• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 09.07.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 855/09.07.2021 г., гр. Балчик

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с необходимостта от осигуряване на нормална обстановка и недопускане нарушаване на обществения ред на територията на община Балчик при произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., насрочени с Указ на Президента на Република България №130 от 12.05.2021г.(изв.бр.39/12.05.2021г. ). 

З А Б Р А Н Я В А М:

1.Употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно – териториалните граници на Община Балчик в предизборния ден 10.07.2021 г. и в изборния ден на 11.07.2021 г.

2. Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на общината www.balchik.bg, в секция “Избори“, подсекция „Избори за народно събрание  11.07.2021 г.“ и секция „Обяви“, подсекция „Заповеди“.

3. Препис от заповедта да се изпрати на служебната електронна поща на началника на РУ Балчик rubal.do@mvr.bg  и РУ Албена rualb.do@mvr.bg за сведение, упражняване на контрол и налагане на санкции на нарушителите, на Валентин Попов – началник „ОЗО“ v.popov@balchik.bg ,кметовете и кметските наместници в общината и местните ръководства на политическите партии и коалиции с ангажимент за свеждане на заповедта до населението на съответното кметство, респ. до членовете на СИК.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Къймет Тургут-Секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик