публикувано на 16.07.2021 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със Заповед №870/14.07.2021 г. на кмета, Община Балчик обявява конкурс за възлагане на управлението на социална услуга: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" с адрес: гр. Балчик, ул. „Баба Райна" №2, капацитет 14 места, за срок от 5 години.

 

I.Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.

2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

3. Кандидатите по т.1 и т.2 трябва да са вписани в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

Съгласно §38, ал.1 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги срокът за лицензиране на лицата, които до влизане в сила на Закона за вписани в Регистъра на частните доставчици към Агенцията за социално подпомагане, са длъжни да се лицензират до 31 декември 2021г.

4. В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • не е администратор на лични данни;
 • има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
 • има задължения към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (за физически и юридически лица);
 • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран (за физически лица).


Когато участниците са юридически лица, на изискванията, посочени в настоящата точка, следва да отговарят всички членове на техните управителни и контролни органи.

Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред Община Балчик промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в 7- дневен срок от настъпването на съответната промяна.


II.Изисквания към кандидатите:

1. Да са доставчици на социални услуги, имащи опит в предоставянето на социални услуги за лица без увреждания;

2. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с финансови средства за извършване на дейността в съответствие със стандартите и критериите, регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и нормативната база по свързаност;

3. Да са доставчици на социални услуги, разполагащи с кадрови капацитет и подходяща квалификация на персонала;

4. Да представят Програма за развитие на социалната услуга;


III.Характеристика и специфика на социалните услуги:

1. Характеристиките и спецификите на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждани" са подробно описани в Заданията за предоставяне на съответната услуга- Приложение 4 към настоящата Заповед;

2. Предлаганите социални услуги трябва да отговарят на изискванията за всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи;

3. Изпълнителят-доставчик следва да предоставя социалните услуги за срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на договора между страните;

Партньорство:

ЦНСТ да работи в партньорство с Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане", социални услуги на територията на Община Балчик, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, училищата, Детска педагогическа стая, неправителствени организации при изпълнение на своята дейност;


IV.Финансиране и начин на предоставяне на средствата:

1. Финансовото участие от страна на Община Балик се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от държавния бюджет според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година или част от нея за издръжка на някоя от изброените в Раздел III услуги като делегирана от държавата дейност, освобождава общината от отговорност и прекратява ангажиментите за предоставяне на социалните услуги за периода, в който не е осигурено финансиране. Непредвиждането на средства от държавния бюджет за даден финансов период не прекратява Договора с избрания доставчик, освен в случаите, когато услуга е закрита със заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

2. Финансирането на услугите, освен от Държавния бюджет, може да се осъществява и със средства от:

 • Общинския бюджет;
 • Национални и международни програми;
 • Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 • Средства от Фонд „Социална закрила;
 • Други източници.

3. Стандартът за финансиране на делегираната от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" през 2021 г. е 15 896 лв. за едно място за една година. Стандартите са съгласно Решение Ns 790 от 30.10.2020 г. на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. При изменение на стандартите от Министерския съвет, Програмите за развитие на социалните услуги и заплащането на Доставчика подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета на някоя от социалните услуги, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора. Изпълнителят води отделна счетоводна отчетност за всяка от социалните услуги, обект на възлагане.

4. Програмата за развитие на социалната услуга, състояща се от Техническо и Финансово предложения, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързват с тяхната реализация при спечелване на конкурса и представляват неразделна част от договора с Община Балчик. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на Доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на някоя от социалните услуги, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи за всяка една от социалните услуги представяне на месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните финансови предложения.

5. Кметът на Общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства.


V.Документи за участие:

При подготовка на документите за участие всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените условия.

1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение 1);

2. Представяне на кандидатстващата организация - цели, сфери на дейност, реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост;

3. Заверено копие от решение за съдебна регистрация;

4. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;

5. Удостоверения, издадени от компетентните държавни и общински органи за обстоятелствата в раздел I т. 4, съответно декларации, подписани от членовете на управителните и контролни органи на кандидата;

6. Заверено копие от  Удостоверение за вписване в регистъра към АСП/Лиценз от Агенция за качеството на социалните услуги (за всички социални услуги, за които кандидатства), /което е приложимо/;

7. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години;

8. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум);

9. Препоръки от финансиращи организации и партньори от 1 до 3 броя в оригинал или заверено копие;

10.  Техническо предложение по образец (Приложение № 2 към конкурсната документация) за всяка социална услуга с Програма за развитие на качеството на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания", за която се кандидатства за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата, която включва реквизитите във формуляра по Приложение 2 и е съобразена със Задание за предоставяне на социалната услуга (Приложение 4), включващо:

 • Характеристика на целевата трупа на конкурсната услуга
 • Цели на конкурсната услуга
 • Очаквани резултати
 • Методи на работа
 • Изисквания към качеството на услугата съотносимост към критериите и стандартите за качество
 • Инструменти за проверка на качеството на услугата
 • Мерки за защита на личните данни на потребителите ма услугата
 • Подробно описание и график на дейностите
 • Работен капацитет на кандидата и квалификацията на кадрите, съдържаща организационна структура, оперативно и финансово управление на услугата, щатно разписание, квалификация, програми за обучение и отговорности на персонала.
 • Други


11. Финансово предложение (в лева) по образец - (Приложение № 2 към конкурсната документация) за всяка една социална услуга, за която се кандидатства, включващо детайлизирано описание на:

 • разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;
 • разходи за издръжка;
 • подробна обосновка на разходите в свободен текст.

12.  Декларация за допустимост на кандидат - (образец Приложение № 3)

13.  Декларация за запознаване с конкурсната документация и клаузите на проекто-договора - (образец Приложение №5)

14.  Проекто-договор по образец (Приложение №6).

Всички документи трябва да се представят в оригинал, с изключение на изрично посочените от Възложителя в заверени за вярност копия, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено на Община Балчик промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса. Документацията за участие в конкурса за управление и предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" в Община Балчик може да се получи всеки работен ден от деня, следващ деня на публикуването на обявлението, от 09.00 ч. до 16.00 ч., от Деловодството (Гише № 1) в Информационен център на Община Балчик. Същата може да бъде изтеглена и от информационния сайт на Община Балчик.


VI.Краен срок и място на подаване на документи:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 16.00 часа на 30.08.2021 година (45 дни от датата на заповедта и датата на публичното обявление). Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) с надпис:

До: Община Балчик, гр.Балчик, пл. 21- ви септември № 6;

Оферта за участие в конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението  на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" гр. Балчик, капацитет 14 места, за срок от 5 години.


Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

VII.Време и начин за провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе на 31.08.2021 г. от 10.00ч. в заседателната зала в сградата на Община Балчик от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Балчик, която се състои от 5 члена.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира кандидатите, изготвя протоколи за допускане и класиране,

2. Конкурсът ще се проведе по следния начин:

 • Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Предложенията се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, не се допуска до участие в конкурса. Кандидат, който не е предоставил всички изискващи се в Раздел V документи, не се допуска до участие в конкурса.
 • Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите документи.
 • Предложенията се оценяват и класират по реда на тяхното постъпване.

3. Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

VIII.Критерии за оценяване:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1.      Съответствие на кандидата с предварително обявените условия -10 т.

2.      Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги -15 т.

3.             Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите - 25 т.

4.             Финансова стабилност на кандидата -10 т.

5.             Оценка на Техническото предложение - 20 т.

6.             Оценка на Финансовото предложение - 10 т.

7.             Възможност за привличане на допълнителни средства - 10 т.

Максимален общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки по посочените по-горе критерии, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.

Кандидатите, получили краен резултат 70 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 70 точки, се считат за неиздържали конкурса.

IX.Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

 

1. В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи, кметът на Община Балчик издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат;

2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта;

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й;

4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място;

5. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне;