Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 891/ 20.07.2021 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXIV (ПИ 62788.501.177) и УПИ XXV (ПИ 62788.501.178), кв. 10 по плана с. Рогачево, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ XXIV (ПИ 62788.501.177), кв. 10, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-20/ 17.05.2021  г.          
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: