Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 901/ 23.07.2021 г. e одобрен ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.81.185  по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", Община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-18/ 14.05.2021 г.       
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: