ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 817/ 30.06.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ II,  кв. 1 по плана на с. Стражица, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с в съответствие с параметрите на устройствена зона за Предимно производствено "Пп"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-10/ 16.06.2021 г.         
Прикачени файлове: