Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 920/ 23.07.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXVI (ПИ 39459.502.411) и УПИ XXVII (ПИ 39459.502.412), кв. 25 по плана на с. Кранево, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XXVI (ПИ 39459.502.411) и УПИ XXVII (ПИ 39459.502.412), кв. 25 по плана на с. Кранево община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-21/ 22.04.2021 г.          
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването

           Прикачени файлове: