• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 юли 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

2. Отмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за преразглеждане и подлагане на ново гласуване на проект-решение с Вх. № 417/21.10.2020г., внесено в Общински съвет - Балчик

Вносител: Христо Христов - Председател ПКУТСЕ

5. Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за промяна на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г. поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина с. Преспа  и филиал „Изток" към ДГ №3 „Чайка" гр. Балчик, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, редовно  Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

13. Разглеждане на заявление от Йордан Иванов Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на

с. Змеево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.96 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. „Невен" и ул. „Трепетлика", с. Оброчище, част от ПИ№ 53120.501.108, за поставяне на 1 бр. павилион

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на спомагателна атракционна тераса „Антик" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от 163.70 кв.м., /пред ресторант „Антик"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Други.

 

 

 

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик