• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 777/ 23.06.2021 г. e одобрен ПУП - ПЗ за ПИ 39459.505.310 по КК на м-т „Поляните", с. Кранево, Община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов1", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-12/ 09.04.2021 г.     
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: