• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 02 юли 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от 01  юли 2020г. до 30 април  2021 година

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

2. Ново обсъждане Решение № 340 по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-18 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Ново обсъждане Решение № 341 в частта по т.2. - т. 2.5. по Протокол № 22 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 03.06.2021година, върнато със Заповед № АдК-04-17 от 16.06.2021г.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2020 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Избор на членове на съвета на директорите на „Кибела 2014"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 29.07.2021г. от 10:00 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

7. Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадалите

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

8. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2020 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2020/2021г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 9. Изменение на Приложение № 11 б към т.6.2 от решение № 253 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно с Медне Джевджет Адем - деловодител- касиер в кметство Ляхово и Гюлчин Фахри Адем - медицинска сестра ДГ „Радост "с. Стражица и ДГ „Ляхово "с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Разглеждане на заявление от „Български пощи" ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, жк „Балик", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Разглеждане на заявление от Алеко Йорданов Ангелов за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в с. Оброчище, ул. „Камчия".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на            гр. Балчик     

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.52 по кадастралната карта на            гр. Балчик     

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на            гр. Балчик, м. „Двете чешми "       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на            гр. Балчик, м. „Двете чешми "       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно-информационен елемент с площ 1.60 кв.м. на стълб за електропреносна мрежа, за срок от 5 /пет/ год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура -"Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с.Рогачево, общ. Балчик, Област Добрич.".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД

26.  Разни

 

 

 

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик