Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 919/ 23.07.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXII (ПИ 39459.502.45), кв. 40 по плана на с. Кранево, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XXII (ПИ 39459.502.45), кв. 40 по плана на с. Кранево община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жс", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-19/ 22.04.2021 г.      
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: