. В съответствие с това свое законово определено правомощие ежегодно общински съвет -Балчик по традиция отпуска еднократна помощ в минимален размер от 100 лева на физическите лица, членове на дружеството на военноинвалидите. Помощта е отпусната на военноинвалиди и средствата са предоставени за решаване на жизненоважни социални потребности и свързани с тях здравословни проблеми, в съответствие с условията на приетия Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Към молбата си председателят на дружеството е представил списък на лицата , които ще се ползват от помощта. Оспореното решение е прието в изпълнение на легитимната цел - предоставяне на традиционната за общината социалната подкрепа и обществено признание, благодарност към достойните български граждани, служили на родината си.

Не може да се сподели и второто възражение в заповедта за незаконосъобразност на оспорения акт поради липса на проведено публично обсъждане. 

В чл. 124, ал. 1 ЗПФ е посочено, че промените по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет за съответната година. Разпоредбите на чл. 125 и следващите от ЗПФ определят ред за извършване на компенсирани промени в общинския бюджет и този ред не съдържа изискване за публично обсъждане на промените.  Законът допуска промените в държавния бюджет да се извършват по облекчена процедура в сравнение с тази по първоначалното приемане на бюджета и по аналогия следва да се приеме, че и промените в общинския бюджет могат да се извършват, без да се изисква предварително публичното им обсъждане, аргумент за което е и разпоредбата на чл.55а от ЗПФ.  Препращането на чл.124, ал.1 от ЗПФ към условията и реда на този закон има предвид промяната по общинския бюджет да се извършва при спазване на фискалните правила и ограничения, които са спазени в конкретния случай. С оглед размера на предприетата промяна и размера на гласувания резерв в общинския бюджет, не се нарушава одобрената фискална рамка.

Предвид горното, предлагам Общински съвет, гр. Балчик, да приеме следното,                                                                                                                      Проект!

РЕШЕНИЕ

 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 347 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 02.07.2021 година.

ПКБФЕЕ приема  Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик,  със  „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-жо Фудулова, колеги моля ако няма други въпроси моля да преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №366: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 347 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 02.07.2021 година.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Отмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с Решение № 571 по Протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик, давам думата на г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ


По втора точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми г-н Ангелов, дами и господа общински съветници По сила на чл. 3 от ЗМИП, законодателния орган на Република България, установи в посочения нормативен акт задължението на конкретни лица  да прилагат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Сред задължените по закона лица попаднаха и възложителите на обществените поръчки, органите по приватизация и кметове на общини, както и други възлагащи органи и възложители по смисъла на Закона за концесиите при сключване на концесионни договори /съответно т.т.23, 22 и 24 на  чл. 4 от ЗМИП/. В изпълнение на разпоредбата на чл. 101 от ЗМПИП се приеха от органа на местно самоуправление и дължимите вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик.

Със ЗИД на ЗМИП , обн. ДВ бр. 21 от 2021 г.  се приеха промени, които извадиха от кръга на задължените по закона лица всяко от горепосочените.

Последното налага и дължимото в този случай ново произнасяне на общински съвет, за отмяна на вече приетите с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик, вътрешни правила.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                 Проект!

                                              РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. § 1, т. 5 от ЗИДЗМИП, Общински съвет гр. Балчик, отменя Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката. Колеги моля ако няма други въпроси моля да преминем към гласуване, което ще се извърши с вдигане на ръка:


Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 367: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. § 1, т. 5 от ЗИДЗМИП, Общински съвет гр. Балчик, отменя Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.



№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2021г.

 0,00лв.

0,00 лв.

3

м. 0 6.2021г.

258,84 лв.

0,00 лв.

Общо :  258,84 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2021г.

0,00 лв.

0,00 лв.

2

м. 05.2021г.

0,00 лв.

0.00 лв.

3

м. 06.2021г.

0,00 лв.

0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.



Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,


реши:


1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2021 до 30.06.2021г., в размер на  -  258,84лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема   Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на Община Балчик и Председател на Общински съвет за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.

със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; и прие следното

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №368: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2021 до 30.06.2021г., в размер на  -  258,84лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2021г.

 0,00лв.

0,00 лв.

3

м. 0 6.2021г.

258,84 лв.

0,00 лв.

Общо :  258,84 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2021г.

0,00 лв.

0,00 лв.

2

м. 05.2021г.

0,00 лв.

0.00 лв.

3

м. 06.2021г.

0,00 лв.

0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Предложение за преразглеждане и подлагане на ново гласуване на проект-решение с Вх. № 417/21.10.2020г., внесено в Общински съвет - Балчик,  давам думата на г-н  Христо Христов - Председател ПКУТСЕ


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Христо Христов - Председател ПКУТСЕ: Уважаеми господин  Ангелов, господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило Заявление от „Бряг" ООД, гр. Добрич с Вх.№ 248/21.06.2021г.,  с решение на  Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология от 30.06.2021г., предлагаме да се преразгледа и подложи на ново гласуване проект-решение с Вх.№ 417 от 21.10.2020г. внесено в Общински съвет - Балчик., което е следното:

Постъпило е заявление с вх.№63-00-307-005/18.09.2020г., във връзка с предходни вх.№63-00-307/20.08.2019г. и вх.№63-00-307_003/21.07.2020г. от „БРЯГ" ООД, гр .Добрич, ж.к. „Добротица" бл.46, вх.Г, ет.1, ап.2, представлявано от Димитрин Петров Стефанов и Димитър Георгиев Стойков с искане за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ 11 в кв.7 по плана на К.З. „Двореца" гр. Балчик, във връзка с което е издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх.№ 63-00-307-001/18.02.2020г.

Промяната има за цел изменение на:

- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З.  „Двореца" да бъде приведена в съответствие с границата на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

- ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

-предлага се мястото за връзка на брегоукрепително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното

Проекто-решение:

 

На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по плана на К.З. „Двореца" гр. Балчик.


Промяната има за цел:

 

-Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З." Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

-ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

-           Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Христов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Не разбрах каква е промяната, видях, че ще прегласуваме проекторешение обсъждано 2020г. Два пъти Общински съвет е отказал да приеме промяната на въпросният проектоплан за регулация и пристрояване. Много пъти са били изказвани доводи за това, най малкото защо е на границата на плана. Но мие чудно - не можем да съберем  воля, кураж да защитим нещо което е обществен интерес ли? Не знам комисията дали може даде повече подробности, не видях разлика съществена в условията по въпросната докладна. Но това ми е чудно, защо отново трябва да го разглеждаме. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, други колеги. Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Тази тема действително  я обсъждаме доста време, ето сега чувам приказки-„ да не нарушим обществения интерес" и права и собственост на нас гражданите на  Община Балчик. Само казвам, нямам никаква връзка с този обект, само разсъждавам каква е ситуацията там - една неразрешима ситуация. Някой  си си идва с Акт за собственост, от друга страна там  минава улицата. Ако ние смятаме, като Община, че не  е тяхно, да си заведем дела. Трябва да сме наясно, спечелвайки дело, взимайки си там някакво парче от земя- какво го правим, паркинг, завод или парк? То трябва да бъде, а сега имаме нерегламентирана каменна настилка, която тази година по рядко се разхождам, но миналата година  забелязах примерно  четириместни каравани седяха там един месец. Ами идете в Франция спрете някъде за един месец и сложете караваната там. Нито се паркира по някакъв ред, нито е обозначено да се паркира. Ако е общинско веднага да си заведем делата и да си  го вземем обратно. Не защитавам ничий интерес, дори да беше общинско не беше ли по правилно да изменим ПУП-а, да го  направим парк или паркинг. Алея „Дамбата" е хубава и атрактивна, но стана само камъни без никакво озеленяване. Нямаме и места за паркиране,  и очевидно е необходимо да бъде паркинг. Ние сега можем да предприемем действие като Община, да кажем от утре това ще бъде паркинг, не можем  -  хората ще дойдат с претенции.  Ако ще само заради даването и популизма, ама да не даваме общинска собственост - някой да иска в момента да я продаваме, да я отстъпваме или подаряваме? Никой не иска това, а във Фейсбук някакви  хора с абсолютно кухи профили, предния път ме нарочиха, че съм  че съм лобирал. Какво да лобирам ? Затова това нещо трябва да се оправи - тръгваме по Дамбата -страхотно е станало, минаваме покрай този ц***ей....нататък заведенията всичко оправено, хубаво,  но на нас ни харесва тази част да остане , като снимка на Бейрут през 72 година. Ако това ви харесва давайте да продължаваме ей така в тази  никаква територия. Изменението на ПУП-а не виждам никаква връзка с нашите права, това общинско ли е ( говоря, като общност) или не. Да си водим дела, ако нашите юристи сметнат, че това нещо не принадлежи на тези хора  и е неправомерно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н  Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Исках да кажа, че ние нямаме гаранция, че това ще бъде паркинг, озеленен, инвеститорите загубиха кредит на доверие. Аз така или иначе съм против, общината дори да си заведе дело е време да се направи нещо за този паркинг, който  сега се използва на 99%, колкото и да е ци**й или мръсно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, заповядайте г-н Христов:

Г-н  Христо Христов - Председател ПКУТСЕ: Беше отправен към мен въпрос, кое налага входирането на точката, получихме заявление адресирано до ПКУТСЕ   и решихме, че е удачно  да го входираме и да се разгледа от Общински съвет на днешното заседание. И предходните  изказвания на колегите ме води към това, че нашето решение е било правилно, защото когато има дебат, изказвания и обсъждане- това беше нашата цел, надяваме се да има и рационално решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, заповядайте Атанасов:

Г-н  Атанас Атанасов- общински съветник: Споделям мнението на моите колеги, и специално на г-н Господинов, ако действително  от страна на Общината имат претенции, да се заведе дело и органа който може да помогне е Съда.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               "Против"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      "Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; Против" - 2; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ №369: 1. На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик  дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  „Двореца" гр. Балчик.

Промяната има за цел:

- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. „Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:



По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпила докладна записка от Даниел Димитров - главен треньор на Баскетболен клуб „Черноморец" гр. Балчик с вх.№26-00-941 от 30.06.2021 г. предлагам следния проект за


решение:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 10 000 лева, в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", за закупуване на екипировка и покриване на разходи по спортен календар на Баскетболен клуб „Черноморец" гр. Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева., със „За" - 4; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Симеонов заповядайте:

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности одобри Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева;, със  За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0гласа; и „Не гласува" - 1, гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ако нямате въпроси, да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Не гласува"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „Не гласувал"-1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 370: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 10 000 лева, в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", за закупуване на екипировка и покриване на разходи по спортен календар на Баскетболен клуб „Черноморец" гр. Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към шеста точка от дневния ред -  Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпилото предложение от директора на Областна дирекция на МВР - Добрич Никола Панчев с вх.№ ЕО-338 от 17.05.2021 г. предлагам следния проект за


решение:


 На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх.№ ЕО-338 от 17.05.2021 г

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури допълнително финансиране за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик през летния туристически сезон 2021 г. в размер на 2 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема сборния бюджет на Община Балчик за 2020 г.,  приема - Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик,  със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Началников, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 371: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № ЕО-338 от 17.05.2021 г

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури допълнително финансиране за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик през летния туристически сезон 2021 г. в размер на 2 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 година.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


 


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на задълженията ми по чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси, Ви предлагам  за утвърждаване следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2020 година, както следва:


1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2020 г. в размер на 27 592 956 лева.

            2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2020 г. в  приходната си част  в размер на 23 000 637 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за местни дейности                                                     11 773 140 лева

            3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 23 000 637 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 080 963 лева

                        - за местни дейности                                                      10 692 177 лева

            4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2020 г. в размер на 285 508 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 3 049 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2020 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 9 582 030 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2020 г. в размер на 638 620 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2020 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 850 414 лв., съгласно Приложение № 8.


9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2020 г. в размер на 627 881 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2020 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 26 864 лв., съгласно Приложение № 9.

            11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2020 година, съгласно приложение №15 към писмо на МФ №ФО-1 от 18.01.2021 г.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г., със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 372: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджет на Община Балчик за 2020 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2020 г. в размер на 27 592 956 лева.

            2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2020 г. в  приходната си част  в размер на 23 000 637 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за местни дейности                                                     11 773 140 лева

            3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 23 000 637 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 080 963 лева

                        - за местни дейности                                                      10 692 177 лева

            4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2020 г. в размер на 285 508 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 3 049 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2020 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 9 582 030 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2020 г. в размер на 638 620 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2020 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 850 414 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорт към 31.12.2020 г. в размер на 627 881 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2020 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 26 864 лв., съгласно Приложение № 9.

            11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2020 година, съгласно Приложение №15 към писмо на МФ №ФО-1 от 18.01.2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Предложение за промяна на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г. поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и постъпило удостоверение за промяна на настоящ адрес с Изх.№ АО-01-793/05.07.2021г., от Галена Маринова - Гавраилова , предлагам следния проект   за:

Решение:


На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-В, на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г., които имат право на транспортни разходи, както следва:

Променя маршрута в списъка с пътуващи:

                       -Г. Николова Маринова - Гавраилова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково, учител, Маршрут: гр. Каварна - с. Гурково.                  

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 373: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-В, на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г., които имат право на транспортни разходи, както следва:

Променя маршрута в списъка с пътуващи:

 -Галена Николова Маринова - Гавраилова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково, учител, Маршрут: гр. Каварна - с. Гурково.                 

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение на Общински съвет - Балчик за учебната 2020/2021г. шест училища и една детска градина бяха предложени за средищни и утвърдени с Решение на Министерски съвет №856 от 26.11.2020г.

В изпълнение на нормативното изискване по чл.3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, списъкът на средищните училища и детски градини се актуализира ежегодно от Министерство на образованието и науката по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

За учебната 2021/2022 година в общината е представена информация от директорите на шест училища и четири детски градини. Предлагам следното


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Мир" с. Сенокос; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

1.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната 2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните училища и детски градини по ПМС № 128/2017г.:

1.1.Средищни училища

-СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици

-ОУ „Антим I" Балчик гр. Балчик - 25 пътуващи ученици

-ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 67 пътуващи ученици

-ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 28 пътуващи ученици

-СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 34 пътуващи ученици

1.2.Средищни детски градини:

-ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 8 пътуващи деца

-ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 11 пътуващи деца

-ДГ „Мир" с. Сенокос - 7 пътуващи деца

-ДГ „Дъга" с. Гурково - 4 пътуващи деца

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

 Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности приема Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №374: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Мир" с. Сенокос; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

1.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната 2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните училища и детски градини по ПМС № 128/2017г.:

1.1.Средищни училища

-СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици

-ОУ „Антим I" Балчик гр. Балчик - 25 пътуващи ученици

-ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 67 пътуващи ученици

-ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 28 пътуващи ученици

-СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 34 пътуващи ученици

1.2.Средищни детски градини:

-ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 8 пътуващи деца

-ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 11 пътуващи деца

-ДГ „Мир" с. Сенокос - 7 пътуващи деца

-ДГ „Дъга" с. Гурково - 4 пътуващи деца

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина с. Преспа и филиал „Изток" към ДГ №3 „Чайка" гр. Балчик, община Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, през учебната 2020/2021 г. на територията на община Балчик са разположени 13 детски градини. От тях функционират 11 детски градини - 3 в града и 8 по селата. В две от детските градини, поради трайно намалелият брой на децата е прекратена дейността със заповед на Кмета на Община Балчик както следва: ДГ „Пролет" с. Безводица - Заповед №643/28.05.2020г., ДГ Преспа с. Преспа - Заповед №1012/25.08.2020г. Във филиал „Изток" към ДГ „Чайка" се наблюдава трайно намален брой на децата.  За тези три детски градини, самостоятелното съществуване през следващите учебни години ще се окаже невъзможно поради малкият брой деца в групите, което налага и допълнителното им финансиране от страна на Общината. Огромна слабост в работата на тези градини е невъзможността за отделяне на 5-годишните и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка преди постъпването им в първи клас.

С цел осигуряване равен достъп до качествено образование на децата се налага оптимизация на мрежата от детски градини в община Балчик. Детските заведения в по-големите села и в града имат базата и капацитета да приемат децата от тези, които са с минимален брой. Осигуряването на пълняемост на групите, ще доведе до намаляване на разходите за персонал и издръжка на детските градини. Отделянето на децата от подготвителните групи ще улесни образователно-възпитателния процес и ще го направи по-пълноценен и качествен.

Отрицателната демографска характеристика, миграцията на хората в трудоспособна възраст и ниската раждаемост водят до драстично намаляване на населението в община Балчик. Във връзка с това в Община Балчик, е заложено, че когато учебната година започне с 14 на брой деца в едногрупна детска градина, следва да се пристъпи към проверка и проследяване на броя на децата за следващата учебна години. Ако тенденцията е броят на децата да е под 13, е необходимо кметът на общината да пристъпи към реорганизация и/или оптимизация на мрежата от детски градини. Децата от тези детски градини следва да бъдат насочени към най-близката средищна градина, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца в задължителна предучилищна възраст.

След направен анализ на броя на децата по настоящ адрес и броя на децата, живеещи в населените места на общината, извън градския център /по данни на съответните кметове/ беше направена следната прогноза за следващата учебна година:


 

 

 

 

Населено място

 

 

Детска градина

Брой деца 2020/2021 учебна година

Прогнозен брой деца 2021/2022 учебна година

1.

гр. Балчик

Филиал „Изток"

12

9

2.

с. Безводица

„Пролет"

7

6

3.

с. Преспа

„Преспа"

3

2


Видно от анализа е че в три от детските градини се очаква за предстоящата учебна година броят на децата да е под 13 - Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина „Преспа" с. Преспа и Детска градина „Чайка" - филиал „Изток" гр. Балчик.

Съгласно чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование общинските детски градини се закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет като производството по закриване започва по предложение на кмета. Заповедта за закриване съдържа /чл.322, ал.1/:

1.  наименование, седалище, официален адрес;

2.  условия и ред за пренасочване на децата;

3.  условия и ред за съхраняване на задължителната документация;

4.  условия и ред за разпределяне на имуществото;

В чл.323 от ЗПУО конкретните условия и ред за закриване на общинска детска градина се определят с държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт, който включва условията и реда за откриване, преобразуване, промяна и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е регламентиран в Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката/. Съгласно Наредбата предложението за закриване на общинска детска градина съдържа съответните реквизити по чл.314, ал.3 от ЗПУО, която касае закриване на институция:

1.            мотиви за необходимостта от закриване;

2.            наименование и адрес;

3.            информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им;

4.            информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база;

5.            предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация;

6.            информация за осигурен транспорт до детското заведение, към което са насочени децата.

Към предложението се прилагат:

1. справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно изплащането на задълженията на закритата институция; 2. копие на акт за собственост.


УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на гореспоменатото представям следното предложение за закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина „Преспа" с. Преспа и филиал „Изток" на Детска градина „Чайка"  община Балчик


За Детска градина „Пролет" с. Безводица:

1.            мотиви за необходимостта от закриване

За предстоящата учебна  2021/2022 година броят на децата е под 13.

2.            наименование и адрес

Детска градина „Пролет" с. Безводица с адрес с. Безводица, община Балчик, ул. „Първа" №31

3.            информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им

В ДГ „Пролет" с. Безводица са записани 7 деца за учебната 2020/2021 година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик;

4.            информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база

Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

5.            предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация

Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик;

6.                  информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са насочени децата

Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.


За Детска градина „Преспа" с. Преспа:

1.                  мотиви за необходимостта от закриване

За предстоящата учебна  2021/2022 година броят на децата е под 13.

2.                  наименование и адрес

Детска градина „Преспа" с. Преспа с адрес с. Преспа, община  Балчик, ул. „Първа" № 1717а;

3.                  информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им

В ДГ „Преспа" с. Преспа са записани 3 деца за учебната 2021/2022 година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик;

4.                  информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база

Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

5.                   предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация

Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик;

6.                  информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са насочени децата

Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.


За филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик:

1.                  мотиви за необходимостта от закриване

За предстоящата учебна  2021/2022 година броят на децата е под 13;

2.                  наименование и адрес

Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик, ул. „Страцин" №1;

3.                  информация за броя на децата и възможностите за пренасочването им

Във Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик са записани 9 деца за учебната 2021/2022 година, които да бъдат пренасочени към Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик;

4.                  информация за собствеността и предложение за разпределяне, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база

Сградният фонд и материално-техническата база на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик;

 

5.                  предложение за приемане и съхраняване на задължителната документация

Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик;

6.                  информация за осигурен транспорт до детската градина, към която са насочени децата

Няма нужда от осигуряване на транспортът на децата до Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Балчик да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ:


I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, считано от 15.09.2021 г. като:

1.                  Записаните в ДГ „Пролет" с. Безводица за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

2.                  Сградният фонд /по Акт № 426/ 02.12.2014 г., а именно поземлен имот 03174.501.180 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 2636.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 03174.501.180.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 249 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

3.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

4.                  Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

5.                  Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.


                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

                                         РЕШИ:


 I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Преспа" с. Преспа, считано от 15.09.2021 г. като:

1.                  Записаните в ДГ „Преспа" с. Преспа за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

2.                  Сградният фонд /по Акт № 399/ 11.11.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 1627.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 58270.501.281.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 165 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

3.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

4.                  Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

5.                  Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ:


I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик, считано от 15.09.2021 г. като:

6.                  Записаните във Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

7.                  Сградният фонд /по Акт № 384/ 28.04.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 212.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 020508.85.119.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 107.00 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

8.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

9.                  Няма необходимост от осигуряване на транспорт на децата пътуващи до Детска градина Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик

10.        Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански

 Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности одобрява Закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина с. Преспа и филиал „Изток" към ДГ №3 „Чайка" гр. Балчик, община Балчик, със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 375: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование. 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

РЕШИ:  

I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, считано от 15.09.2021 г. като:

6.                  Записаните в ДГ „Пролет" с. Безводица за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

7.                  Сградният фонд /по Акт № 426/ 02.12.2014 г., а именно поземлен имот 03174.501.180 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 2636.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 03174.501.180.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 249 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

8.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

9.                  Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

10.              Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

РЕШИ:  

I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Преспа" с. Преспа, считано от 15.09.2021 г. като:

11.              Записаните в ДГ „Преспа" с. Преспа за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

12.              Сградният фонд /по Акт № 399/ 11.11.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 1627.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 58270.501.281.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 165 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

13.              Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

14.              Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

15.              Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

РЕШИ:


I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик, считано от 15.09.2021 г. като:

16.              Записаните във Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

17.              Сградният фонд /по Акт № 384/ 28.04.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 212.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 020508.85.119.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 107.00 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

18.              Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

19.              Няма необходимост от осигуряване на транспорт на децата пътуващи до Детска градина Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик

20.              Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - : Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година;, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Промените в чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, извършени през 2020 г., предвиждат, задължителното предучилищно образование да обхване и 4-годишните деца, тъй като изграждането на ранни навици за учене поставя здрава основа за цялостното личностно развитие на детето. В чл. 56, ал. 2 законодателят предвижда, обучението на 4-годишните деца да се извършва в детските градини, а при липса на такива - в училищата. Водещ мотив е фактът, че образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност.

Параграф 16 от ПРЗР на ЗПУО определя учебната 2023/2024 година за краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Община Балчик има готовност да изпълни разпоредбата на чл. 8, ал. 1 още през предстоящата 2021/2022 учебна година. 

На територията на общината има 11 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места; с материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции; с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини. 

Готовността на общината за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4годишните деца  преди крайния срок доказват и данните от извършения през м. февруари т. г. обход. Те показват, че към момента 81% от децата, родени през 2017 г. и живущи на територията на Община Балчик, посещават детска градина. Останалите са се преместили в друго населено място.


Въвеждането на задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца през учебната 2021/2022 година няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Община Балчик, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата.  Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Балчик да приеме следното:  

Проекто - решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Балчик

реши :


1.Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 годишните деца в детските градини на Община Балчик от настоящата 2021/2022 учебна година. 

2.Възлага на Кмета на Община Балчик последващи по изпълнение на Решението действия.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности одобрява Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година; със „За" - 2 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 1 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №376: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Балчик

1.                  Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 - годишните деца в детските градини на Община Балчик от настоящата 2021/2022 учебна година. 

2.                  Възлага на Кмета на Община Балчик последващи по изпълнение на Решението действия.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД., давам думата на вносителя  г-жа Сияна Фудулова заповядайте:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, Покана,  до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал редовно Общо събрание на акционерите на 06.08.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 . Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от девет точки:

1.   Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020
година. ; 2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год.,
заверен от регистриран одитор; 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г.; 4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г.,
заверен от регистриран одитор; 5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2020 год.; 7. Избор на регистриран одитор за 2021 год.; 8. Промяна в капитала на дружеството. 9. Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение:

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                             Проект!


                                              РЕШЕНИЕ:

1. Определя д-р М. Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 06.08.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 23.08.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год., заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор.

              - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021 год.;

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД;

ПКБФЕЕ приема  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД,  със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:



1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       "Не гласувал"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 1

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 377: 1. Определя д-р М. Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 06.08.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 23.08.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год., заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор.

 - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021 год.;

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Й. И. Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, Община Балчик.., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпило заявление вх. № 94-00-1151/23.06.2021 г. от Й. И. Йорданов от град София, собственик на дворно място с площ от 5 746.00 м2, съгласно Договор за доброволна делба № 112, том ІІІ, вх. рег.№ 3116/29.12.2015 г. на Служба по вписвания при РС Балчик и Нотариален акт № 138, том. ІV, вх. Рег. № 1616/24.06.2021 год. на Служба по вписвания при РС Балчик, представляващо част от ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево,  целия от площ 6 514.00 м2 за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на частта на Общината в размер на 768.00 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС - Балчик следното:

                                                 

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл. 48, ал.1 от НОРПУРОИ приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1151/23.06.2021 г., дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Й. И. Йорданов от гр. С-я, по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, целия с площ 6 514.00 м2, като Й. И. Димитров, изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 768.00 м2 (седемстотин шестдесет и осем) идеални части, актувани с АОС № 4920/29.06.2021 г

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 348.00 лв. /три хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение на село Змеево, община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  - Разглеждане на заявление от Й. И. Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, Община Балчик.., със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Разглеждане на заявление от Й. И. Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, със „За" - 4 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „„За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 378: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл. 48, ал.1 от НОРПУРОИ приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1151/23.06.2021 г., дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Й. И. Йорданов от гр.София, по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, целия с площ 6 514.00 м2, като Й. И. Димитров, изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 768.00 м2 (седемстотин шестдесет и осем) идеални части, актувани с АОС № 4920/29.06.2021 г

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 348.00 лв. /три хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение на село Змеево, община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:      

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3779/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 511 м2 (петстотин и единадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 742.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" ., със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 379: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3779/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 511 м2 (петстотин и единадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 742.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 94-00-1182/01.07.2021 г. от И. О. Дренчева, ЕГН: 9809198037, с постоянен адрес: гр. Балчик, ул. „Плиска" №23, собственик на ПИ№ 02508.51.468.5 по кадастрална карта на гр. Балчик, находяща се на в.з. „Белите скали", ул. „Десета" 2, относно наем на част от съседен имот ПИ№ 02508.51.203 публична общинска собственост, за поставяне на закрит навес, с цел търговска дейност.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. „Белите скали", ул. „Десета" 2, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ 46 кв.м за поставяне на закрит навес, с цел търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 46 кв.м.  в размер на 295.32 лв./двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.  със „За" - 4 гласа.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 380: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. „Белите скали", ул. „Десета" 2, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ 46 кв.м за поставяне на закрит навес, с цел търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 46 кв.м.  в размер на 295.32 лв./двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-907/24.06.2021г. от ЕТ „Джеси - Янко Митев Йорданов" с ЕИК: 202974171, относно отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.


2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 12  кв.м.  в размер на 77.04 лв. /седемдесет и седем лева и четири стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 5, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион, със „За" - 4 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион, със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 381: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", част от ПИ№ 53120.501.108, по кадастрална карта на с. Оброчище, за поставяне на 1 бр. павилион  с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 12  кв.м.  в размер на 77.04 лв. /седемдесет и седем лева и четири стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 5, дейност 4,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Оброчище.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик,  давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Съгласно постъпило Заявление №26-00-1011/20.07.2021г. за подновяване на Договор за наем №569/12.08.2016 сключен между Община Балчик и „Редианс" ООД, ЕИК: 103819963, с управител Живко Цанков Диков, адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски", к.к. „Чайка", х-л „Детелина", относно отдаване под наем за временно и възмездно ползване на общински имот, част от брегоукрепително съоръжение „Дамба" - публична общинска собственост с площ 163.70 кв.м., представляващо част от ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.    Дава съгласието си отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение „Дамба" /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост,  представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години.

      2. Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 163.70 кв.м. в размер на 6384.30 лв./шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

      3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, със „За" - 4 гласа.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 382: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение „Дамба" /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост,  представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 163.70 кв.м. в размер на 6384.30 лв./шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

  3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

  4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На основание решение № 606 от 13 юни 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД  № 1099/12.08.2019г., за кредит в размер на 1 277 367,00лева за покриване  на допустими разходи по Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекс за удължаване срокът на погасяване на кредита до 25.08.2021г.

В пред вид на това, че с решение № 205 от 25.11.2020г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.08.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 460 078,08 лева с още шест месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.08.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:


•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.02.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. В  предвид на това, че съгласно решение № 205 от 25.11.2020г., на Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.08.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още шест месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.08.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на  договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за- Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД,  със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъства"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Точката е приета

РЕШЕНИЕ № 383: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик,

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.02.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.В  предвид на това, че съгласно решение № 205 от 25.11.2020г., на Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.08.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още шест месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.08.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на  договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Разни.


По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  въпроси точка - Разни, заповядайте г-н

Г-н Кирил Кирев - общински съветник: Колеги аз предлагам да дадем думата на г-н Станчев.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги аз ще подложа на гласуване да дадем думата, колеги моля, който е съгласен да дадем думата на г-н Станчев да гласува с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; "Не гласувал" - 0

Предложението  е прието

Г-н Станчев- гражданин на Община Балчик: Уважаеми  г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа наши избраници! Искам да цитирам едно писмо до Вас Общинските съветници с № 41/11.03.2016г. Във него са се подписали 30 човека - хората, които идват в  моя магазин, те искат участъка от 150м., който се намира в съседство на моя магазин до кръстовище „Ботаническа градина". Да се изгради като зона за преминаване на пешеходци към магазина ни и заведенията в близост и да се почисти от дива растителност и боклуци този парк защото тези зелени площи са публично-общинска собственост и собственост на ПИ № 02508.51.172, на Община Балчик, която е длъжна да си почиства имотите, както всеки гражданин е длъжен да си почиства имотите. И трето - да се изгради площадка за контейнерите в границите на парка и да бъдат прибрани от пътния участък, защото там има една крива и видимостта е малка, а възможността за ПТП е голяма.  И в унисон с тази работа имаме множество сигнали, писма и молби към г-н Кмета в Община Балчик, последната е с № 26-00-956/06.07.2021г. с молба да се запълнят дупките на асфалтовото покритие пред магазина ми в този участък, понеже са големи и при дъждовно време когато минават машините и отхвърчат парчета от това покритие и ме е страх да не ми счупят стъклопакета, а не знаем към кого да се обърнем. Нататък си правя една равносметка, и си мисля - кой съм аз, че мога да искам това?! Аз съм един гражданин, който плаща данъците си и искам да се свърши тази дейност. Защото тази отсечка свързва Е 87 със нашите туристически обекти на града. Като се замисля, че долу по „Дамбата" има много туристически обекти, а Кмета я направи - шапка му свалям, за усърдието, което направи Общинският апарат. Стана една прекрасна Алея, в рамките на седем километра, която се ползва и от нас балчишките граждани и от много туристи. Да не казвам всички, но по голямата част от румънските туристи минават по този път и си разбиват машините дами и господа. Вече е време да се отремонтира този път, зная че е много трудно и е свързано с много други неща, но апелирам към Ръководството ви да се свърши тази дейност. Благодаря.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станчев,  други колеги, ако няма закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.





НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик