Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 362, протокол № 23 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 02.07.2021 година е одобрен ПУП - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ппс № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-14/ 21.04. 21  г.   


Прикачени файлове: