ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 818/ 30.06.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XXIV (ПИ 02508.70.143, 02508.70.144), кв. 20 по плана на гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Жилищно застрояване "Жм"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-24/ 09.06.21 г. Прикачени файлове: