• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№23

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 02 юли 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 20 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 26 точки. Постъпили са  две допълнителни точки:


- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Изменение на Приложение № 11 а към т.6.2 от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота с Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на двете  допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 18 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме вдигане на ръка целия дневния ред, който е от 28 точки:

 „За" - 18.; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от 01  юли 2020г. до 30 април  2021 година

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Избор на членове на съвета на директорите на „Кибела 2014"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

7. Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадалите

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

8. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2020 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2020/2021г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 9. Изменение на Приложение № 11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет Адем - деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост "с. Стражица и ДГ „Ляхово "с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Разглеждане на заявление от „Български пощи" ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, жк „Балик", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Разглеждане на заявление от Алеко Йорданов Ангелов за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в с. Оброчище, ул. „Камчия".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на гр. Балчик;       Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на   ПИ № 02508.55.52      по кадастралната карта на  гр. Балчик;      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на  гр. Балчик, м. „Двете чешми "       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на            гр. Балчик, м. „Двете чешми "       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 1.60 кв.м. на стълб за електропреносна мрежа, за срок от 5 /пет/ год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура -"Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с.Рогачево, общ. Балчик, Област Добрич.".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27.  Изменение на Приложение № 11 а към т.6.2 от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота с Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Разни

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Г-н Председател, като вносител оттеглям точка 22 от Дневния ред, за да установим собствеността на стълба споменат в проекта.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Ангелов, Дневния ред след оттегляне 22 точка от вносителя става 27 точки. По първа точка - Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от 01  юли 2020г. до 30 април  2021 година, ще помоля, Г-н Атанас Жечев да води Заседанието, понеже аз съм вносителя, г-н  Жечев заповядайте.

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми г-н Ангелов, дами и господа общински съветници, на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на общинския съвет внася отчет за дейността на съвета.

От месец юли  2020 година до месец април 2021 г. общински съвет Балчик има проведени  12 ( дванадесет) заседания.

Внесени проекти от кмета на общината 146; от председателя на ОбС - 5; от общински съветници - 17.

През тези месеци на годината има десет върнати решения от Областен управител на гр. Добрич за незаконосъобразност и върнати за ново обсъждане или за тяхната отмяна:


1.Решение № 144 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 г. върнато със Заповед       АдК №- 04-45 от 07.08.2020г

2.Решение №151 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г. върнато със Заповед   АдК №- 04-46 от 07.08.2020 г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

3.Решение № 158 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 г., върнато със Заповед АдК №- 04-47 от 07.08.2020 г с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

4.Решение № 253, в частта по т.22-22.3.по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, с указания за отмяна в частта по т.22-22.3. върнато със Заповед  № АдК-04-8от 11..03.2021г.,

5. Решение No254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, върнато със Заповед  № АдК-04-7 от 11.03.2021г., с указания за неговата отмяна.

6. Решение № 256 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година, с указания за неговата отмяна върнато със Заповед  № АдК-04-6 от 11.032021г., с указания за неговата отмяна.

7. Решение № 271 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021година върнато със Заповед № АдК-04-9 от 11.03.2021г., с указания за неговата отмяна.

8. Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-12 от 16.04.2021г.  с указания за ново обсъждане  или за неговата отмяна

9. Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  с указания неговата отмяна

10. Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  с указания неговата отмяна

Заведени дела в Административен съд Добрич:

Ад№ 484/2020г.

Ад№ 423/2020г.

Ад№ 485/2020г

Ад№ 424/2020г.;

Ад№265/2020г.;

Ад№ 266/2020.:г

Ад№ 139/2021г.

Ад№ 138/2021г.;

Ад№140/2021г.;

Ад№ 141/2021г.;

Ад№ 180/2021г.;

Заседания на постоянни комисии:

 

ПКБФЕЕ  има проведени   11   заседания

ПКУТСЕ  има проведени 11   заседания

ПКЗССД  има проведени    10   заседания

ПКОРСТ  има проведени    2   заседания

ПКОКМД има проведени   4    заседания

ПКТСССД има проведени 0    заседания


За представителни разходи

- Бюджет 2200 лв.

- Отчет: 31.12.2020г. - 320.27 лв.


Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ се запозна с  Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от 01  юли 2020г. до 30 април  2021 година;

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Колеги моля ако няма други въпроси проекта е за запознаване и не се гласува.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Жечев,  колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, запознах се със Заповед №. АдК-04-18/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич и неговата преценка за незаконосъобразност на Решение №340 по Протокол №22 от 03.06.2021г. на Общински съвет- Балчик. Основното, с което областният управител обосновава порочност на решението е, че то не съдържа мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, както и че липсва становище по чл. 10, ал. 3, т. 9 от Закон за хората с увреждания. Предвид така изложените от посочения административен орган мотиви, моля да имате предвид следното:

Считам, че Решението на Общински съвет- гр. Балчик не страда от цитираните пороци, тъй като в пълна степен е изпълнена всяка една от хипотезите на нормата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. 

По отношение на претенцията, че хората с увреждания не били уведомени за нормативния акт, следва да отбележим, че неговият проект е бил публикуван на интернет- страницата на Община Балчик и е бил публично достояние. Хората с увреждания по никакъв начин не са били лишени от възможността да участват в разработването на нормативния акт, предвид възможността да дават становища, мнения и препоръки. В случая те не са се възползвали от тази възможност, тъй като проектът на нормативния акт им дава единствено привилегии. Предвид това считам, че не е налице нарушение на чл. 26, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 9 от Закона за хората с увреждания.

С оглед гореизложеното считам, че приетото решение не страда от визираните в заповедта на областния управител пороци, поради което предлагам да бъде приет повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид гореизложеното на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:

Р Е Ш И:

 

  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-18/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Приема повторно Решение №340 по Протокол №22/03.06.2021г., с което е приета  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик;

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение.

- Мога да допълня, че съм осъществил среща с Областния управител и след като доказахме, че сме изпълнили всички изисквания, всеки може да се заяде за това какво пише. Например каква е преценката за съответствие със законодателството в Европейския съюз, той се съгласи,  че Общинският съвет не е приел нещо незаконно в тази Наредба. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ оставя без разглеждане   - Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ оставя без разглеждане-  Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря виколеги моля ако имате въпроси към точката, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Г-н Председател, тук е написано- „Ново обсъждане", всъщност какво правим в момента. Обсъждаме вече съществуващо или обсъждаме цялата Наредба отново? Защото предният път имах предложение, което аз искам да вкарам. То най вероятно се отнася към точката за Тарифата, имам ли право в хода на обсъждането да подновя предложението си , което беше конкретно за такса 1 лев за 1 час паркиране.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСПо принцип ние в момента обсъждаме само това, в частта което е върнал Областния управител, за това тук няма място за нови предложения. Вносителя предлага потвърждаване на предходното решение,  други колеги, заповядайте г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: На мен ми се струва, че в хода на получаването на материалите, получихме един материал за - „Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич", а вчера на имейла ми дойде друг материал, в който вносителя предлага да потвърдим старото решение. В Комисиите се разглежда първия вариант, а г-н Ангелов прочете съвсем друг вариант, който вчера ние прочетохме в имейла и твърдя, че този вариант не е обсъждан на нито една комисия. Дали имаме право да предлагаме дали нямаме, най вероятно нямаме.  Аз искам да потвърдя моите мотиви с които няма да потвърдя решението, нямах възможност да присъствам защото бях възпрепятстван на предната Сесия. Мотивите ми са начина по който тя се сформира и крайна сметка се прие. Първият ми аргумент за несъгласието ми за „Синя зона" е: Че таксата за 1 час паркиране е 2 лева и е висока такса, защото основните мотиви с които на нас ни бе предложено това проект решение, общо взето целта на „Синя зона" е да се регулира движението и да се въведе ред, казвам не съм против „Синя зона". Против съм начина по който се прие и утвърди окончателно. Вторият ми аргумент е, че предложението което аз направих към ПКОРСТ и беше подкрепено от тази комисия, незнайно защо за мен и обществеността не беше подкрепено на Сесията. Всъщност колеги аз знам защо не беше подкрепено,  защото Общинските съветници могат да си го позволят да не го подкрепят, защото Общинските съветници не носят отговорност за действията си! Така наречената обща колективна отговорност, е най-голямата  безотговорност! В проекта е написано, че очакваме над един милион  в рамките на година, а в същото време общински съвет не подкрепя предложение с което ние можем да разширим „Синя зона",   от там от където смятам , че щяха да влязат едни доста сериозни дивиденти. В същото време въпросният обект в точка 22 от Дневният ред, ще бъде предложен за отдаване под наем на 90 парко места за  2000 лв първоначална цена, но това ще го коментираме в точка 22, затова колеги няма да подкрепя предложението с точка 2.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги? Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към   поименно гласуване  на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                "Не гласувал"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 7; „Против" - 5; „Въздържали се" - 5; "Не гласувал" - 1;

на върнатото решение защото днес изтича 14 дневният срок на върнатото решение. Г-н Ройдев заповядайте:

Г-н Ивелин Ройдев- общински съветник: Господин Председател, нека да дадем все пак думата на юриста на

Точката не  е приета.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСТочката не се приема със „За" - 7; „Против" - 5; „Въздържали се" - 5; "Не гласувал" - 1;, преминаваме към 3  точка от Дневния ред .

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Не можем да преминем, преди да потвърдим решението -  ОбС потвърждава, отхвърля или променя приетото решение! В такъв случай Общинския съвет отменя решението си,  моля прочетете си Закона, аз предложих да се потвърди.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: В така създалата се ситуация аз считам, че е редно на едно следващо заседание да си разгледаме наново решението и  конституирането така да се каже, друго не остава,  защото сега сме в една патова ситуация. Поне да знаем какво да предприемем- има ли няма ли или ще я преразгледаме.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСС това решение което току що се взе нямаме право.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Добре тогава на следващата сесия.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Не може, и все пак не можах да разбера мотивите за гласуването. Ако говорим за цени - това е  в следващата точка, в Наредбата никъде не се споменават цени. Досега чух две изказвания  срещу потвърждаването на решението, които касаеха цени, които са в следващата точка. Цените не са част от Наредбата.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: В така създалата се ситуация, когато знаем че не можем да променим цените, една част от Общинските съветници смятат да променят някои от  параметрите на предложения вариант на  „Синя зона", няма как да потвърдим, а след това да отхвърляме решението, защото става безсмислено. Или ще потвърдим с предишните си предложения евентуално да съберем някакъв консенсус. Аз затова зададох този въпрос , пише - „Ново обсъждане"  това значи, минали сме един етап, върнато е и сега обсъждаме на ново и в този вариант ние ще я предложим на Областния управител.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКогато говорим по следващата точка 3, Областният управител го връща от  т.2. до т. 2.5., там е точно за цените, така че може да се обсъжда. Така, спазваме диапазона в което е върнато за  обсъждане. Ще има ли някакви предложения.

 Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз все още имам чувството, че преживявам някакво дежа вю, преди години имахме пак същата ситуация, затова все пак г-н Председател подложете на повторно гласуване проекта.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Извинявам се г-н Председател, с какви мотиви прегласуваме. Колеги кажете, Симеон Господинов изказахте мнение и не се подложи на гласуване, за какво да прегласуваме, наистина стана една каша. Аз подкрепям предложението на колегата Господинов, наистина в момента изпадаме не само в една патова ситуация, а в едно не знание една бездна,  нека тази точка и Наредба и отделно точката за „Синя зона" да ги разгледаме в една отделна сесия защото в момента звучи от страни - „..дайте да дадем, нещо да измислим, нещо да мине" , не става. Колегите тук наистина си шушукат, подпитват се  какво значи термина „ Ново обсъждане",  ама само обявени неща на Областния управител. Юристите на Областния управител са го написали ясно и точно: Връщане за ново обсъждане". След като се връща за ново обсъждане, би следвало да започне една технология на целият процес „от-до". Ние не сме против Наредба или „Синя зона", но явно има неща, които не са доуточнени  за да ги изгладим. Това прегласуване ще реши ли проблема, не. Не става, дайте да го разгледаме „от-до", защото като излезем от тази зала и ни питат гражданите да можем да им обясним. Убеден съм, че от 17-18  съветника в момента, един двама са наясно, а другите гледат и не знаят какво се случва. Нека да не изпадаме в такава трудна ситуация,  Аз не съм привърженик  да се прегласува нещо, което вече е гласувано, прегласува се, когато даден  колега е сбъркал в своя глас или има предложение към дадената точка да внесе промяна.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, по Правилника имаме право на само едно прегласуване, във връзка с мотивите  заповядайте г-н Ангелов:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз наистина смятам, че Общински съвет влиза в патова ситуация. Първо имаме връщане на прието решение на Общински съвет, съгласно  Закона  имаме право в 14 дневен срок от връщане на решението Общински съвет трябва да изпълни Заповедта на областния управител. Първо не можем да оставим това решение за следваща сесия, второ аз не можах изобщо да схвана, вие дали разбрахте какво гласувате. Точка 2. Касае  единствено и само  „Синя зона", територията й  и хората които имат привилегии т.е. кой е с постоянен адрес, с увреждане и т.н. -цените са извън Наредбата, което умишлено сме го направили - те са само едно решение на Общински съвет, те имат право да потвърдят своето решение, да променят своето решение или да отменят своето решение. Ако някой от Общинските съветници вижда, че  някой член от самата Наредба  може и иска да бъде променен, нямам нищо на против, но трябва да има решение- утвърждава, отменя или изменя. Т.е. не може да няма решение, при върнато за обсъждане решение от Областен управител.

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Г-н председател,   колеги, извинявам се имаме едно предложение за понеделник извънредна сесия за проблемните две   точки  от Дневния ред и ви моля да ги подложите на гласуване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСИзлизаме извън Правилника на Общински съвет, но излизаме извън обхвата

Общински съвет да ни разясни какъв е срока за върнатите решения -седем дена, четиринадесет дена кое е точно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСЗа кое точно да разясни , за върнато решение е 14 дена. Колеги дебатите станаха много, затова обявявам 10 мин почивка, и след това ще подложа на гласуване предложението на г-н Лучиянов за прегласуване на точка 2. Добре щом не желаете почивка подлагам на прегласуване поименно т.2.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 9; „Против" - 6; „Въздържали се" - 4;

Точката не  е приета.

Предложението не се приема. Паради липса на други предложения по 2.т. от Дневния ред, обсъждането беше прекратено

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - . Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  задължение е на Общинските съветници да прегласуват върнатите решения, аз нямам касателство.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Ангелов е прав.  За съжаление ще поискам консултация от адвоката на ОбС, как трябва да се отнесем към внасяне на т.3.

Г-н Асен Атанасов- адвокат на ОбС: Най естественото нещо е някой да предложи отмяна на  предходното решение на Общински съвет, иначе нямаме изход  и наистина  изпадаме в патова ситуация тъй като по смисъла на чл. 45, ал. 9 имаме три възможности: Потвърждение, промяна или отмяна. Всеки един гласувал с „Въздържал се" или „Против" би следвало да даде някакво предложение. Като не можем да съберем достатъчно кворум с което да приемем повторно същият проект, би следвало да го отменим.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Председател, аз не съм съгласен, ние имаме проект решение,  върнато от Областния управител за „Ново обсъждане", ако ние не вземем решение за отмяна, както адвоката твърди, считам, че можем и да не вземем такова решение. Областния управител има две алтернативи: Или  да го вкара в съда, и той да реши дали е законосъобразно или не, или да си замълчи както е правил  друг път и решението да влезе в сила. Така че, не съм съгласен и мога да ви кажа няколко решения на  предния Общински съвет, които са влизали в Общински съвет с предложение от Областния за отмяна и не сме ги отменяли, ние в момента имаме прието решение, което до момента до колкото разбирам не е отменено към настоящият момент. Т.е. топката е полето на Областния управител, той има право да го вкара в съда или да изчака срока за обжалване и то да си влезе в законова сила. Така, че някой да ми казва, че задължително трябва да гласуваме за да отменим приетото решение- не съм съгласен. Ако не съм прав моля адвоката обслужващ ОбС да каже защо, и да каже какво е според него фактическото положение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник:  Имаме получено проект решение, което беше в две части- първата част беше- „Отменям решение.." Втора точка беше „Потвърждава решение" и със съответните мотиви, което проект-решение не беше докладвано, а на сесията Кмета докладва решение за потвърждаване на решението. За това нам как ние да направим нормално  гласуваме.  В първоначалното проект решение, което получихме там първо трябваше да отменим Решение № 340, и после да потвърдим същото  решение със съответно нови аргументи. И ако бяхме гласували първоначално приетото решение, ние щяхме да гласуваме два пъти. Първият път щяхме да гласуваме отмяна на Решение № 340, за което Общински съвет нямаше да бъде съгласен, от там нататък няма никаква драма, защото ние като не го позволим Областния управител решава дали да го дава в съда или да не го дава. По начина по който предложихте проект-решението, което ние получихме вчера няма как да направим нормално адекватно гласуване, друг е въпроса, че Областния върна решението с мотив незаконосъобразност и с указания за неговата отмяна. Ние в момента въобще не сме гласували отмяна.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Г-н Жечев, много ви моля уточнете, чета старото проект-решение, което няма никаква разлика с изключение, че променяме финансовото обоснования, нито един от мотивите. А къде в първото пише, че  Кмета  предлага да се отмени? Аз чета- „Приемам..". Къде пише в първото, съм ви представил и не е подписано от мен между другото, покажете ми , че  „Кмета  предлага да се отмени"? Единствено пише, че Общински съвет приема Наредбата.

Г-н Атанас Жечев - общински съветник:  Извинявам се, че не е пред мен, аз мислех че това е реда в който трябва да се случи, първо да отменим и после да се приеме отново със съответните корекции. Ако бъркам вземам си думите обратно.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Какво ще променяме в Наредбата, аз не чух нито едно предложение за промяна по самия текст. Погледнете за какво ни го връщат.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Господинов заповядайте.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря г-н председател, колеги вижте в каква ситуация сме поставени, защо гласуваме като трябва да кажем само „Да". Въпроса е следното, влизаме в тази Наредба с ново обсъждане и му я изпращаме на Областния управител, той може да я отмени. Аз смятам, че е пропуснал и така както беше формулирано за обсъждане или дали отново ще я предлагаме или не, това е вече въпрос на Общинският съвет. Затова моят въпрос е дали самата Наредба съответно втората точка или обхват, защото в първата става въпрос за обхвата на „Синя зона", а във втората  точка вече за цените. В момента казахте няма да ги обсъждаме тези неща, препотвърждаваме предното прието решение. При така създалата се ситуация, тези които не сме съгласни с ценовата политика или обхвата на „Синя зона", да не искаме това да продължи нататък. Затова беше разумно предложението, това е един голям обществен отзвук в момента този въпрос, болшинството от гражданите по принцип са против, но аз смятам че повечето от нас имат  отговорно отношение към нещата и трябва да се въведе „Синя зона", но трябва да бъде въведена по един по справедлив начин.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  Г-н Господинов, цените са следващата точка. Ако някой има предложения, аз не чух да се промени, с изключение на г-н Жечев което беше отхвърлено на предната сесия, някакво друго предложени- Общински съвет има право да прави предложения не чух. Но вие казахте няма да има     „Синя зона".  Толкова години изкарахме без нея, ще изкараме- мога да ви гарантирам още две. Общински съвет един път гласува „За" , друг път „Против".  Не чух нито един сериозен мотив за гласувалите „Против".   

връщат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Г-н Жечев моля:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник:  Г-н Ангелов, ако съм подвел общинските съветници моля да бъда извинен, в първата точка не е написано за отмяна, а после е написано- „Връща за ново обсъждане"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Юридически казус, който адвоката  на ОбС ни обясни по един начин, г-н Станоев по друг начин, мнението на г-н Станоев е  че с това, че не  сме обсъдили  и приели отново върнатото за ново обсъждане решение  - то продължава да действа. То е прието от Общински съвет, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Не съм сигурен кога е върна Областния решението,  дали е спазил срока за обжалване, затова призовавам вас да погледнете обратните разписки и има 14 дни  от датата на получаване, т.е ако не е спазен срока то е в сила. В този ред на мисли , че аз не виждам предното решение какво му е лошото, въпреки че гласува „Против". Тук гледам чисто юридически и професионално- мотивите на Областния аз не ги споделям.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  Само да уточня още нещо, аз не съм юрист, но слушам юристите и да бъде ясно на Общинските съветници- обжалването в съда не спира изпълнението на Наредбата, докато съда не я отмени тя важи.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Лучиянов, заповядайте:

Г-н Виктор Лучиянов- общински съветник: Г-н Председател, г-н Станоев е мъдър юрист, ако обясниш това, което сме гласували преди малко, няма значение дали сме гласували „Против" или „За" , моля ви да преминем към следващата точка. Г-н Станоев познава Правилника, познава областния щом ви казва , че няма значение, значи няма. Ясно е не е отменено.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред - . Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  задължение е на Общинските съветници да прегласуват върнатите решения, аз нямам касателство. Запознах се със Заповед № АдК-04-17/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич и неговата преценка за незаконосъобразност на Решение №341 по Протокол №22 от 03.06.2021г. на Общински съвет- Балчик. Основното, с което областният управител обосновава порочност на решението е, че определянето на местните такси и цени на услуги е от нормотворческата компетентност на чл. 9 от ЗМДТ, съгласно който общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и чл. 99, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, съгласно който същият административен орган може да определя цената за паркиране при условията на ал. 1 от същия член. В тази връзка следва да опровергаем тези твърдения, защото със Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обн. ДВ, бр. 37 от 22.05.2015 г., се правят изменения в чл. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с които ползването на зоните за платено и безплатно паркиране в населените места се изключва от регулаторния обхват на ЗМДТ.

С оглед гореизложеното считам, че приетото решение не страда от визираните в заповедта на областния управител пороци, поради което предлагам да бъде приет повторно върнатия за ново обсъждане акт.

Предвид гореизложеното на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА, предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:


Р Е Ш И:

 

   На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-17/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Приема повторно в частта по т. 2- т.2.5 Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г, с което са  определени  цените за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз няма да чета, само ще кажа мнението си, по отношение на решението за определяне на   цените е законосъобразно, тук казвам, че никой не атакува по същество, дали е два лева или прочие, а тук юристите могат да допълнят, казват че е било общ нормативен акт и трябва бъде приет по начина по който е приета и Наредбата, т.е. с Обществено обсъждане. Всички Общини са приели по този начин. Решение има ВАС, касаещо цените за „Синя зона" в София, което в решение изрично е посочено, че определяне на цените, тъй като те са изкарани от обхвата  по чл. 6..; от Закона за местните данъци и такси   - „Платеното  и безплатното паркиране по населените места се изключва от регулаторния план по Закона за местните данъци и такси" Т.е. платеното паркиране не е част от Наредбата за местните данъци и такси и тъй като имаме тези решения касаещи  цените  аз предлагам     да бъдат потвърдени цените. Нямаме обжалване по същество.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Господинов

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Въпроса ми е обсъждаме цените или не? Ако ги обсъждаме аз искам пак да дам своето предложение за цената за един час паркиране от 2 лева да стане на 1 лев. В частта на ценообразуване. Т.е. внасям предложение за изменение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Господинов,  вашето Предложение е цената за един час паркиране от 2 лева/час да стане на 1 лев/час. В момента обсъждаме само върнатото от Областния управител от т.2. до т. 2.5. тоест ново обсъждане , колеги имате думата по точката. Заповядайте г-н Николов:

Г-н Димитър Николов- общински съветник: Това беше и моята причина, която да гласувам „Въздържал се", да взема решението си за 3.т., защото за мен цената 2 лева/час е висока. Като цяло смятам, че всички тук в залата смятат, че трябва да има „Синя зона", това е изключително необходимо и тя трябва да се реализира. Въпроса е в цената на „Синя зона".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви г-н Николов.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:  Уважаеми дами и господа, отново повтарям, точката касаеше Наредбата, т.е. касаеше дали да има „Синя зона", а т.3. касае цените. А след като гласувате да няма „Синя зона", за какви цени ми говорите? Виждате две точки са, не една.  Едната касае Наредбата, другата касае само цените, приемане на Наредбата означава да има „Синя зона" нищо друго. Извинявайте, цените не са част от Наредбата, могат да се променят на всяко едно заседание. Затова е направена с тази техника да не се натоварва Наредбата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги други  по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Искам да изразя съгласие с г-н Ангелов, че едва ли не Общински съвет не е приел да има „Синя зона". И също така, ч е на всяка следваща сесия можем да променим цената, на тази сесия може да е 2 лева, а на другата да е 1 лев.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Благодаря ви, колеги други  по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ оставя без разглеждане  Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ оставя без разглеждане-  Ново обсъждане Решение № 341 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението на г-н Господинов, да изменим  Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г,  в частта по т.2.1.1, и да  определим  „ Цена за почасово платено паркиране,  за 1 час -лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места, с  вкл. ДДС в размер на 1.00 лв.:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържал се"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; „Против" - 2; „Въздържали се" - 4;

Точката е приета.

Предложението на г-н Господинов се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към   поименно прегласуване  на  целия  проект с измененията:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №343: На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА във връзка със Заповед № АдК-04-17/16.06.2021г. на Областен управител на Област Добрич, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Изменя Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г,  в частта по т.2.1.1, и определя „ Цена за почасово платено паркиране,  за 1 час -лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места, с  вкл. ДДС в размер на 1.00 лв.*

2.Приема повторно в частта по т. 2- т.2.5 с изключение на т. 2.1.1 от  Решение №341 по Протокол №22/03.06.2021г, с което са  определени  цените за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия след влизане в сила на настоящото решение;

на настоящото решение;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред -Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2020г.

1. „МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 590 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2020г., в размер на 68 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през 2020г.,възлизат на 1 220 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 128 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2020г., възлизат на 2 658 000лв., от които:

-          разходи за материали - 345 000 лева; разходи за възнаграждения - 1 582 000 лева; разходи за осигуровки - 281 000 лева;

-          други разходи - 24 0000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 417 000лв., Краткосрочни вземания в размер на 45 000 лева.

3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2020 г.

През отчетната 2020 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 676 000 лева, от които приходи от услуги 664 000 лева. и други приходи 12 000 лв., и е извършило разходи на стойност 661 000 лева., от които разходи за материали 65000 лв., услуги - 38 000 лв., разходи за персонала - 545 000 лв., разходи за амортизация -6 000 лв., и др.разходи 7 000 лв.

През отчетната 2020г., дружеството е на печалба в размер на 15 000 лева.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК^ЕООД възлизат на 71 000 лв., от които :

-задължения към персонала - 46 000 лева;

- осигурителни задължения - 9 000 лева;

- задължения към доставчици - 12 000 лева;

- данъчни задължения - 4 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 13 000 лв.

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 17 000 лева, от които приходи от услуги 17 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 48 000 лева., от които разходи за материали 10 000 лв.

През отчетната 2020г„ дружеството е на загуба в размер на 31 000 лева.

Краткосрочните задължения на дружеството възлизат на 0 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри предложението за Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, със „За" -3., „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: благодаря ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Аз и в предишно наше заседание бях казал, погледнах цените на „Кибела" тук искахме  2 лева на час, не знам дали знаете, но в „Кибела" предлагат 2 лева на ден ако си платите за един месец и то на закрит паркинг. Очевидно е , че там има резерви  за да не декларира толкова големи загуби.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ №344: Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик2020г.

1. „МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 2 590 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2020г., в размер на 68 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през 2020г.,възлизат на 1 220 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 128 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2020г., възлизат на 2 658 000лв., от които:

 разходи за материали - 345 000 лева; разходи за възнаграждения - 1 582 000 лева; разходи за осигуровки - 281 000 лева;

 други разходи - 24 0000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 417 000лв., Краткосрочни вземания в размер на 45 000 лева.

3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик

4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2020 г.

През отчетната 2020 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 676 000 лева, от които приходи от услуги 664 000 лева. и други приходи 12 000 лв., и е извършило разходи на стойност 661 000 лева., от които разходи за материали 65000 лв., услуги - 38 000 лв.,

разходи за персонала - 545 000 лв., разходи за амортизация -6 000 лв., и др.разходи 7 000 лв.

През отчетната 2020г., дружеството е на печалба в размер на 15 000 лева.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК^ЕООД възлизат на 71 000 лв., от които :

-задължения към персонала - 46 000 лева;

- осигурителни задължения - 9 000 лева;

- задължения към доставчици - 12 000 лева;

- данъчни задължения - 4 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 13 000 лв.

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2020г.

През отчетната 2020г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 17 000 лева, от които приходи от услуги 17 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 48 000 лева., от които разходи за материали 10 000 лв.

През отчетната 2020г.,  Дружеството„КИБЕЛА-2014"ЕАД, е на загуба в размер 31 000 лева. Краткосрочните задължения на дружеството възлизат на 0 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред Избор на членове на съвета на директорите на „Кибела 2014", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с влизането в сила на Закона за публичните предприятия (Обн. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г., изм. ДВ. бр.96 от 10 ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 февруари 2021г.) и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия ( в сила от 05.05.2020 г., приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.) се урежда начинът за определяне и публично оповестяване на общинските политики в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро управление и задължение за оповестяване и прозрачност на постигнатите финансови резултати, както и дейността на публичните предприятия и органите им на управление.

  Публично предприятие по смисъла на посочения Закона е „КИБЕЛА 2014" ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Община Балчик и чийто основен предмет  на дейност е свързан с експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране - общинска собственост на територията на Община Балчик, както и дейности, свързани с обслужване на паркирането.   Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/ търговското дружество се определя като малко предприятие. По смисъла на Търговския закон дружеството се управлява по едностепенната система от съвет на директорите, които поименно са: Милен Данчев Йорданов- изпълнителен директор и представляващ дружеството, Валентин Симеонов Попов и Добромир Димитров Добрев- членове на съвета на директорите. И тримата са подали молби за освобождаване като органи на търговското дружество в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗПП.

          С цел да се спазят изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, следва да бъдат предприети съответните правни и фактически действия по промяна в състава на  управлението и контрола на общинското публично предприятие, като бъде назначен временно до провеждане на конкурс нов управленски състав.

          За да бъдат спазени принципите на ЗПП предложените нови кандидати са лица отговарящи на изискванията на чл. 20 от същия закон, видно от приложените към настоящата докладна записка декларации.

          Предвид изложеното, предлагам на Вашето внимание следното :


ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ:

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване  правата на собственост на община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх.№43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021г.  и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.          Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

1.1.        Милен Данчев Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

1.2.        Валентин Симеонов Попов като член на съвета на директорите;

1.3.        Добромир Димитров Добрев като член на съвета на директорите.

2.              В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

3.              Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ;

3.2.   Петър Сивков Петров като член на съвета на директорите;

3.3.   Емил Руменов Раданов като член на съвета на директорите.

  4.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 от настоящото решение да сключи договори с всеки член от органа за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД при спазване на изискванията на Раздел ІV „Възлагане на управлението и контрола на публичните предприятия" и Раздел V „Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в публичните предприятия" от Закона за публичните предприятия.

1.Молба с вх. №43/17.02.2021г.;

2.Молба с вх. №94-00-925/25.05.2021г.;

3.Молба с вх. №186/21.05.2021г.

3 бр. декларации относно обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 от ЗПП;

 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Избор на членове на съвета на директорите на „Кибела 2014, гласува със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля имате думата по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, според мен решението трябва да се допълни, че Общински съвет възлага на кмета на Община Балчик, да организира конкурса, който цитираме всъщност, че е съгласно Наредбата, правя предложение да добавим че Общински съвет възлага на кмета на Община Балчик, да организира конкурса, който цитираме всъщност, че е съгласно Наредбата.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Г-н Станоев, разбира се, че сме го разгледали и този случай, но изискванията за конкурсната документация и условията са толкова много описани в Закона, така че живот и здраве на следващата сесия ще предложим Общинския съвет да открие процедура за конкурса, имаме 6 месеца право докато изберем, тъй като в Решението Общински съвет трябва да посочи толкова много неща съгласно Закона, върху условията, начина по който се кандидатства. Само да поясня - всеки един от  Членовете на Борда на директорите е длъжен да внесе парична гаранция от не по- малко от тримесечната си заплата. Това са все промени, които се случват през 2019-2021г.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Ангелов, аз исках само да предложа Общински съвет да ви възложи изготвите тази документация, нищо повече.  За мен решението трябва да бъде допълнено.  Наистина условията са много,  конкурса трябва  да е директно от Общински съвет,  в проекто-решението трябва да има всяко едно условие, по  което ще бъде конкурса.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Станоев, значи вие правите конкретно предложение, да се допълни проект-решението.

 Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Точно така да се допълни по т.5 в същото решение- да се допълни проект-решението, че Общински съвет упълномощава   Кмета на Община Балчик, да организира конкурса в законоустановения срок, да изготви съответната документация

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще предложа да преминем към поименно гласуване на предложението на г-н Илиян Станоев:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 2,

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги ще предложа да преминем към поименно гласуване на целият проект:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №345: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.), чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с подадени молби за освобождаване вх. №43/17.02.2021г.; вх. №94-00-925/25.05.2021г.; вх. №186/21.05.2021г.  и в изпълнение на чл. 70, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, Общински съвет- гр. Балчик реши:

4.              Освобождава от управлението на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035:

4.1.        Милен Данчев Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ ;

4.2.        Валентин Симеонов Попов като член на съвета на директорите;

4.3.        Добромир Димитров Добрев като член на съвета на директорите.

5.              В изпълнение на т. 1 упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме съответните правни и фактически действия по прекратяване на договорите за управление с търговското дружество.

6.              Избира временно до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия, но за не повече от 6 месеца нов съвет на директорите на „КИБЕЛА 2014" ЕАД с ЕИК: 203326035, в следния поименен състав:

3.1.   Йордан Иванов Йорданов като член на съвета на директорите и представляващ;

3.2.   Петър Сивков Петров като член на съвета на директорите;

3.3.   Емил Руменов Раданов като член на съвета на директорите.

  4.    Упълномощава  кмета на Община Балчик в изпълнение на т. 3 от настоящото решение да сключи договори с всеки член от органа за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД при спазване на изискванията на Раздел ІV „Възлагане на управлението и контрола на публичните предприятия" и Раздел V „Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в публичните предприятия" от Закона за публичните предприятия.

5. Упълномощава Кмета на Община Балчик да изготви в законоустановеният срок, проект документация за конкурс, която да внесе за обсъждане от Общински съвет.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС обяви  10 минути почивка.

След почивката в. кворумът в залата е 15 общински съветници

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към шеста точка от дневния ред -  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1;, давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ.

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С регистрирана на в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик покана,  съветът на директорите на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, е свикал редовно Общо събрание на акционерите, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, на основание чл. 223 от ТЗ, при обявен в поканата дневен ред:

1.    Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2020г;.

2.    Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заедно с всички приложения към него.;

3.    Приемане на решение по отношения на финансовия резултат на дружеството за 2020г.

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                                  Проект!


РЕШЕНИЕ


1. Определя Владимир Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, а при липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.38 от Устава на дружеството, и за общото събрание, което проведе на 27.08.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2020г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заедно с всички приложения към него.

- По т.3 от дневния ред Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА взема решение с пълния размер на реализираната печалба за 2020г. да се покрият загуби на дружеството от минали години.,

 ПКБФЕЕ одобрява- Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, гласува със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-жо Фудулова, колеги имате думата по точката, ако няма да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „ Не гласувал"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" -14; Против" - 0; „Въздържал се" -0; „ Не гласувал" - 1;

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ № 346: В изпълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитал, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, предлагам Общински съвет гр. Балчик:

1. Определя Владимир Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, а при липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, във връзка с чл.38 от Устава на дружеството, и за общото събрание, което проведе на 27.08.2021 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2020г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., заедно с всички приложения към него.

- По т.3 от дневния ред Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение: РОСА взема решение с пълния размер на реализираната печалба за 2020г. да се покрият загуби на дружеството от минали години.,

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадалите., давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ.


По седма точка от дневния ред:

 

Г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, молба   с входящ № 210/14.06.2021г., на Председателя на военноинвалидите и военнопострадалите с молба да бъдат отпуснати средства на членовете на Дружеството по повод техният празник. Във връзка с изложеното предлагам следният проект за:

РЕШЕНИЕ:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, и молба с  входящ № 210/14.06.2021г., на Председателя на Дружество на „Военноинвалидите и военнопострадалите" в гр. Балчик, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1500.00 лева, на 15 /петнадесет/ души по 100.00 лева, по повод техният празник;

2. Задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПКБФЕЕ одобрява - Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадалите; със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Приложение: Молба с  Входящ № 210/14.06.2021г., на Председателя на Дружество на „Военноинвалидите и военнопострадалите", гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точка седем,  ако няма  преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №347: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, и молба с  входящ № 210/14.06.2021г., на Председателя на Дружество на „Военноинвалидите и военнопострадалите" в гр. Балчик, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1500.00 лева, на 15 /петнадесет/ души по 100.00 лева, по повод техният празник;

2. Задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2020 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2020/2021г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпили списъци от директорите на детски градини, за промени в Списък-Образец №1 и поименните щатни разписания за учебна 2020/2021 година, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.


Приложение 11-В

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г.

УЧЕБНА 2020/2021 г.


N

Имена

Училище

Постъп

ИЛ

длъжност

Обр

Специалн

ост

Посока на път.


1

Янита В. Димитрова

СУ "Хр. Ботев"

2009

Химия и ООС

В

химия,биол

Добрич


2

Светла Г. Симеонова

СУ "Хр. Ботев"

2014

нач.учител

в

НУП

Добрич


4

Виктория П. Панайотова

СУ "Хр. Ботев"

2015

възп.нач.ета

в

НУПЧЕ

Добрич


5

Миглена Николова Колева

ОУ"Кирил и Мет."

2014

възпитател

в

ПУНУП

Добрич


6

Румяна Георгиева Чакова

ОУКирил и Мет."

2010

нач. учител

в

ПУНУП

Добрич


7

Кристияна Иванова Константинова

ОУКирил и Мет."

2019

Директор

В

Химия

Варна


8

Илия Тодоров Димитров

ОУ-Сенокос

2005

бълг. и р.ез.

в

БЕ и РЕ

Балчик


9

Станимир Желев Станчев

ОУ - Сенокос

2007

възпитател

в

БЕЛ

Балчик


10

Катя Стоянова Иванова

ОУ-Сенокос

2017

учител

в

физика,ма

Добрич


11

Румяна Василева Стоянова

ОУ-Сенокос

1992Г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


12

Костадина Хр. Гаврилова

ОУ-Сенокос

1992г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


13

Светла Ангелова Георгиева

ОУ-Сенокос

2016

нач. учител

в

НУП

Добрич


14

Марияна Дим. Стоянова

ОУ-Сенокос

1989

нач. учител

пв

НУП

Добрич


15

Ваня Колева Петрова

ОУ-Сенокос

2018

Биология

в

биол.хим.м

Добрич


16

Емил Янков Енев

ОУ-Сенокос

1998г.

уч.физкулт.

в

ист,физк.

Добрич


17

Кармен Николова Йорданова

ОУ-Сенокос

1995 г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


18

Христо Григоров Йорданов

ОУ-Сенокос

2020

нач, учител

пБ

НУП

Добрич


19

Иван Христов Сивов

ОУ-Соколово

2019г.

математика

в

математик

Балчик


20

Весела Желязкова Желева

ОУ-Соколово

2019

възпитател вВъзп.възпитател

пБ

НУП

Балчик


21

Марияна Й. Костадинова

ОУ-Соколово

2005

биология

пв

биол.,

Балчик


23

Антон Иванов Симеонов

ОУ-Соколово

2010

възпитател

в

Труд и

Балчик


24

Йорданка Стеф. Матеева

ОУ - Соколово

2005

Директор

в

Нач.учител

Добрич


26

Васил Атанасов Василев

ОУ-Соколово

1979г.

възпит

в

НУП

Добрич


27

Катя Калчева Куртева

ОУ-Соколово

2016

БЕЛ

в

БЕЛ

Добрич


28

Кристина Христова Кръстева

ОУ Соколово

2019

Ист., географ

в

Ист. Геогр.

Добрич


29

Наталия Николаевна Добрева

СУ-Оброчище

1992

руски език

в

РФ

Църква


31

Анна Георгиева Колева

СУ-Оброчище

1997

нач.учител

в

НУП

Добрич


32

Веска Тодорова Кулева

СУ-Оброчище

1998г.

нач.учител

в

НУП

Добрич


33

Марияна Георгиева Карова

СУ-Оброчище

1983

нач.учител

пв

НУП

Добрич


34

Стоян Василев Каров

СУ-Оброчище

1996

нач. учител

пв

НУП

Добрич


35

Венелина Ст. Петрова

СУ-Оброчище

2002

информат.

в

информат.

Добрич


36

Радка Стойчева Николова

СУ-Оброчище

2014

учител

в

БЕЛ, руски

Добрич


38

Събка Николова Ганчева

СУ-Оброчище

2011

възпитател

в

БЕЛ ист.

Добрич


41

Красимира Христова Герджикова

СУ-Оброчище

2012

нач. учител

в

НУП и ПУП

Добрич


43

Златозара Петкова

СУ-Оброчище

2007

физика

в

химия,физ

Добрич


44

Галин Ангелов Желязков

СУ-Оброчище

2000

философия

в

НУП.психо

Добрич


45

Йорданка Димитрова Кънчева

СУ-Оброчище

2013

учител

в

НУП

Добрич


46

Павлина Стоянова Тодорова

СУ-Оброчище

2018

матем.

В

математик

Добрич

47

Любомир Харизанов Янков

СУ-Оброчище

2019

Анг. език

в

Английски език

Каварна

48

Надя Петрова Спасова

СУ-Оброчище

2018

 

В

 

Рогачево

49

Галя Борисова Боева

ЦСОП с. Кранево

2013

директор

В

физика, ма-

Добрич

50

Веселина Люпчева

ЦСОП с. Кранево

2006

психолог

В

психология

Добрич

51

Валентин Вълчев

ЦСОП с. Кранево

2011

възпитател

в

Соц. дейн.

Добрич

52

Вела Атанасова Георгиева

ЦСОП с. Кранево

2013

учител

в

Технологии

Добрич

55

Венелин Василев Върбанов

ЦСОП с. Кранево

2017

рехабилитат<

в

физ.възл.

Добрич

56

Нели Жекова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

възпитател

В

ПУНУП

Варна

57

Марина Иванова Маринова

ЦСОП с. Кранево

2018

учител

в

ДБТ

Варна

58

Галина Веселинова Вълчева

ЦСОП с. Кранево

2001

ст.възпитате.

в

технолог

Варна

59

Иванка Петрова Ганчева

ЦСОП с. Кранево

1995

ст. въз питате.

в

НУП

Варна

60

Драгомир Колев Илиев

ЦСОП с. Кранево

2020

възпитател

в

ПУНУП

Добрич

61

Мая Желязкова Шопова

ЦСОП с. Кранево

2006

ст.възпитате.

в

НУП

Варна

62

Надя Владимирова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

учител спец.1

в

инж.магисг

Варна

63

Стоянка Денева Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

нач.учител

в

НУП

Варна

64

Филка Кирова Милкова

ЦСОП с. Кранево

2003

възпитател

в

Спец.педаг

Варна

65

Живко Иванов Порожанов

ЦСОП а Кранево

2016

учител

в

ист.,ФВС

Каварна

66

Миланка Костадинова Филева

ЦСОП с. Кранево

2012

логопед

в

НУП, лог.

Балчик

66

Румянка Симеонова Иванова

ДГ Оброчище

1983

детска уч.

в

ПУП НУП ПУП НУП

Добрич

67

Виолета Богданова Стойнева

ДГ Оброчище

2004

детска уч.

в

Добрич

68

Ивелина Христова Енчева

ДГ Оброчище

1989

детска уч.

в

ПУП НУП

Добрич

69

Славяна В. Георгиева

ДГ Гурково

2016

директор

в

ПУП

Балчик

70

Галена Николова Маринова

ДГ Гурково

2017

детска уч.

в

ПУНУП

Балчик

71

Валентина В. Желева

ДГСтражица

1995

детска

пв

ПУП

Балчик

72

Детелина Цветанова

ДГ Стражица

2020

Детски уч.

в

ПУНУП

Балчик

73

Татяна Димитрова Енчева

ДГ Ляхово

2017

директор

в

ПУП

Балчик

74

Петя Петрова

ДГ Ляхово

2020

детска уч.

пБ

ПУП

Балчик

75

Десислава Колева

ДГ Соколово

2019

директор

в

ПУП

Добрич

76

Евгения Атанасова Добрева

ДГ Соколово

2019

детска уч.

в

ПУП.

Балчик

77

Марияна Й. Караиванова

ДГ Сенокос

2016

директор

в

ПУП

Балчик

78

Пламена Йорданова

ДГ Сенокос

2017

детска уч.

в

ПУП

Добрич

81

Недка Стоянова Митева

ДГ Дропла

2016

детска уч.

в

ПУП

Добрич

82

Велина Георгиева Димова

ДГ Дропла

2003

директор

в

ПУП

Добрич

86

Елка Колева Димитрова

ДГ Кранево

2009

детска уч.

в

ПУП

Добрич

87

Силвия Тодорова Алексиева

ДГ № 3 "Чайка"

2014

детска уч.

в

ПУП

Добрич

88

Валя Кирилова Иванова

ДГ № 3 "Чайка"

2020

Детски уч.

В

ПУП

Гурково


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2020 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2020/2021г.,със „За" - 3 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №348: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик

РЕШИ

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018г., поради настъпили промени през учебна 2020/2021 година.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2020/2021 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

Приложение 11-В

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г.

УЧЕБНА 2020/2021 г.


N

Имена

Училище

Постъп

ИЛ

длъжност

Обр

Специалн

ост

Посока на път.


1

Янита Вълчева Димитрова

СУ "Хр. Ботев"

2009

Химия и ООС

В

химия,биол

Добрич


2

Светла Г. Симеонова

СУ "Хр. Ботев"

2014

нач.учител

в

НУП

Добрич


4

Виктория П. Панайотова

СУ "Хр. Ботев"

2015

възп.нач.ета

в

НУПЧЕ

Добрич


5

Миглена Николова Колева

ОУ"Кирил и Мет."

2014

възпитател

в

ПУНУП

Добрич


6

Румяна Георгиева Чакова

ОУКирил и Мет."

2010

нач. учител

в

ПУНУП

Добрич


7

Кристияна Иванова Константинова

ОУКирил и Мет."

2019

Директор

В

Химия

Варна


8

Илия Тодоров Димитров

ОУ-Сенокос

2005

бълг. и р.ез.

в

БЕ и РЕ

Балчик


9

Станимир Желев Станчев

ОУ - Сенокос

2007

възпитател

в

БЕЛ

Балчик


10

Катя Стоянова Иванова

ОУ-Сенокос

2017

учител

в

физика,ма

Добрич


11

Румяна Василева Стоянова

ОУ-Сенокос

1992Г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


12

Костадина Хр. Гаврилова

ОУ-Сенокос

1992г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


13

Светла Ангелова Георгиева

ОУ-Сенокос

2016

нач. учител

в

НУП

Добрич


14

Марияна Дим. Стоянова

ОУ-Сенокос

1989

нач. учител

пв

НУП

Добрич


15

Ваня Колева Петрова

ОУ-Сенокос

2018

Биология

в

биол.хим.м

Добрич


16

Емил Янков Енев

ОУ-Сенокос

1998г.

уч.физкулт.

в

ист,физк.

Добрич


17

Кармен Николова Йорданова

ОУ-Сенокос

1995 г.

нач. учител

в

НУП

Добрич


18

Христо Григоров Йорданов

ОУ-Сенокос

2020

нач, учител

пБ

НУП

Добрич


19

Иван Христов Сивов

ОУ-Соколово

2019г.

математика

в

математик

Балчик


20

Весела Желязкова Желева

ОУ-Соколово

2019

възпитател вВъзп.възпитател

пБ

НУП

Балчик


21

Марияна Й. Костадинова

ОУ-Соколово

2005

биология

пв

биол.,

Балчик


23

Антон Иванов Симеонов

ОУ-Соколово

2010

възпитател

в

Труд и

Балчик


24

Йорданка Стеф. Матеева

ОУ - Соколово

2005

Директор

в

Нач.учител

Добрич


26

Васил Атанасов Василев

ОУ-Соколово

1979г.

възпит

в

НУП

Добрич


27

Катя Калчева Куртева

ОУ-Соколово

2016

БЕЛ

в

БЕЛ

Добрич


28

Кристина Христова Кръстева

ОУ Соколово

2019

Ист., географ

в

Ист. Геогр.

Добрич


29

Наталия Николаевна Добрева

СУ-Оброчище

1992

руски език

в

РФ

Църква


31

Анна Георгиева Колева

СУ-Оброчище

1997

нач.учител

в

НУП

Добрич


32

Веска Тодорова Кулева

СУ-Оброчище

1998г.

нач.учител

в

НУП

Добрич


33

Марияна Георгиева Карова

СУ-Оброчище

1983

нач.учител

пв

НУП

Добрич


34

Стоян Василев Каров

СУ-Оброчище

1996

нач. учител

пв

НУП

Добрич


35

Венелина Ст. Петрова

СУ-Оброчище

2002

информат.

в

информат.

Добрич


36

Радка Стойчева Николова

СУ-Оброчище

2014

учител

в

БЕЛ, руски

Добрич


38

Събка Николова Ганчева

СУ-Оброчище

2011

възпитател

в

БЕЛ ист.

Добрич


41

Красимира Христова Герджикова

СУ-Оброчище

2012

нач. учител

в

НУП и ПУП

Добрич


43

Златозара Петкова

СУ-Оброчище

2007

физика

в

химия,физ

Добрич


44

Галин Ангелов Желязков

СУ-Оброчище

2000

философия

в

НУП.психо

Добрич


45

Йорданка Димитрова Кънчева

СУ-Оброчище

2013

учител

в

НУП

Добрич


46

Павлина Стоянова Тодорова

СУ-Оброчище

2018

матем.

В

математик

Добрич

47

Любомир Харизанов Янков

СУ-Оброчище

2019

Анг. език

в

Английски език

Каварна

48

Надя Петрова Спасова

СУ-Оброчище

2018

 

В

 

Рогачево

49

Галя Борисова Боева

ЦСОП с. Кранево

2013

директор

В

физика, ма-

Добрич

50

Веселина Люпчева

ЦСОП с. Кранево

2006

психолог

В

психология

Добрич

51

Валентин Вълчев

ЦСОП с. Кранево

2011

възпитател

в

Соц. дейн.

Добрич

52

Вела Атанасова Георгиева

ЦСОП с. Кранево

2013

учител

в

Технологии

Добрич

55

Венелин Василев Върбанов

ЦСОП с. Кранево

2017

рехабилитат<

в

физ.възл.

Добрич

56

Нели Жекова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

възпитател

В

ПУНУП

Варна

57

Марина Иванова Маринова

ЦСОП с. Кранево

2018

учител

в

ДБТ

Варна

58

Галина Веселинова Вълчева

ЦСОП с. Кранево

2001

ст.възпитате.

в

технолог

Варна

59

Иванка Петрова Ганчева

ЦСОП с. Кранево

1995

ст. въз питате.

в

НУП

Варна

60

Драгомир Колев Илиев

ЦСОП с. Кранево

2020

възпитател

в

ПУНУП

Добрич

61

Мая Желязкова Шопова

ЦСОП с. Кранево

2006

ст.възпитате.

в

НУП

Варна

62

Надя Владимирова Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

учител спец.1

в

инж.магисг

Варна

63

Стоянка Денева Христова

ЦСОП с. Кранево

2001

нач.учител

в

НУП

Варна

64

Филка Кирова Милкова

ЦСОП с. Кранево

2003

възпитател

в

Спец.педаг

Варна

65

Живко Иванов Порожанов

ЦСОП а Кранево

2016

учител

в

ист.,ФВС

Каварна

66

Миланка Костадинова Филева

ЦСОП с. Кранево

2012

логопед

в

НУП, лог.

Балчик

66

Румянка Симеонова Иванова

ДГ Оброчище

1983

детска уч.

в

ПУП НУП ПУП НУП

Добрич

67

Виолета Богданова Стойнева

ДГ Оброчище

2004

детска уч.

в

Добрич

68

Ивелина Христова Енчева

ДГ Оброчище

1989

детска уч.

в

ПУП НУП

Добрич

69

Славяна В. Георгиева

ДГ Гурково

2016

директор

в

ПУП

Балчик

70

Галена Николова Маринова

ДГ Гурково

2017

детска уч.

в

ПУНУП

Балчик

71

Валентина В. Желева

ДГСтражица

1995

детска

пв

ПУП

Балчик

72

Звезделина Д. Великова

ДГ Стражица

2021

Детски уч.

пв

ПУНУП

Балчик

73

Татяна Димитрова Енчева

ДГ Ляхово

2017

директор

в

ПУП

Балчик

74

Петя Петрова

ДГ Ляхово

2020

детска уч.

пБ

ПУП

Балчик

75

Десислава Колева

ДГ Соколово

2019

директор

в

ПУП

Добрич

76

Евгения Атанасова Добрева

ДГ Соколово

2019

детска уч.

в

ПУП.

Балчик

77

Марияна Й. Караиванова

ДГ Сенокос

2016

директор

в

ПУП

Балчик

78

Пламена Йорданова

ДГ Сенокос

2017

детска уч.

в

ПУП

Добрич

81

Недка Стоянова Митева

ДГ Дропла

2016

детска уч.

в

ПУП

Добрич

82

Велина Георгиева Димова

ДГ Дропла

2003

директор

в

ПУП

Добрич

86

Елка Колева Димитрова

ДГ Кранево

2009

детска уч.

в

ПУП

Добрич

87

Силвия Тодорова Алексиева

ДГ № 3 "Чайка"

2014

детска уч.

в

ПУП

Добрич

88

Валя Кирилова Иванова

ДГ № 3 "Чайка"

2020

Детски уч.

В

ПУП

Гурково

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Изменение на Приложение № 11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет Адем - деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост "с. Стражица и ДГ „Ляхово "с. Ляхово; давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпили са:  Докладна от кмета на Кметство Ляхово и Списъци от директорите на детски градини, за допълване списъка на пътуващите служители от местоживеене до месторабота и обратно, както следва: 

1.Медне Джевджет Адем - деловодител-касиер в кметство Ляхово. Служителят живее в гр.Балчик и ежедневно пътува до месторабота в с. Ляхово и обратно.

2.Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост" с. Стражица; ДГ „Ляхово" с. Ляхово и ДГ „Добруджанче" - с. Дропла

 В тази връзка предлагам на вниманието на ОбС Балчик следното проекто-решение за изменение на Приложение №11б към т.6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 б към т. 6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи от местоживеене до месторабота:

  1.1.Медне Джевджет Адем-деловодител-касиер в кметство

  1.2.Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост" с. Стражица; ДГ „Ляхово" с. Ляхово и ДГ „Добруджанче" - с. Дропла

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение № 11 б към т. 6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик;

Приложение 11-Б-1

СПИСЪК

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК

пътуващи от местоживеене до месторабота през 2021г. в населени места в рамките на общината

Имена

Месторабота

Постъпил

Длъжност

Образование

 

Спец.

Посока на път

1

Д. П. Димитров

ОбА - Балчик


Директор дирекция

висше


Оброчище

2

М. Стойнова Дойчева

ОбА - Балчик


Старши счетоводителОброчище

3

Ю. Петрова Иванова

ОбА - Балчик


Тех. Сътрудник касиерБалчик

4

С. Алиибрямова

ОбА - Балчик


Ст. Счетоводител касиерБалчик

5

И. Колева Петрова

ОбА - Балчик

2017

СчетоводителОброчище

6

К. Михайлова-Георгиева

ДСП-Балчик


социоконсултант

средно


Царичино

7

А. Емилова Антонова

ДСП-Балчик


санитар

средно


Гурково

8

С. Господинова Василева

ОУ Соколово


счетоводителБалчик


Н.Михайловска

ОУ и ДГ Соколово

2015

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

9

М.Иванова Ралева

ОУ Сенокос

2011

Гл. счетоводителБалчик

10

В. Иванова Влаева

ОУ и ДГ Сенокос

2014

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

11

М. Григорова Петрова

Км. Сенокос

2018

Деловодител-касиер

висше


Балчик

12

Я. Тачев

Теке -Оброчище

2016

уредникБалчик

13

З. Иванова Косева

Оброчище Кранево

2000

МС - ЗК

ПБ

МС

Църква

14

Г. Фахри Адем

ДГ Ляхово

ДГ Стражица

ДГ Добруджанче-с.Дропла

2021

МС - ЗК

висше

МС

Ляхово

Стражица

Дропла

15

М. Джевджет Адем

Кметство Ляхово


Деловодител-касиер

средно


Ляхово

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Изменение на Приложение № 11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет Адем - деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост "с. Стражица и ДГ „Ляхово "с. Ляхово

със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №349: 1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а към т. 6.2. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:

1.1.Сение Хюсеин Акиева - чистач- хигиенист Община Балчик

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.Приложение 11-Б-1

СПИСЪК

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БАЛЧИК

пътуващи от местоживеене до месторабота през 2021г. в населени места в рамките на общината

Имена

Месторабота

Постъпил

Длъжност

Образование

 

Спец.

Посока на път

1

Д. П. Димитров

ОбА - Балчик


Директор дирекция

висше


Оброчище

2

М.Стойнова Дойчева

ОбА - Балчик


Старши счетоводителОброчище

3

Ю. Петрова Иванова

ОбА - Балчик


Тех. Сътрудник касиерБалчик

4

С. Алиибрямова

ОбА - Балчик


Ст. Счетоводител касиерБалчик

5

И. Колева Петрова

ОбА - Балчик

2017

СчетоводителОброчище

6

К. Михайлова-Георгиева

ДСП-Балчик


социоконсултант

средно


Царичино

7

А.Емилова Антонова

ДСП-Балчик


санитар

средно


Гурково

8

С.Господинова Василева

ОУ Соколово


счетоводителБалчик


Н. Михайловска

ОУ и ДГ Соколово

2015

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

9

М.Иванова Ралева

ОУ Сенокос

2011

Гл. счетоводителБалчик

10

В. Иванова Влаева

ОУ и ДГ Сенокос

2014

МС - ЗК

ПБ

МС

Балчик

11

М. Григорова Петрова

Км. Сенокос

2018

Деловодител-касиер

висше


Балчик

12

Я. Тачев

Теке -Оброчище

2016

уредникБалчик

13

З. Иванова Косева

Оброчище Кранево

2000

МС - ЗК

ПБ

МС

Църква

14

Г.Фахри Адем

ДГ Ляхово

ДГ Стражица

ДГ Добруджанче-с.Дропла

2021

МС - ЗК

висше

МС

Ляхово

Стражица

Дропла

15

М. Джевджет Адем

Кметство Ляхово


Деловодител-касиер

средно


Ляхово


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г. ", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                                        

      проекто - решение:       

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4068/05.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 398 м2 (триста деветдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 131.00 лв. (единадесет хиляди сто тридесет и един лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г., със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов

Г-н Симеон Господинов - общински съветник:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; Против" - 0; „Въздържали се" - 2,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №350: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 511 м2, представляващ ПИ № 02508.81.96 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП „Стопански двор"  гр. Балчик, ПИ № 02508.55.52 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 984 м2.      

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 261 м2, представляващ ПИ № 02508.81.137 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 02508.81.87 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.245 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 425 м2;

- Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, с идентификатор  02508.77.62.2.7 по кад. карта на гр. Балчик.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-2/19.05.2021 г. от ПК „Устрем" с. Дропла, представлявано от председателя Димитър Гавраилов Димитров за прекратяване на съсобственост по отношение на УПИ ІІІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение № 49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик. Кооперацията е собственик на стопанска сграда, ведно с прилежащ терен с площ от 2 162 м2 в „Стопански двор" с. Дропла, съгласно Договор за замяна на недвижими имоти №41, том VІІ, вх.рег.3347 от 10.09.2008 г. на от Служба по вписванията гр. Балчик. Имотът представлява част от УПИ ІІІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение №49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик, част от проектен ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта на с. Дропла, целия с площ от 2 342 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Община Балчик в размер на 180 м2 и реализиране на заложените в бюджета приходи,  предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                            Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ ІІІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 2 342 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 180 м2 (сто и осемдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4715/31.05.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  920.00 лв. (деветстотин и двадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението за - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №351: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ ІІІ, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 2 342 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 180 м2 (сто и осемдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4715/31.05.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  920.00 лв. (деветстотин и двадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-4/19.05.2021 г. от ПК „Устрем" с. Дропла, представлявано от председателя Димитър Гавраилов Димитров за прекратяване на съсобственост по отношение на УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение № 49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик. Кооперацията е собственик на стопанска сграда, ведно с прилежащ терен с площ от 3 301 м2 в „Стопански двор" с. Дропла, съгласно Договор за замяна на недвижими имоти №41, том VІІ, вх.рег.3347 от 10.09.2008 г. на от Служба по вписванията гр. Балчик. Имотът представлява част от УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение №49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик, част от проектен ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на с. Дропла, целия с площ от 3678 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Община Балчик в размер на 647 м2 и реализиране на заложените в бюджета приходи,  предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното

                                            Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 3 678 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 647 м2 (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4716/31.05.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 306.00 лв. (три хиляди триста и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема.  - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.,    със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 352: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 3 678 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 647 м2 (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4716/31.05.2017г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 306.00 лв. (три хиляди триста и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № ОС-3011-3/19.05.2021 г. от ПК „Устрем" с. Дропла, представлявано от председателя Димитър Гавраилов Димитров за прекратяване на съсобственост по отношение на УПИ V, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение № 49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик. Кооперацията е собственик на стопански сграда, ведно с прилежащ терен с площ от 2 974 м2 в „Стопански двор" с. Дропла, съгласно Договор за замяна на недвижими имоти №41, том VІІ, вх.рег.3347 от 10.09.2008 г. на от Служба по вписванията гр. Балчик. Имотът представлява част от УПИ V, кв.35 по ПУП на с. Дропла, одобрен с Решение №49/22.12.2016 г. на ОбС-Балчик, част от проектен ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта на с. Дропла, целия с площ от 3 301 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Община Балчик в размер на 326 м2 и реализиране на заложените в бюджета приходи,  предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното


                                            Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ V, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 3 301 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 326 м2 (триста двадесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4717/01.06.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  1 666.00 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението - Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик., със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 353: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ V, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 3 301 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 326 м2 (триста двадесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4717/01.06.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  1 666.00 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик. 

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Г. Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.39, вх.В, ет.2, ап.7 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Гергана Йорданова Акил и семейството и живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 479/13.05.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2020 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 142/04.02.2020 г., за срок на действие от 01.01.2020 до 01.01.2025г.  От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Апартаментът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.  Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното:

проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 38.43 м2, състоящ се от: една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, общи части с площ от 4.72  м2 и изба с площ от 9.10 м2, актуван с АОС № 3968/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 20 497.68 лв. /двадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гергана Йорданова Акил по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Разглеждане на заявление от Г. Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище., със „За" - 3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник:  Аз вече казах, против съм тези непазарни продажби, които извършва Общината, може би трябва да се промени Наредбата. Разбирам, че такава Наредба съществува и тя ако  има някакъв автоматизъм защо ще минават тези неща през Общински съвет. Това първо, а второ ако ние с жилищната политика се опитваме да правим социална политика за мен много по разумно би било, защото в момента става въпрос за в X пъти разлика от пазарна и данъчна  цена. С тези средства да бъдат подпомагани определени хора, които живеят в трудно и тежко материално положение отколкото да създаваме такива привилегии за едно лице, то винаги би се възползвали, да го купи и продаде на по голяма цена. Смятам това за несправедливост, която трябва да бъде спряна час по скоро като Наредба в Общинския съвет. Благодаря ви.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС Заповядайте г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, моето изказване ще се препокрие донякъде с изказването на г-н Господинов, затова ще бъда кратък. Не подкрепих разпореждане с общинско имущество не  само защото беше получено разпореждане за този апартамент, много пъти съм си изказвал мнението и Общината трябва да си пази имуществата и жилищата за да може да препокрива нуждите на крайно нуждаещи се хора, хора в неравностойно положение, клас специалисти било общинска администрация или общинска болница и  второ общо взето това е една възможност,  да си купиш апартамент на цена крайно ниска от реалната пазарна цена. Затова съм бил против продажбата на общински апартаменти и ще гласувам против и тази точка. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържали се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 10; „Против" - 2; „Въздържали се" - 2;

Точката не  е приета.

Предложението не се приема. Паради липса на други предложения по 14.т. от Дневния ред, обсъждането беше прекратено.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от „Български пощи" ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, жк „Балик", гр. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх.№26-00-817/04.06.2021 г. от „Български пощи" ЕАД, представлявано от инж. Светослав Гочев - Ръководител на ОПС Добрич за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка - стълбище и козирка с РЗП 4.32 м2, към съществуващ апартамент. Дружеството е собственик на апартамент №1,  вх.А, ет.1, бл.№33 в жк „Балик",  гр. Балчик, съгласно Нот. акт №129, том VІ, вх.№2587, дело № 1070 от 30.10.2018 г. на Служба по вписванията към РС-Балчик, който се ползва за пощенски офис. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на пристрояване и надстрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         проекто - решение:

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-817/04.06.2021 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 113.00 лв. (сто и тринадесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на „Български пощи "ЕАД, за изграждане на пристройка с РЗП 4,32 м2 към съществуващ апартамент №1, вх. А, ет.1, бл.33, жк "Балик", гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.7.1.1, построен върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за - Разглеждане на заявление от „Български пощи "ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, ж.к „Балик ", гр. Балчик., със „За" - 3 гласа.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разглеждане на заявление от „Български пощи "ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, жк „Балик ", гр. Балчик. със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 354: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-817/04.06.2021 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 113.00 лв. (сто и тринадесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на „Български пощи" ЕАД, за изграждане на пристройка с РЗП 4,32 м2 към съществуващ апартамент №1, вх.А, ет.1, бл.33, жк "Балик", гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.7.1.1, построен върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Алеко Йорданов Ангелов за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в с. Оброчище, ул. „Камчия"., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх.№94-00-871/17.05.2021 г. от Алеко Йорданов Ангелов за учредяване право строеж за изграждане на пристройка със 75 м2, към съществуваща жилищна сграда. Заявителят е собственик на жилищна сграда, ведно с отстъпено право на строеж  в с. Оброчище, ул. „Камчия" №15, съгласно Нот. акт №5, том VІ, рег. 724, дело 981 от 02.10.2017 г. на служба по вписванията при РС-Балчик, построена в ПИ № 53120.501.61 по кад. карта на с. Оброчище, УПИ ІІІ, кв.6 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на пристрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                            

        проекто - решение:

 

            1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-871/17.05.2021 г. от Алеко Йорданов Ангелов от с. Оброчище, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 956.00 лв. (деветстотин петдесет и шест лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка със РЗП 75.00 м2 към съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост "с. Оброчище, ПИ № 53120.501.61 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 4915/10.06.2021 г., на собственика на сградата Алеко Йорданов Ангелов.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Разглеждане на заявление от Алеко Йорданов Ангелов за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в с. Оброчище, ул. „Камчия", със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 355: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-871/17.05.2021 г. от Алеко Йорданов Ангелов от с. Оброчище, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 956.00 лв. (деветстотин петдесет и шест лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка със РЗП 75.00 м2 към съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище, ПИ № 53120.501.61 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 4915/10.06.2021 г., на собственика на сградата Алеко Йорданов Ангелов.  

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на гр. Балчик; давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4913/27.05.2021 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.74.245 по кадастралната карта на град Балчик с площ 425.00 м2  /четиристотин двадесет и пет  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 723.00 лв. /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението за- Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на   гр. Балчик, със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев  „За"

2. Атанас Илиев Атанасов  „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров           „За"

4. Велко Георгиев Михайлов         „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков       „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански        „За"

7. Галин Петров Началников         „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун       „За"

9. Даниел Гочев Димитров „За"

10. Димитър Веселинов Николов  „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова        „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев  „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев         „За"

14. Кирил Йорданов Кирев „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева    „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим     „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев          „За"

18. Симеон Димитров Господинов „За"

19. Симеон Димитров Симеонов   „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова      „За"

21.  Христо Петров  Христов          „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 356: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4913/27.05.2021 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.74.245 по кадастралната карта на град Балчик с площ 425.00 м2  /четиристотин двадесет и пет  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 723.00 лв. /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на   ПИ № 02508.55.52      по кадастралната карта на  гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

      

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4298/01.04.2013 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.55.52 по кадастралната карта на град Балчик с площ 984.00 м2  /деветстотин осемдесет и четири  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 24 710.00 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин и десет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Продажба чрез търг на   ПИ № 02508.55.52      по кадастралната карта на  гр. Балчик;       със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 357: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4298/01.04.2013 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.55.52 по кадастралната карта на град Балчик с площ 984.00 м2  /деветстотин осемдесет и четири  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 24 710.00 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин и десет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на  гр. Балчик, м. „Двете чешми ", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4007/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 261.00 м2 (двеста шестдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 530.00 лв. (седем хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За"- 3 гласа ПКБФЕЕ одобрява - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 358: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4007/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 261.00 м2 (двеста шестдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 530.00 лв. (седем хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на  гр. Балчик, м. „Двете чешми "   давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик;

 


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3763/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 595.00 м2 (петстотин деветдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 165.00 лв. (седемнадесет хиляди сто шестдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 359: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3763/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 595.00 м2 (петстотин деветдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 165.00 лв. (седемнадесет хиляди сто шестдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Между Община Балчик от една страна, като наемодател и фирма от друга, като наемател, е сключен договор за наем на части от имот публична-общинска собственост, представляващи - паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, който предстои да изтече.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 5 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" " /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 5 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 5 639.40 лв./пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и четиридесет стотинки / без ДДС;

по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 4 212 лв./четири хиляди двеста и дванадесет лева / без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

 3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ обсъди предложението за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца ", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо "/от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца "/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път "/от паркинг „Двореца "до кръстовището/, гр. Балчик, като прави Предложение:

-------В хода на дадената възможност за дебати от страна на членовете на комисия по представеният проект за решение на общински съвет по т. 21, се направи предложение от Председателя на общински съвет, г-н Николай Филипов Колев, предложените от  Общинска администрация - гр. Балчик начални тръжни за всеки един от двата подобекта да претърпят промяна.

Същият предложи началната тръжна цена за едногодишен наемен период,  а именно за подобект  1.         Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, да бъде в размер от 14000 лв., а за подобект 2.            50 броя паркоместа по алея „Ехо" " /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг ,Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, с обща площ 900 кв.м., да бъде в размер 16000 лв.

За предложението си , г-н Колев изложи следните мотиви:

Съгласно Чл. 27 от НОРПУРОИ, първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс не може да бъде по-ниска от определената от общински съвет тарифа. Изцяло в правомощията на органа на местно самоуправление, законодателя е предоставил възможността и правото, същият съобразявайки промяна или конкретни специфики в социално-икономическите условия към момента на провеждане на процедурата по отдаване под наем, да определи цена по - висока от базовата. Именно базовата цена от действащата Тарифа за определяне на минимални наемни цени към НОРПУРОИ е послужила и за определяне на посочените в проекта за решение начални тръжни цени.

Следва да се отчете, че цитираната тарифа е приета, ведно с подзаконовия нормативен акт още през 2009 г. И до настоящия момент същата не е променяна, което в голяма степен обосновава освен извод, че същата се нуждае от актуализация, така и че определените в нея цени отдавна не изпълняват функцията си да гарантират общественият интерес. В същото време, общински съвет на свое предходно заседание, с цел оптимизиране на  трафика и гарантиране на безопасното движение и паркиране на автомобили, както и с цел да осъществява контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили, особено през летния сезон, прие Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик. Независимо от оспорването и от страна на областен Управител на област Добрич към настоящия момент, е въпрос на време нормативния акт да бъде реално прилаган.  Прилагането на режима за платено паркиране, освен необходимите и присъщи разходи по организация и контрол, се предвижда да генерира и определен финансов ресурс в полза на община Балчик. Предложеното увеличение на началните тръжни цени е съобразено именно с факта, че предоставяйки под наем въпросните подобекти, предмет на настоящия проект на решение, при това за дълъг времеви период, общината пропуска да реализира определени ползи, за които е справедливо да бъде овъзмездена. На последно място предложеното увеличение на началната годишна наемна цена за всеки един от двата подобекта е съобразено и с цената от 2.00 лв. на час в зоните определени за платено почасово паркиране и конкретния брой паркоместа , предмет на наемното правоотношение.,гласува със „За" - 2; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ обсъди -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца ", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо "/от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца "/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път "/от паркинг „Двореца "до кръстовището/, гр. Балчик и предложи да се обсъди на Заседание на 02.07.2021г., със „За" - 0; „Против" - 0; „Въздържали се" - 4

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля имате думата по точката, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам да започна отдалеч,  и ще поясня защо - това е един широко обсъждан сред нашите граждани въпрос. Мнението за това решение на предишният Общински съвет- да се лежи на него,  каквото е взел за тези цени. Всички сме на ясно за какво става дума, нещо повече ще ви кажа, в съзнанието на масовият гражданин  цифрите дори се хиперболизират, там смятат, че злато се вади едва ли не и не са далеч от истината, че това е  една от златните точки на този град. Така, че предният Общински съвет си е останал с тази дамга* да го наречем. Преди години беше останал с  дамга* един Общински съвет,  който отдаде една концесия за 35г. за без пари на яхтеното пристанище на града, да си забравим думите. Някои ги няма вече. Аз лично не мога да подкрепя такова предложение, но трябва все пак нещо да направим.  Ние преди това обсъждахме евентуално стартиране, и дали ще стартира или не Общинската фирма „Кибела" за изграждането и управлението на „Синя зона", все още не сме наясно. Има едно предложение, понеже колегата Жечев беше дал  на предната сесия едно много рационално предложение в  Транспортната  комисия, също да бъде включено там. Аз не знам защо ще правим  администрация на тази Общинска фирма „Кибела" сума хора ще назначим и само в този отрязък, а там където са многото коли да не е „Кибела". Добре това е минало, аз даже ще ви кажа, че като идея по-добре би било долу да си обособим „Зелена зона",  на „Приморска" за неделя  и горе да си е 2 лева,  защото там са гостите на града и там е посещаемостта, защото  от „Двореца" нищо друго не хващаме, като бюджет. Даже почвам да си мисля, бях в Инициативен комитет „Да си върнем Двореца на града", хубаво че не сме си го върнали- и него щяхме да го дадем на концесия за 15 000 лева. Предложението ми крайна сметка е -   поради тази неяснота за организиране на „Синя зона" нейното изграждане, обхват и дейност, този договор, който ще предлагаме сега да е за една година с оглед текущата ситуация.  А догодина ще преценим, как да бъде- дали „Кибела"  ще си управлява имотите, решения там всякакви могат да се вземат. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКакто разбирам, вие правите предложение, вместо за  5 години да бъде отдаден за 1 година. Други колеги, ако няма ще предложа всяко предложение да се гласува по отделно, предлагам предложението на ПКБФЕЕ, сумата по т.т.1 да стане 16 000лв. без ДДС,  а т.2. да стане 14 000 лв. с ДДС,  колеги моля да преминем към  поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържали се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържали се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 2,

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да гласуваме поименно предложението на г-н Господинов за промяна срока на наемането от 5 години на 1 година:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 11; Против" - 0; „Въздържали се" - 3,

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта със измененията:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 9; Против" - 0; „Въздържали се" - 5,

Точката не е приета.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господа, и този паркинг направихте безплатен, благодаря продължаваме. Всички туристи ще поздравят Общинските съветници. Тъй като там спират много коли на местните граждани.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме, заповядайте г-н Николов:

Г-н Димитър Николов общински съветник: Г-н Председател, имам предложение да прегласуваме.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги подлагам на поименно  прегласуване  цялото проект-решение с измененията отново:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Не гласува"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -2, „НЕ ГЛАСУВАЛ"- 1;  

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 360: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 1 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" " /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 1 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 14000 лв./четиринадесет хиляди/ без ДДС;

по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 16000 лв./шестнадесет хиляди/ без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.  3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - "Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с.Рогачево, общ. Балчик, Област Добрич.", давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2060-7/ 28.05.2021 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „- "Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя ", с.Рогачево, Община Балчик, Област Добрич." Общата дължина на проектното трасе е приблизително 359 m и преминава през следните Поземлен имот (ПИ):

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3990 кв. м, квартал 0,
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-Б-2243/15.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-7/ 28.05.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-7-001/ 08.06.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:         
            1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 359 m и преминава през следните Поземлен имот  (ПИ):

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3990 кв. м, квартал 0,
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-Б-2243/15.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ.           
            3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.   
            4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:  
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.  
            - становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.                   

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н  Христо Христов:

Г-н Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - "Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя ", с.Рогачево, общ. Балчик, Област Добрич.". със „За" - 4; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 361: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-7/ 28.05.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-7-001/ 08.06.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 359 m и преминава през следните поземлен имот  (ПИ):

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3990 кв. м, квартал 0,
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-Б-2243/15.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ.           
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2117-14/ 21.04.21 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич,  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:     

                                                             Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 169, Протокол № 12 от 10.09.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 4 от Протокол № 3/ 20.05.2021 г.. Общински съвет Балчик:                 
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, със „За" - 4; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 362: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 169, Протокол № 12 от 10.09.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 4 от Протокол № 3/ 20.05.2021 г.. Общински съвет Балчик:
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  Уважаеми господин Ангелов, уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 22.06.2021 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния


Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. С. С. Милев-  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

2. И. И. Хасан- за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

ПКБФЕЕ приема Отпускане финансови помощи на граждани със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Даниел Димитров - член на ПКЗССД: Имам приложение да гласуваме анблок.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да гласуваме предложението на г-н Димитров: За" - 12; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Предложението се приема, ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  целия проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 363: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Сашо Симов Милев-  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

2. Игбал Ибрям Хасан- за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.

действия за изпълнение на настоящото решение. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община БалчикПо двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-360/19.02.2021 г. от „Полин Фарм" ЕООД, ЕИК: 205719585, с адрес на управление: гр.Варна, ул. „Александър Малинов" №10, относно отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. "Черно Море" и ул. „Христо Ботев" /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент /билборд/, с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. "Черно Море" и ул. „Христо Ботев" /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 588 лв. / петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.


4.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ:  ПКУТСЕ приема -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години., със „За" - 4 гласа и прие следното

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 364: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. "Черно Море" и ул. „Христо Ботев" /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 588 лв. / петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Изменение на Приложение № 11 а към т.6.2 от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота с Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

       По двадесет и шеста точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Подадена е информация от секретаря на Община Балчик за настъпила промяна в организацията на работа в Община Балчик и необходимост от допълване на списъка на пътуващите служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик с :

В тази връзка предлагам на вниманието на ОбС Балчик следното проекто-решение за изменение на Приложение №11 а към т.6.1. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ


На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а към т. 6.1. от решение №253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:

1.1Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложения № 11 а към т. 6.1. от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Изменение на Приложение № 11 а към т.6.2 от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота с Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Отсъства"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 12; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 365: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а към т. 6.1. от решение №253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:

1.1. Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Х Приложение 11-А

СПИСЪК


на служителите от Община Балчик и в училищата, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик през 2021г.


N

В Балчик

Месторабота

Длъжност

Направление

ост

Маршрут

1

Сеза Салиева Хасанова

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

кв. Балик

2

Марияна Николова Кирова

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

кв. Балик

4

Юзлен Шукри

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

в. зона

5

Пламена Стойчева

ОбА - Балчик

Техн. сътрудник

Балчик

кв. Балик

6

Стелияна Иванова

ДСП

Мед. сестра

Балчик

 

7

Веска Михайлова

ДСП

Мед. сестра

Балчик

 

8

Виолета Георгиева Димитрова

ДСП

санитарка

Балчик

 

9

Виолета Стефанова Върбанова

ДСП

санитарка

Балчик

 

10

Анастасия Тотева Иванова

ОБП БКС

Чистач-хигиенист

Балчик

 

11

Елена Атанасова Куртева

ОБП БКС

Чистач-хигиенист

Балчик

 

12

Бунят Джелалов Исмаилов

ОБП БКС

Работник копач

Балчик

 

13

Дарина Василева Георгиева

ОбА - Балчик

Продавач-домакин

Балчик

 


 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от Дневния ред:

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към двадесет и седма точка - Разни, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Колеги аз искам да се върнем на точка втора от Дневния ред, нещо като предложение да отправя към вас г-н Председател, тъй като изяснихме с юристи какво сме направили днес защото не е ясно какво точно направихме с тази точка, хем сме „За", хем нищо не стана. Вече го харизахме* паркинга на „Двореца", като отпадна и той нека другата седмица, обявите едно кратко заседание да се разгледа втора точка и ако трябва нещо да препотвърдим за да реализираме „Синя зона", но трябва да го разясните с юристи и ОбА, какво точно трябва да формулира Общинският съвет в свое решение, аз съм убеден пък и останах с впечатление, а и го декларирах пред колегите- ч е повечето са за изграждане на „Синя зона", възраженията бяха по начина по който тя се изгражда, цените и т.н. Получи се някакъв вариант, няма какво да обсъждаме една година повече от ясно. Въпроса е ако нещо има нужда,  мисля, че с едно такова кратко заседание да легитимираме едно правилно решение на Общински съвет, който по принцип  е в тази правилна посока да  организира трафика в Балчик с изграждането на „Синя зона". Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги  ще видим какво точно направихме  днес, защото  това което е според мен, че получи така че няма да имаме „Синя зона", но естествено ще се  постараем, за да могат да се случат нещата. Други колеги, ако няма закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Председател на
ОбС - Балчик