ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 361, протокол № 23 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 02.07.2021 г. е допуснато изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „-"Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с.Рогачево, общ.Балчик, Област Добрич.", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-7/ 28.05.2021  г.       Прикачени файлове: