• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 13.07.2021 г.


ПроектП Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАЛЧИК

 

Глава първа.

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1. Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей - Балчик, град Балчик, община Балчик, област Добрич, наричан за настоящия правилник  „музеят".

         Чл.2. Музеят  е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Балчик.

          Чл.3.  Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Балчик, второстепенен  разпоредител с бюджет (чл.41 от ЗКН), съгласно Решение № 224 / 22.01.2009 г. от заседанието на Общинския съвет - гр. Балчик.

         Чл.4.  Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес - град Балчик, ул."Димитър Желев" № 2, област Добрич,  създаден  през 1969г.

         Чл.5. По тематичен обхват музеят е общ, а по териториален обхват - общински (чл.26,ал.1 от ЗКН).

....................................................................


Пълния текст във формат PDF изтеглете от линка по-долу.Прикачени файлове: