• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№22

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 03 юни  2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 15 точки.

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

Предлагам да гласуваме с вдигане на ръка  Дневния ред, който е от 15 точки:

 „За" - 14; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена"

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Генади Атанасов Гавраилов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата". конферентната зала.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

10. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, за 22.06.2021 година, в 12.00 часа.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

11. Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД

15. Други.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик" гр.Балчик. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик.

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с решение №93 от 31.03.2016 г. на ОбС - Балчик и договор от 11.05.2016 г., Община Балчик е предоставила за безвъзмездно ползване помещение в сградата на „Медицински център I - Балчик" на Районна здравноосигурителна каса Добрич. Срокът на действие на договора изтича на 11.05.2021 г. С писмо вх. №24-00-476/18.05.2021 г. от Д-р Пачолова - директор на РЗОК гр. Добрич е заявено желанието за сключване на нов договор за ползване на помещението. Националната здравноосигурителна каса е организация на бюджетна издръжка и съгласно чл. 12, ал.З от Закона за общинската собственост може да бъде предоставен безвъзмездно за управление имот - общинска собственост. В тази връзка и с цел улесняване достъпа на жителите на Община Балчик до дейностите, финансирани от НЗОК, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.З и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 24-00-476/18.05.2021 г. от Директора на РЗОК - Добрич:

1.                    Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Районна Здравноосигурителна каса Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: помещение с площ от 18 m2, находящо се на първия етаж в сградата на „Медицински център I - Балчик" ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.5 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2.                    Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3.                    Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик" гр.Балчик,  със „За" -4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 ;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик "гр.Балчик. със „За" - 3; „Против"- 0; „Въздържал се"- 0; гласа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

 РЕШЕНИЕ №329: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал. З и ал.4 от ЗОС; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 24-00-476/18.05.2021 г. от Директора на РЗОК - Добрич:

1. Общински съвет Балчик предоставя за безвъзмездно управление на Районна Здравноосигурителна каса Добрич, представлявана от Директора д-р Пачолова, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/1999 г., а именно: помещение с площ от 18 m2, находящо се на първия етаж в сградата на „Медицински център I - Балчик" ЕООД, с идентификатор 02508.82.2.5 по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя срок на безвъзмездното предоставяне за управление 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред -Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена" и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


По втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпило предложение от директора на Областна дирекция на МВР - Добрич Никола Панчев с вх.№ ЕО-338 от 17.05.2021 г. предлагам следния проект за


Р Е III Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев      директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх.№ ЕО-338 o r 17.05.2021 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" през летния туристически сезон 2021 г. в общ размер до 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена"

 със „За" - 4; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ приема предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена "със „За" - 3 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №330: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев      директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с Вх. № ЕО-338 o r 17.05.2021 г:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури финансова издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик и кк „Албена" през летния туристически сезон 2021 г. в общ размер до 5 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението, да сключи споразумение между Община Балчик и ОД на МВР - Добрич относно поетите ангажименти по осигуряването на служителите и тяхното логистично обезпечаване по брой, местоназначение и смени.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили заявления вх. № 94-00-822/10.05.2021 г.  и вх. № 94-00-823/10.05.2021 г. от Наталина Пешкова Пекова от гр. Варна за закупуване на общински имоти в м. „Двете чешми" гр. Балчик, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


       проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 428 м2, представляващ ПИ № 02508.81.81 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";    

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 521 м2, представляващ ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ ПКБФЕЕ приема Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г. със „За" - 4; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-жо Фудулова, колеги моля имате думата  по точката, моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №331: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 428 м2, представляващ ПИ № 02508.81.81 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";    

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 521 м2, представляващ ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред -  Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.    давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 


По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.40, вх.Б, ет.4, ап.14 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова и семейството и живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 115/03.02.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2021 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 97/26.01.2021 г., за срок на действие от 01.02.2021 до 01.02.2024 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Апартаментът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.  Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

             проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 14, ет.4, вх. Б, бл. 40 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 48.89 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 3.98 м2 и изба с площ от 6.92 м2, актуван с АОС № 198/17.02.1999 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 17 839.44 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте моля г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище от гр. Балчик,  със „За" - 3 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз вчера на комисията гласувах със „За", но днес обаче ще се въздържа да дам своя глас в тая посока, защото в хода на дискусията установихме, че все пак според мен и според останалите колеги - проблем в съществуващата Наредба. Т.е  влиза някой да живее в общинско жилище и след 5 години придобива правото да го закупи, забележете на два пъти по ниска от  пазарната цена. Не смятам, че това е удачен начин да се провежда, ако кажем, че това е социална политика да провеждаме такава. Много наши други  съграждани живеят в също тежки условия, визирам по селата и махалите, за да даваме преференции на хора, които в някаква нужда са изпаднали, дали сме им като Община жилище- и той придобива право да го закупи от два пъти по ниска от пазарната цена. Във тази връзка аз си мисля, че не лошо да се инициира дебат по този въпрос за тази Наредба и възможностите са две - Или общината да се откаже от продажбата така да се каже, и да  ползва тези жилища  за някакъв друг вид политика- за привличане на лекари, учители и т.н. И втория вариант, ако все пак се реши, че ще се продават тези жилища, поне да се продават на пазарни цени. Гледам по предните точки някакви хора искат да купуват някакви места, обявява се търг и се продават. А в този случай, човек който е имал нужда да бъде настанен сега може да е в добро финансово състояние и правим подарък, като продаваме нещо, два пъти по- малко от пазарната цена. Не смятам, че това е правилната 

Политика, дори че е социална политика. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, други  колеги моля, заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Позволявам си да се намеся, понеже тази точка и следващата точка са близки, Общински съвет Балчик има и една друга задача, освен да прави Правилници, Наредби и т.н. и тя е да бъде справедлив и състрадателен към хората на Балчик. Затова аз приемам предназначението на  Общински съвет  е да има и такава социална роля. И наистина ще призова съветниците  в случая да подкрепят такава - правилно  каза г-н Господинов -социално подпомагане,  социална продажба. За да се стигне един човек, да иска по този начин да му продадем нечий обект, а уверявам ви не са в никакъв случай някакви ценни имоти, а са такива оставени на доизживяване и аз мисля, че ние го дължим на нашите съграждани и трябва да проявим състрадание, а в случая бих допълнил и справедливост към тях. Живели са там, а повечето жилища в окаяно състояние, хората си ги подържат продължение на години и  аз наистина си мисля, че трябва да ги подкрепим дори и това да не е съвсем коректно към фиска на Общината. Но в края на краищата ние сме човешки същества и трябва да се държим като такива. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,   г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, аз ще взема отношение защото считам, че така направената Наредба към настоящия момент е действаща и ако някой от колегите има намерение да променя тази Наредба, няма никакъв проблем. Има законодателна инициатива може да внесе промени. Но към настоящия момент има действаща Наредба, която указва, че всеки един има право да закупи това жилище, след като е живял минимум 5 години. Изказването на г-н Господинов не е вярно, тъй като има хора кандидатстват не веднага след изминалите 5 години,  а след 8, 10 години. Абсолютно съм съгласен с становището на  г-н Лучиянов , че тези хора инвестират в това жилище под формата на ремонти, което се явява вид обновление на тези имоти, което съответно Наредбата казва така, че когато са настанявани категорично се изпълнява критерий, че тези хора имат нужда от това и се настаняват по социални причини т.е. не са имали възможност да си закупят жилище, където да живеят. Настаняват се там. И към настоящия момент аз считам, че

тази Наредба, както е прилагано за всички останали  до сега,  за мен лично ще бъде несправедливо да кажем сега г-на или г-жата които кандидатстват, да им кажем „.. ами ние сега мислим различно". Тук се дори поражда съмнение за вид шуробаджанащина или нещо такова. Т.е. за едните сме им  гласували, а за другите няма да гласуваме  защото считаме да е на пазарни цени. Категорично аз ще подкрепя това предложение, а ако някой от колегите има намерение да измени Наредбата нямам нищо на против, да си даде предложението и ще го обсъдим и ако приемем ....тогава ще продаваме по нова Наредба, за момента аз гласувам „За". Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" -2;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №332: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 14, ет.4, вх. Б, бл. 40 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 48.89 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 3.98 м2 и изба с площ от 6.92 м2, актуван с АОС № 198/17.02.1999 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 17 839.44 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Разглеждане на заявление от Генади Атанасов Гавраилов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 94-00-241/02.02.2021 г. от Генади Атанасов Гавраилов, живущ в гр. Балчик, жк "Балик" бл.4, вх.Б, ет.1, ап.2 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Генади Атанасов Гавраилов и баща му живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 131/05.02.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2021 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 204/19.02.2021 г., за срок на действие от 01.03.2021 до 01.03.2024 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Апартаментът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.  Предвид изложеното до тук, предлагам на Вашето внимание следното

 

            проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-241/02.02.2021 г. от Генади Атанасов Гавраилов, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.79.16.1.17 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, ет.1, вх. Б, бл. 4 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 37.65 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 4.47 м2 и изба с площ от 3.85 м2, актуван с АОС № 4425/12.05.2015 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 10 820.76 лв. /десет хиляди осемстотин и двадесет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Генади Атанасов Гавраилов по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ прие Разглеждане на заявление от Генади Атанасов Гавраилов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище, със „За" - 3; „Против" - 0.; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Понеже предната точка се изказах и да не правим реплика на пак същият случай. За мен шуробаджанащина е нещо, което раздаваме под пазарна цена,  с разликата между сумите - пазарна цена и цената в момента , може да  бъде за подобряване на жилищните условия и подпомагани на куп хора, които живея при същите сложни условия. По селата и тук в махалите хората също не живеят в по прекрасни условия, състрадания можем да изпитваме към всички, но не можем на всички да угодим. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, заповядайте г-н Станоев:

 Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз не съм съгласен, че има шуробаджанащина, защото в този закон има нормативен акт, който се определя и създава. Пак повтарям, ако някой иска да промени това, не е това начина. Начина е чрез внасяне на нов проект  за Наредба и по нов начин да се определят. Аз не казвам, че цената е пазарна, но  просто това е реда в момента. Пак призовавам колегите ако искат да променят начина, да го направят по съответния законоустановен ред.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Колеги, ако четете внимателно там( в проект-решението) пише: Генади! И ако някой изразява мнение, поне да разберете кой е Генади, аз ще ви обясня кой е. Генади е балчишкия художник, човека който рисува града ни- Балчик. Ако някой си е направил труда да види за какво жилище става въпрос, отнася се за помещение дори  по малко от боксониера, аз бих го определил на"зандан". Нещо , което БКС -то година и половина усърдно отстранява авариите, искам да ви кажа, че аз се очудвам, че този човек вобще е съгласен да даде някакви пари. И апелирам да бъдем човеци, нека да гласуваме с „За", и на Балчишкият „Рембранд" да направим жеста да има покрив над главата си. Благодаря  Ви.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" -2;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №333: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-241/02.02.2021 г. от Генади Атанасов Гавраилов, настанен по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

            1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.79.16.1.17 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 2, ет.1, вх. Б, бл. 4 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 37.65 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 4.47 м2 и изба с площ от 3.85 м2, актуван с АОС № 4425/12.05.2015 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 10 820.76 лв. /десет хиляди осемстотин и двадесет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Генади Атанасов Гавраилов по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", давам думата на вносителя  Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:        

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4912/09.04.2021 г., представляващ незастроен поземлен имот  № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 268 м2 (двеста шестдесет и осем квадратни метра).   

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 890.00 лв. (осем хиляди осемстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"  със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №334: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4912/09.04.2021 г., представляващ незастроен поземлен имот  № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 268 м2 (двеста шестдесет и осем квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 890.00 лв. (осем хиляди осемстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на вносителя Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3765/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 428 м2 (четиристотин двадесет и осем квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 347.00 лв. (дванадесет хиляди триста четиридесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №335: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3765/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 428 м2 (четиристотин двадесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 347.00 лв. (дванадесет хиляди триста четиридесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин  Председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

       проекто - решение:       

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3809/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 521 м2 (петстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 030.00 лв. (петнадесет хиляди и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми".  със „За" -4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на точката:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №336: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3809/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 521 м2 (петстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 030.00 лв. (петнадесет хиляди и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, Община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата". конферентната зала.

,давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин Ангелов, господин Председател, уважаеми общински съветници, с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, Покана,  съветът на директорите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД е свикал редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик, година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата". конферентната зала. Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за одобряване на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството.

2.Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор на Дружеството.

Предлагам Общински съвет гр. Балчик, съобразявайки се с представените в поканата на Съвета на директорите, проекти на решения да приеме следното,

                                                                                                             Проект!


РЕШЕНИЕ:

1.Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата", конферентната зала, , а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на същата дата от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение:  „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение:  „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова № 0340, адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: 057973630 факс: 057973630 .


Приложение: Покана за РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД.

ПКБФЕЕ приема - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата". конферентната зала, със „За" - 4; гласа ;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви Г-жо Фудулова, колеги моля имате думата по точката,  ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Не гласувал„

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал„ - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №337: 1.Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата", конферентната зала, , а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон, на същата дата от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение:  „Одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството."

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение:  „Назначава за одитор на Дружеството: Гинка Йорданова № 0340, адрес за контакт: Балчик, ул. Г. Бенковски, 21, телефон: 057973630 факс: 057973630 .

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, за 22.06.2021 година, в 12.00 часа,давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ


По десета точка от дневния ред:

 

Г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин Ангелов, господин Председател, уважаеми общински съветници, с регистрирана покана, в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, съветът на директорите на "ТИХИЯ КЪТ" АД е свикал редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, сред които и община Балчик, на 22.06.2021 година в 12.00 часа,, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26.

Съдържащия се дневен ред в поканата предвижда общото събрание да премине при следния дневен ред и да се приемат следните предложени от Съвета на директорите решения:

1.                      Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2020 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2020 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на дружеството за 2020 г.;

2.                      Приемане на решение за отнасяне на финансовия резултат на дружеството за

2020 г.;

3.                      Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2020 г.;

4.                      Определяне на допълнително възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година;

5.                        Избор на регистриран одитор за 2021 г.


      Предлагам Общински съвет гр. Балчик, съобразявайки се с представените в поканата на Съвета на директорите, проекти на решения да приеме следното,

                                                                                                             Проект!


РЕШЕНИЕ:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 22.06.2021 година в 12.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 07.07.2020 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2020 г. в размер на 116 052,89 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;.

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година в общ размер на 6 000 лева;

  - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение "Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието."

Приложение: Покана за РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова"№ 2, за 22.06.2021 година, в 12.00 часа.

 със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Не гласувал„

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал„ - 1;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №338: 1. Определя Владимир Бориславов Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 22.06.2021 година в 12.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 07.07.2020 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2020 г. в размер на 116 052,89 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;.

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година в общ размер на 6 000 лева;

  - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение "Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието."

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, По утвърдена дългогодишна традиция Общински съвет - Балчик награждава изявените през годините учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка с решение на педагогическият съвет на ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, Общински съвет - Балчик

реши :

1.По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2021 година в Община Балчик" и парична награда от по 200.00:

 

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 

1.Филка Кирова Милкова - старши учител на деца с умствена изостаналост

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

11. Атанас Жечев Георгиев                               „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №339: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,, във връзка с решение на педагогическият съвет на ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, Общински съвет - Балчик

реши :

1.По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2021 година в Община Балчик" и парична награда от по 200.00:

 

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 

1.Филка Кирова Милкова - старши учител на деца с умствена изостаналост

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред, Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик,давам думата на вносителя г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства е уредена в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, но частично, и несистематизирано в настоящо действащите, приети от ОбС - Балчик наредби, например Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик, поради което е необходимо текстовете в цитираните наредби да бъдат систематизирани, доразвити и обединени  в един нормативен акт.

Приемането на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик  е продиктувано от необходимостта за подобряване на организацията на движение и паркиране. Очакват се икономически, още съществено социален и екологичен ефект за града. Към момента липсва специфична /местна/ регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на места за безплатно и платено паркиране, се наблюдава трудно контролиращо се паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП с автомобили и пешеходци, особено през туристическия сезон и повишения тогава автомобилен и човекопоток, включая семейства с малки деца.

Практиката показва, че след въвеждане на участъци от сини зони в населените места се наблюдава значителна регулация и по-висока дисциплинираност при паркирането, както в самата синя зона поради завишения контрол и налични средства - технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в прилежащите й зони. Публичните органи са отговорни за провеждането на политика, насочена към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл, в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства, механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства, като например насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определена категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществен транспорт и други с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на вредните емисии, излъчвани от изгорелите газове на МПС, предизвикани от интензивния трафик през туристическия/летния сезон и повишаване комфорта в тази връзка на туристите, отседнали в курортния ни град, плажуващи и населението на града като цяло.

Не на последно място, чрез регламентирането на зони за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се регламентират и осигурят по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания. При сегашната обстановка, такива места не са строго обособени, не са „гарантирани" като възможност и не само на паркингите, но и на места по улиците, обособени като места за безплатно паркиране автомобилите на хора в неравностойно положение.

Поради това, предлагам на вниманието Ви проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

 В съответствие с изискванията на закона проектът на подзаконовия нормативен акт от местно значение, ведно с мотивите за приемането му е подложен на обществено обсъждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:   

След проведени обсъждане и обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА /общественото обсъждане, публично, проведено на 11.05.2021 г., 10.00 ч., заседателната зала на Община Балчик/, при спазване на ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма и съгласно чл. 77 АПК и

На основание чл. 8 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

 

1.Приема Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги,моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  - Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик

със „За" - 4 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик;ъс „За" - 3; „Против"- 0; „Въздържал се"- 0; гласа

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема -    Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, - със „За" - 2 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 1 гласа ,

на основание чл. 44 ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА) и предлага одобреното от комисията на общинският съветник Атанас Жечев предложение  за:

Да бъде добавено в Приложение 2 от Наредба за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на Община Балчик  ,т. 12  и в т. 13 от дневния ред: Предоставяне за управление на общинско дружество „КИБЕЛА 2014" ЕАД имоти -публична общинска собственост в гр. Балчик и определянето на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на Община Балчик, да се добавят следните имоти:

1. Улица „Приморска "-  от кръстовището с ул. „Възкресия Деветакова "до кръстовището с улица „ Златко Петков "

2.Паркинг „ Двореца "гр. Балчик, с площ 1 205.00кв.м, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги по точката, г-н Господинов заповядайте;

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Да поздравя Общинска Администрация за тази инициатива, смятам я за много полезна. Разбира се, че има други реакции в социалните мрежи и събрана подписка. За всички нас тя стана  достояние. Но така или иначе смятам, че това е правилната посока, това би демонстрирало самочувствието, че сме един хубав град, който трябва да бъде ценен и достъпа също  струва скъпо, ако може така да го кажем. В тази връзка не  знам само дали е в тази точка обсъждането по отношението на времето в което ще действа „Синя зона". Бях направил едно предложение на общественото обсъждане, примерно да започва малко по-късно и да свършва по-късно, тъй като пиковите натоварвания и задръствания стават към 19-20ч.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги по точката, г-н Лучиянов заповядайте;

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Без съмнение е че трябва да има „Синя зона", без съмнение  Балчик е един модерен град и въз основа на    всичко това, което се случва в Света, трябва да има „Синя зона". Не знам дали е това момента да го коментираме, но става въпрос за тези хора, които са наематели, да ползват летния сезон. Така или иначе Корона вируса все още отдава своето значение, така или иначе туризма е в някакъв колапс. Така или иначе наемателите, които са в близост до зоните имат проблем със зарежданията. Затова си позволявам да се помисли дали наема да е едномесечен абонамент, дали има възможност да се коригират в някаква посока за намаление- говоря за тези, които ползват еднократния пропуск. Ще ви кажа по този повод, в големите градове по време на пандемичната обстановка има такива възможности и се използват. В София е 650.00 лева, а при нас е заложено 300.00 лева, нали така? И в момента в София намалението е от 650.00 на 450.00 лева. Господин Кмете, към вас се обръщам, ако това няма да промени издръжката на това предприятие. Понеже Наредбата важи само за летните месеци. Тази година наемателите юни, юли месец не се очертава да е това , което очакват. В тази посока е моето  по скоро питане не предложение, по скоро дали има възможност за тази година да се напарави някакъв реверанс, към хората които имат право за един служебен абонамент.

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Не знам за кои наематели говорим по принцип, защото собственниците имат право. И в тови случай хем собственниците и хем наемателите ще имат такова.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Дори за онзи, който трябва да си зареди стоката в магазин, търговски обект.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Значи, тези които зареждат има, но говорим  за камионите нали.По конкретно само.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги по точката, г-н Симеонов заповядайте;

Г-н Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД: Господин председател, в залата присъстват гражданите внесли подписка, моля да им бъде дадена думата;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, трябва да го подложим на гласуване, други колеги по точката, г-н Станоев заповядайте;

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Колеги аз ще се изкажа по следният ред и считам, че тези две точки - 12 и 13 са абсолютно свързани. И ще взема отношение още в началото на  12 точка, защото виждам един много смущаващ факт,  и в двете точки се говори, че това ще бъде възложено на „Кибела" 2014 ЕАД. Само че в Търговския регистър във Варна първото нещо, което ми направи впечатление пише начин на управление - „Съвет на директорите", и там пише, тъй като управлението е мандатно -  дата на изтичане на мандата- 13.02.2018г. След като имаме едно дружество за управление с изтекъл мандат, искам да попитам: На кого го възлагаме това? Чисто юридически ви казвам, че даваме повод, защото ще има противници, всеки един след като не сме свършили работата законосъобразно- да обжалват тези наши решения тъй като ние го възлагаме на едно дружество с изтекъл мандат. Разберете, за мен първото нещо, което трябва да се направи е или да се преизбере този „Съвет на директорите „или да се определи нов. И тогава да се продължи по проект решението. И това е не защото не искам „Синя зона",  напротив искам, дори идеята беше  да има и в Кранево. Това е начина по който да се регулира паркирането и да има ред и спокойствие. Но просто казвам, че към настоящият момент аз виждам процесионална грешка и деиствията са абсурдни  в работата на общинския съвет, което ще доведе до нищожност от взетото от нас решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, заповядайте г-н Ангелов:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Правилно е, че  новия Борд  на директорите на „Кибела" не се е регистрирал в съда, но в деловодството на Общински съвет, както и при мен са депозирани оставките на членовете на Борда на директорите на „Кибела", но докато не приемем Наредбата, няма какво да управлява „Кибела". Затова да преминем към приемане на Наредбата, след това да предоставим правата за управление и на следващата сесия  лично или който реши,  ще предложим нов  състав на Борда на директорите който ще се регистрира когато ще извършва търговска дейност. За уточнение  „Кибела 2014" не извършва почти никаква търговска дейност и тъй като има в активите си подземният паркинг на Общината, дължи много голяма сума за местни данъци и такси на Община Балчик. Въпреки, че е Общинско предприятие е длъжно да си плати. И след като бъде приета Наредбата и бъде предадено управлението на   „Кибела", тогава ще предложим нов състав на Борда на директорите. Когато 2019 г. предложих за първи път да бъде въведено платеното паркиране, тогава имахме предложение за промяна на Борда на директорите на  „Кибела" и за избор на нов Изпълнителен директор. И какво се случи като не приехме платеното паркиране- тогава не се промени и Борда на директорите на „Кибела", и всъщност след като сме водили предварителни разговори с определени хора за да бъдат членове на Борда на директорите на „Кибела", в един момент се оказа, че сме ги подлъгали. Това е причината и да не предлагам нов състав за членове на Борда на директорите. Тогавашното ми предложение за Изпълнителен директор, за тези които не са били общински съветници- беше бившия началник на РПУ Балчик - Йордан Йорданов, като ние смятахме, че той има достатъчен опит и  квалификация да въведе „Синя зона" в Балчик и след като не се прие 2019г.  стана безсмислено да му възлагаме управлението на  „Кибела 2014". Благодаря.

 

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Само една реплика г-н Ангелов, при цялото ми уважение, но самият Вие казахте реда беше такъв какъвто го направихме през 2019 г. доколкото аз си спомням. Точно така се прави, защото няма как да се съглася с вашата логика, че първо ще регистрираме дружеството в НАП и след това ще го регистрираме в Търговският регистър. Тези две неща не могат да си сменят реда, първо трябва да имаме легитимно дружество на което да възложим и нещо повече, аз считам че като общински съветник бих искал  да знам кой ще управлява това Дружество, защото то ще управлява публични средства. От  тук ще си направя извода дали да подкрепя или да не подкрепя, защото аз мога да не подкрепя по простата причина, че няма да ми хареса този който ще управлява Дружеството. Ние в момента нямаме законен, легитимен представител на това дружество, призовавам всички общински съветници ако трябва да отложим това временно, не съм против „Синя зона",  напротив, но нека да си свършим работата както трябва. Аз ви казвам ще приемем нещо, после ще бъде обжалвано и няма да влезе в сила. Както решите гласувайте, но приема ли се такова нещо трябва да е както указват правилата които са написани по  закона и под законови нормативни актове. Благодаря.      

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, трябва да го подложим на гласуване,  колеги моля да гласуваме   с вдигане на ръка -  Да се даде думата на гражданите;

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението на г-н Симеонов е прието. Моля представител на гражданите, заповядайте г-н Димов:

Г-н Росен Димов- гражданин на Община Балчик: По принцип съм гласовит, но така ще ме чувате по добре, на чат от моите въпроси г-н Станоев отговори.  Но другият въпрос е: Как избрахте точно улица „Иван Вазов" и улица „Любен Каравелов"? Интереса ще бъде Община Балчик да печели пари от платено паркиране, като там предимно  спират автомобили на живущи и около Пощата на улица „Любен Каравелов" и „Иван Вазов", спират  автомобили на хора, които работят в района и имат работа в Общината. Тъй като паркинга отдолу общината е зает с много автомобили, които с години стоят закрити с платнища и не се използват и хората няма къде да спрат, затова спират където намерят. Фактически това е един рекет на хората, които живеят на тези улици. Нямам нищо на против да си платя 30 лева, но няма кой да ми гарантира, че ще мога да си спра пред дома. В моята къща има двама инвалиди, имахме случай три пъти съм викал линейка за брат ми, кажете ми ако има там автомобили, защото те ще кажат: - „Има място за паркиране, ще паркирам", кажете ми ако дойде линейка, къде ще спре? Запознат съм с дружеството „Кибела", следователно ние даваме нещо  на някой и не знаем как ще го стопанисва. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, моля г-н Ангелов.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Улиците „Иван Вазов" и улица „Любен Каравелов" са еднопосочни улици, и във момента даже там има постоянно спрели коли. И ако някой ми каже, че когато е безплатно паркирането има  за живущите гарантирани  парко места - не мога да го повярвам. Т.е. когато е безплатно паркирането, вие смятате , че има повече  свободни паркоместа за вас живущите на съответните улици. А т.е. ако всички си спрем колите, къде ще спрат живущите. Освен това живущите на тези места почти всички са с дворове,  и места на които могат да паркират на собствена територия. А ние въвеждаме „Синя зона" за да регулираме и да ограничим паркирането, защото вие казвате- „Ние къде ще спрем?", когато е безплатно паркирането и работещи и както казахте Вие и т.н. или всички работещи на „Приморска" си спрат колите на улица „Иван Вазов" и улица „Любен Каравелов", вие къде ще си спрете колите? Нали уж е безплатно, как ще изгоним хората? Или ще сложим знаци „Паркирането забранено" постоянно да се налагат глоби.

Г-н Росен Димов- гражданин на Община Балчик: Господин Ангелов, първо още на обсъждането донесох снимка - когато навремето улиците бяха на нивото на двора ми и аз имам гараж, след ремонтите,  последвали след това - накъсан канал, водопровод, улицата се вдигна с 70 см. И аз сега не мога да си вляза в двора, аз ли съм виновен, казвате да ги паркираме в двора. Навремето имах ограда и документирани снимки- 60 см., оградата ми в момента е наравно с тротоара. Аз ли съм виновен.

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  аз смятам, че в Наредбата е изключително преференциална цената от 30.00 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте;

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз искам да кажа на тази реплика следния коментар, там където живее съпругата ми в Варна в момента правят подписка, живущите да се удължи „Синя зона" и събота и неделя, само това може да гарантира на живущите някакъв вид спокойствие. И ще допълня още нещо -  когато блокираме всички тези, защото града се блокира от всички други работници, идващи от съседни градове и т.н. Те ще дойдат и ще спрат на вашите улици, тогава проблема ще стане по голям за вас. Но сега с тази зона няма да спрат и при вас,  а тогава щеше  спре целия този персонал. От този проект, най печаливши станаха живущите в  „Синя зона" в Варна, а най губещите станаха жижущите в периферията на „Синя зона" в Варна. Защото всички си закараха колите там, същото се случи и в София при сестра ми. Това е едното, второто - този хаус не помага на никого, идват външни хора и по цели седмици си остават колите най безотговорно. Извинете, но отидете и направете тази работа в Несебър и Созопол, няма как да се случи. Най лесно е да си кажем ниска е цената за вашето спокойствие, за моето също. Аз очаквах с нетърпение това да се случи и събота и неделя хаоса отново ще е тук. Сами си блокираме града в момента с безотговорното си отношение, като го имаме за безплатно, и после самите ние ще пожелаем да е целогодишно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благоддаря ви, г-н Господинов, бяхме гласували само за един гражданин,

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  Само да приключим с тези две улици, тъй като сме ги мислили. В края на двете улици, там където се съединяват има два паркинга- до болницата и до стадиона, които могат да се ползват. Те не са включени в „Синя зона", т.е ако всеки смята, че трябва  Общината да му гарантира място точно пред дома му, в никой голям град такова нещо, не напразно хората и в София искат разширяване на зоната  би ло то синя или зелена, постоянно има подписки, защото разбраха , че въпреки първоначалните си опозиции, по спомени когато се въведе  „Синя зона", но вече са за разширяване и нямат нищо  против дали ще бъде синя или зелена. Разликата е единствено в цената, колкото по далеч от центъра е по по малка- 1 лв. , но предпочитат да я има тази зона и да имат пропуски като живущи и по този начин има ограничение на тези, които паркират-  не повече 2часа  синя зона,  не повече 4 часа зелена зона. И за това не смятам, че това ще доведе но някакъв колапс, има достатъчно места за безплатно паркиране не сме включили цели град в платена зона. Включително и цялата долна част от града не е платена. Става дума за обособените паркинги и три улици.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви Г-н Ангелов, давам думата последно на госпожата.

Г-жа Надежда Ангелова- гражданин на Община Балчик: Казвам се Надежда Ангелова, живея от 20 години на Рибарския площад- блока на БКС. Искам да кажа, че Общинския съвет взема такова решение да се направи „Синя зона", защото ние живущите и работещите в тази зона не можем да паркираме по абсолютно никакъв начин. Но моето предложение е че „Синя зона", в последствие трябва да се увеличи като период  според мен. Започвайки от Велик ден до началото на Октомври, ние не можем да паркираме там, но е чудесно и този период да се задейства и да се види как работи това нещо. Искам да ви кажа, че събота и неделя ние даже не можем да напазаруваме, защото не можем да се приберем и да паркираме. През лятото абсолютно  всички туристи, които идват - паркират за по 6-7 часа колите си и отиват на плаж, различни регистрации има разбира се, но ние живущите не можем като се приберем да паркираме. Приветстваме това начинание от всички живущи, тази сума която е определена е нормална и поносима, даже бих казала е малка, но  в последствие да обсъдим и това предложение обсъдите може и вие да го регулирате и това. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Благодаря ви, от колегите някой по въпроса, заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник:   В случая  аз се опитвам да обобщя това, което спомена г-н Господинов и дамата, аз  очаквах да има граждани от улица „Дионисополис" , улица „Пирин", защото това са съседни улици и тяхното възмущение би трябвало да бъде, защо и те не са включени, защото там съществува риска от улица „Иван Вазов" и улица „Любен Каравелов" и тъй като там вече ще стане платено и всички коли ще се прехвърлят на улица „Дионисополис" и улица „Пирин". Философията на  „Синя зона" в България и въобще в целия свят, е че се дава възможност на тия които живеят там, да имат достъп до паркоместа, това е философията и да се ограничат тези които работят там. Знам, че ситуацията в Балчик може да не се хареса на някои, оказва се, че един ресторант без значение кои, имат осем сервитьора, шест бармана и пет готвача и всеки решил да отиде с личната си кола. Вместо да дойде Дон Димитреску от Констанца и да даде 5 лева   и да си спре като уважаван турист  пред ресторанта и да отиде да похарчи някаква сума, Дон Димитреску се чуди къде да спре, казва айде*****, и продължава към Варна, Албена и т.н. Имаме много случаи, когато наши гости не могат да паркират, защото всеки  работещ в района е решил, че трябва да дойде с личната си кола. Защото ако имаше  някакво  усещане в хората вобще в  цялата държава, че може да отидат с една кола петима.  Не нищо подобно. По София какво ми се случи: Аз съм по някакъв начин съдържател на обект в идеалния център, плащам си такси, оказа се така, че всички служители ползват  градския транспорт, велосипеди или някой да ги доведе и колата да се паркира някъде. И така някои от близкия нам град Толбухин има къде да спре. Аз очаквах друго, всички от улица  „Дионисополис" и улица „Пирин" да са тук и да роптаят, защо не са включени и те. Защото г-н Кмете, съвсем сериозно ще възникне проблема и то много скоро върху администрацията- „Защо и нашите улици не са включени?", защото част от Общинската Администрация   спират до Пощата и сега ще напълнят улица „Пирин" и улица  „Дионисополис" и затова смятам, когато се направи на  „Синя зона"да се включат и улица „Пирин"и улица  „Дионисополис". Защото това ще постави в неравностойно положение хората живеещи там, защо ли „Дионисополис" ами защото аз живея там и знам, включително и Кранево.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  Само да кажа, няма как да стане улица  „Дионисополис" и улица „Пирин", защото  не са еднопосочни и все пак има и Закон за движение по пътищата, знаете, че затова има репатриращи средства. И за да направим на  една улица паркоместа - тя трябва да е еднопосочна.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги закривам дебата и    подлагам  на поименно гласуване и предложението на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт-  Към - В Приложение 2 от Наредба за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на Община Балчик; по  чл. 13.  ал.1.  ,в т. 12  и в т. 13 от дневния ред : Предоставяне за управление на общинско дружество „КИБЕЛА 2014"ЕАД  имоти -публична общинска собственост в гр. Балчик и определянето на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на ППС на територията на Община Балчик , да се добавят следните имоти:

1. Улица „Приморска" - от кръстовището с ул. „Възкресия Деветакова" до кръстовището с улица „ Златко Петков"

2.Паркинг „ Двореца" гр. Балчик, с площ 1 205.00кв.м, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта  на гр. Балчик

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържал се"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 8; „Против" - 1; „Въздържали се" - 7; „Отсъства"-5

Предложението не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля да гласуваме поименно целият проект за  Наредба:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 13; „Против" - 0; „Въздържали се" - 3;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №340: На основание чл. 8 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 8, т. 23 и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик

Реши:

1.Приема Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Раздел I


Общи положения


Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.

 (2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация съгласно  графична  част  Приложение 1 към настоящата наредба.         

Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.


            (2)  Със заповед кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Чл.3. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране по тази наредба.

(2) Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „„Кибела 2014" ЕАД.


Раздел II


Режим на платено  кратковременно паркиране на моторни превозни средства  (МПС) - „Синя зона"


Чл.4.(1) Зоните   за   платено кратковременно  паркиране се обозначава с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП.

(2) Режимът на платено кратковременно  паркиране е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 22.00 ч., за периода от 1 юни до 30 септември.

(3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.   

Чл.5. В зоната за платено кратковременно  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

Чл. 6. (1)  Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:

1. С талон, издаван от общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.


2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.

 (2) Освобождават се от цените по ал. 1 обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

-          Спешна медицинска помощ;

-          Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

-          Главни и областни дирекции на МВР;

-          Служба „Военна полиция";

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

Раздел III


Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Синя зона"


Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет.

(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1  е  във всички дни от седмицата, като  специално  обозначените за това места, не могат да надвишават  15% от общия брой предвидени места за  платено паркиране .         

Чл.8. (1) За ползване режима на  платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.

(2)  Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .

 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се предоставя  и се издава  документ, удостоверяващ правото на  ползване.

Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .

Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

 

Раздел IV


Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Синя зона"


Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.

Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират  в границите на зоната, където попада адреса им /или  в  изрично  посочена  заявлението  по чл.14 ал.1 зона в границите на  Приложение 2.

(2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.

(3) Стикерът се залепва на видно място, на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

(5) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка.

Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) Стикери се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Чл.15. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.14 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.


Раздел V

 

Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания


            Чл. 16. (1) На територията на Община Балчик се определят определен брой, специално обозначени места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

(2) Преференциалното паркиране е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално конкретно и лично обслужват хора с увреждания.


Раздел VI


Контрол и принудителни административни мерки в зоната


Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

            (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.

Чл.21. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.

Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.

(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3)Разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет Балчик.

Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.


Раздел VII


Административно-наказателни разпоредби


Чл.24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

 (2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(4) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Глобите, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


          По смисъла на тази наредба:

1 „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определени от общински съвет за платено паркиране съгласно графичната част приложение № 2.

2 „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.

3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на „Синя зона" или зона за НППП /неограничено почасово платено паркиране/, на МПС за служебни нужди, на основание издадена карта за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.

4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведена „синя зона" или зона за НППП, на МПС на физически лица.

5. „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

6. "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба е приета с Решение № 340 по Протокол № 22 от 03.06.2021г. на Общински съвет Балчик.


Председател на Общински съвет - Балчик: .........................................


                                                                                                                         /Николай  Колев/

Приложение 2  към чл.13 ал.1


Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:


- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул. "Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул. "Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, въпреки, че според г-н Станоев аз не съм убеден  и не говоря и противното, понеже истината е че е изтекло, но това е регистрирано в Търговския закон дружеството е със 100% общински участие и закона ни позволява да му делегираме права, всяка година „Кибела" подава данъчни декларации и се подписва подизпълнителният директор и досега НАП или някоя държавна институция не ни е върнал документи заради някаква нелигитимност.   Община Балчик е едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Кибела 2014" ЕАД. Същото е основано през 2014 г., като основният му предмет на дейност е експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране - общинска собственост на територията на Община Балчик, дейности, свързани с обслужване на паркирането и др. Към настоящия момент дружеството експлоатира покрития паркинг на пл. „21-ви септември" гр. Балчик.

Във връзка с предстоящия летен сезон и крайната необходимост от осигуряване на по-добра организация при паркирането в крайморската част на гр. Балчик се предложи приемането на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, в която се предвижда в съгласие с разпоредбите на Закон за движение по пътищата - събирането и заплащането на цените за паркиране, за поставяне и премахване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба", принудително преместване на автомобил, осъществяването на оперативен контрол по поставяне и освобождаване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба", осъществяването на оперативен контрол по принудително преместване на МПС, упражняването на административно-наказателен контрол и мерки, да се извършват от длъжностни лица на службата за контрол  към общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД.

Именно Общински съвет е органът, в рамките на чиято компетентност и правомощия е изборът на формата и структурата на службата за контрол по смисъла на ЗДвП, която да извършва оперативната дейност във връзка с организацията на движението на територията на общината. Пак Общински съвет е органът, който следва да определи и цените за паркиране в определените за това зони.

Предвид, че юридическият статут на „Кибела 2014" ЕАД съответства на разпоредбата на закона /ЗДвП/ „на юридическото лице по чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, на което е предоставено управлението на тези места", както и това, че в компетентност на ОбС е определяне цената за паркиране в зоните за платено паркиране, предвидено задължението за заплащане цената и разходите за прилагане техническо средство за принудително задържане /чл. 167, ал. 2, т. 2, чл. 168 ЗДвП/ и  съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 3 от ЗДвП, предлагам на вниманието Ви проект на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД имотите - публична общинска собственост за тази цел, както и приемане на цени за режимите на паркиране и цената по прилагане техническо средство за принудително задържане, предвидени по новоприеманата общинска наредба.

Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:   

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, чл. 99, ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 ЗДвП

реши:

1.Общински съвет - Балчик дава съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД с ЕИК 203326035 със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6, представлявано от изпълнителния му директор Милен Данчев Йорданов, за упражняване дейностите по прилагане разпоредбите на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, следните имоти - публична общинска собственост:

-Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков", представляващи ПИ02508.82.85 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул. "Любен Каравелов", представляващи ПИ02508.82.129 по кадастралната карта на гр. Балчик";

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Пейо Яворов" - кръстовище с ул. "Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска", представляващи ПИ02508.87.48 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов", представляващи ПИ02508.86.42, ПИ02508.86.19, ПИ02508.87.65 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркинг на площад „Капитан Георги Радков", представляващ ПИ02508.86.85, ПИ02508.86.40,  по кадастралната карта на гр. Балчик; 

-Паркинг на площад „Рибарски" представляващ ПИ02508.85.212,  по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя следните цени за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, както следва:

2.1. Режим на платено кратковременно паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Синя зона":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

2.00 лв.*


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 2 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2.2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Синя зона"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

300.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

1500.00 лв.

3.Годишен абонамент

Вкл. ДДС

2000.00 лв.

2.3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"

1. Годишен абонамент

Вкл. ДДС

30.00 лв.

2.4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 30 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.

2.5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 60 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Ангелов, колеги, моля имате думата по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик 

; със „За" - 4; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик 

та отмяна, със „За" - 3; „Против"- 0; „Въздържал се"- 0; гласа

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема -    Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014"ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, - със „За" - 3 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа,

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви колеги, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов- общински съветник: Аз внесох на заседание на ПКБФЕЕ  едно предложение, тъй като във Варна е 1 лев на час, би било добре да започнем  цената за паркиране за един час  да бъде намалена от 2 лева на 1 лев.  Тая зона трябва да има дисциплиниращ ефект, надявам се в времето да донесе и едни финансови дивиденти, имаше го като подписка на гражданите и мисля, че 1 лев е справедливата цена. Моето предложение по отношение на платения паркинг, бяхме го коментирали това като приемахме Отчетите на Дружество „Кибела", че цените на които се предлагат в подземният паркинг са много ниски, би трябвало да се коригират също и ще уточня защо: В условията, когато ще имаме на практика в долната част на града платено паркиране, цената за престой в подземният паркинг би трябвало да бъде два пъти по висока от колкото е сега. Шейсет лева месечна такса никъде няма във Варна дори на открит паркинг, защото това ще планира финансовия ресор на това дружество, а не са малко и наблюдавам, че са постоянно запълнени.  Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви,  г-н Симеонов, към тази точка правите предложение- Цената за един час престой в „Синя зона"   да бъде променена от 2 лева на 1 лев, колеги моля да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-н Господинов:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Въздържал се "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се "

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се "

17. Николай Филипов Колев                             „Въздържал се "

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се "

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 7; „Против" - 1; „Въздържали се" - 7;

Предложението  не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предложението не се приема колеги, а сега поименно цялата точка моля:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Отсъства"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 11; „Против" - 2; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Колеги, гласувах „Против" за да имам възможност да се изкажа. Исках да обясня, не съм против „Синя зона", а съм против по начина по който се приема. Затова гласувах три пъти на всички предложения „Въздържал се", а в момента  гласувах  „Против", не защото съм против, а просто трябваше да се изкажа и да обясня защо съм гласувал така. Благодаря..

РЕШЕНИЕ № 341: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12 от ЗОС и чл. 17, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, чл. 99, ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 ЗДвП:

реши:

1.Общински съвет - Балчик дава съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на „Кибела 2014" ЕАД с ЕИК 203326035 със седалище и адрес на управление гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6, представлявано от изпълнителния му директор Милен Данчев Йорданов, за упражняване дейностите по прилагане разпоредбите на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, следните имоти - публична общинска собственост:

-Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков", представляващи ПИ02508.82.85 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул. "Любен Каравелов", представляващи ПИ02508.82.129 по кадастралната карта на гр. Балчик";

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Пейо Яворов" - кръстовище с ул. "Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска", представляващи ПИ02508.87.48 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркоместата, на които е разрешено паркирането по ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов", представляващи ПИ02508.86.42, ПИ02508.86.19, ПИ02508.87.65 по кадастралната карта на гр. Балчик;

- Паркинг на площад „Капитан Георги Радков", представляващ ПИ02508.86.85, ПИ02508.86.40,  по кадастралната карта на гр. Балчик; 

-Паркинг на площад „Рибарски" представляващ ПИ02508.85.212,  по кадастралната карта на гр. Балчик.

2. Определя следните цени за паркиране в зоните с въведен режим на почасово платено паркиране по реда на  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, както следва:

2.1. Режим на платено кратковременно паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране - „Синя зона":

1. Цена за почасово платено паркиране за 1 час

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

2.00 лв.*


2. Дневен абонамент - 24 часов

-лек, лекотоварен автомобил (N1), автобус до 12 пътнически места

Вкл. ДДС

10.00 лв.

*Цената за паркиране „чрез СМС" е 2 лв. с ДДС за 1 час паркиране, като стойността на СМС се таксува отделно към съответния оператор - по тарифния план на клиента.

2.2. Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент в „Синя зона"

1.Месечен абонамент

Вкл. ДДС

300.00 лв.

2.Шестмесечен абонамент

Вкл. ДДС

1500.00 лв.

3.Годишен абонамент

Вкл. ДДС

2000.00 лв.

2.3.Платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"

1. Годишен абонамент

Вкл. ДДС

30.00 лв.

2.4. Цена за прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане тип „скоба" - еднократно в размер на 30 лв., заедно с дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране до момента на освобождаването или до края на работното време на съответната зона.

2.5.Цена за принудително преместване на МПС в размер на 60 лв.

Всички цени са с включен ДДС.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:   Колеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани давам думата на вносителя  Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 26.05.2021година  разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1.Аксиния Момчева Дончева - за лекарства в размер на  100.00 (сто) лева.

2. Олга Славчева Алиева -  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

3. Галя Славчова Илиева - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева.

4.Мирчо Костов Василев -  за лечение  в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Назъм Ибрямов Реджебов - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева

6. Ради Ангелов Стоянов - за лечение в размер на 300.00 (триста) лева

7. Бюлент Мехмед Сали за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.

8. Евшен Джаферова Акифова - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.

9. Неджмие Аптураман Ахмед - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

10.Ресмие Аптураманова Адемова - соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

11. Слави Иванов Ангелов - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева

12. Маргарита Тодорова Георгиева -  за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева

13. Веселин Симеонов Янков - за лечение в размер на  250.00 (двеста и петдесет) лева.

14. Мюжгян Сали Мехмед -за лечение в размер на  100.00 (сто) лева

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Симеонов, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова -председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ одобрява Отпускане финансови помощи на граждани

.със „За" - 4 гласа;

Г-н Даниел Димитров- общински съветник: Предлагам да бъдат гласувани анблок.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Димитров, моля подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров -Отпускане финансови помощи на граждани, да бъде гласувано с вдигане на ръка- анблок:

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предложението се приема, а сега поименно цялата точка моля:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Отсъства"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 342: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1.Аксиния Момчева Дончева - за лекарства в размер на  100.00 (сто) лева.

2. Олга Славчева Алиева -  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

3. Галя Славчова Илиева - за лечение в размер на 300,00 (триста) лева.

4.Мирчо Костов Василев -  за лечение  в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

5. Назъм Ибрямов Реджебов - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева

6. Ради Ангелов Стоянов - за лечение в размер на 300.00 (триста) лева

7. Бюлент Мехмед Сали за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.

8. Евшен Джаферова Акифова - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева.

9. Неджмие Аптураман Ахмед - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

10.Ресмие Аптураманова Адемова - соц. подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

11. Слави Иванов Ангелов - за лечение в размер на  300.00 (триста) лева

12. Маргарита Тодорова Георгиева -  за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева

13. Веселин Симеонов Янков - за лечение в размер на  250.00 (двеста и петдесет) лева.

14. Мюжгян Сали Мехмед -за лечение в размер на  100.00 (сто) лева


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Разни:


По петнадесета точка от дневния ред

 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата, ако няма въпроси закривам заседанието на Общински съвет от 03.06.2021г.Благодаря ви.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик