• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№21

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 24 май 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, гости, уважаеми учители, ученици, самодейци, културни и читалищни дейци -   Честит  24 май  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост! С чувство на национална гордост се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий, благодарение на което днес се изразяваме свободно на родния ни език и сме съхранили духовната си идентичност като народ. Поздравявам сърдечно българските учители и им пожелавам да бъдат здрави и да се гордеят с успехите на своите ученици. На този ден благодарност заслужават хората, които градят и крепят българщината, съхраняват родния ни език и възпитават поколенията след нас. Приемете моите най-сърдечни поздравления и най-искрени пожелания по повод този светъл празник. В залата присъстват 16 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 9 точки. Постъпила е една  допълнителни точки:

Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на едната   допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 16;„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме с вдигане на ръка  целия дневния ред, който е от 10 точки:

 „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет. Давам думата на г-н Ангелов - кмет на Община Балчик:

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, първо да си честитим празника на българката култура и славянската писменност и  не на последно място денят на град Балчик. Винаги на този ден правим тържествена сесия. По традиция обаче тази Сесия е започвала след като издигнем знамената на Република България, Община Балчик и на Европейският съюз. Затова аз предлагам да прекъснем сесията и да продължим от 11:00 часа, тогава ще присъстват и учителите, културните дейци и всички които ще бъдат наградени на този празничен ден. За разлика от миналата година, заради пандемичната обстановка тази година ние решихме да поканим хората, които ще бъдат наградени лично да си получат наградите, може би това са мотивите да променим графика. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги подлагам на гласуване с вдигане на ръка предложението на г-н Ангелов:

„За" - 16;„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Заседанието беше прекъснато и в 11:00ч. ще породължи.

11:00ч. заседанието беще открито от г-н Николай Колев - председател на ОбС:


Д н е в е н  р е д:

 

1. Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Награждаване на ученици по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Награждаване дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

7. Отпускане на еднократна финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от гр. Балчик за издаване на книга.

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД:

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Петева Михайлова от гр. Балчик за издаване на книга

Вносител: Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД

9. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

10. Други.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик.

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, По утвърдена дългогодишна традиция Общински съвет - Балчик награждава изявените през годините учители, определени от Педагогическите съвети на училищата за труда и приноса им в образователното дело на общината. Днес, на 24 май, изразяваме нашата голяма благодарност към всички учители - верни радетели за просвета и пазители на българското слово и духовност.


Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦСОП „Академит Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик


реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2021 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Михаела Левоник Санджакян -  учител, начален и гимназиален етап
 2. Анна Иванова Иванова -  учител, прогимназиален етап
 3. Румяна Николова Костадинова - старши учител, гимназиален етап /посмъртно/

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Виктория Стефанова Стоянова -  учител I - IV клас
 2. Марина Илиева Ветринска - учител по История и цивилизация и География и икономика

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Тансер Неждиев Ибрямов - учител начален и прогимназиална степен
 2. Гинка Георгиева Димитрова -  учител, прогимназиален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Марияна Георгиева Карова -старши учител в начален етап
 2. Галин Ангелов Желязков - старши учител в прогимназиален етап
 3. Галя Димитрова Иванова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Костадинка Христова Гавраилова  - старши учител, начален етап
 2. Емил Янков Енев - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Васил Атанасов Василев - старши учител, начален етап
 2. Иван Христов Сивов  - старши учител, прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

 1. Камелия Валентинова Панайотова - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

 1. Яница Атанасова Христова - ДГ № 1 "Здравец" Балчик
 2. Даниела Райкова Йорданова -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Магдалена Димитрова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Светлана Мирославова Михайлова -ДГ № 3 "Чайка" Балчик
 5. Марияна Георгиева Брашнарова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                              


Клуб на учителите - пенсионери

 1. Маруся Николова Костова - учител по Български език и литература
 2. Димка Стоянова Кирчева -   учител по Български език и литература
 3. Тинка Тодорова Сивриева  - Директор ЦПРЛ - ОДК Балчик

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №320: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с  решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2021 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

1.Михаела Левоник Санджакян -  учител, начален и гимназиален етап

2.Анна Иванова Иванова -  учител, прогимназиален етап

3.Румяна Николова Костадинова - старши учител, гимназиален етап /посмъртно/

ОУ "Антим І" Балчик

1.Виктория Стефанова Стоянова -  учител I - IV клас

2.Марина Илиева Ветринска - учител по История и цивилизация и География и икономика

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

1.Тансер Неждиев Ибрямов - учител начален и прогимназиална степен

2.Гинка Георгиева Димитрова -  учител, прогимназиален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

1.Марияна Георгиева Карова -старши учител в начален етап

2.Галин Ангелов Желязков - старши учител в прогимназиален етап

3.Галя Димитрова Иванова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

1.Костадинка Христова Гавраилова  - старши учител, начален етап

2.Емил Янков Енев - Старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

1.Васил Атанасов Василев - старши учител, начален етап

2.Иван Христов Сивов  - старши учител, прогимназиален етап

Общински детски комплекс Балчик

1.Камелия Валентинова Панайотова - учител, изобразително изкуство и приложно изкуство в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

1.Яница Атанасова Христова - ДГ № 1 "Здравец" Балчик

2.Даниела Райкова Йорданова -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.Магдалена Димитрова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик

3.Светлана Мирославова Михайлова -ДГ № 3 "Чайка" Балчик

4.Марияна Георгиева Брашнарова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                              

Клуб на учителите - пенсионери

1.Маруся Николова Костова - учител по Български език и литература

2.Димка Стоянова Кирчева -   учител по Български език и литература

3.Тинка Тодорова Сивриева  - Директор ЦПРЛ - ОДК Балчик

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред Награждаване на ученици по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


По втора точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е празник на всички ученици от българските училища. Нашите деца се изявяват в различни области на науката, изкуствата, спорта. Днес, на 24-ти май, предлагаме за награда учениците, които са постигнали най - високи успехи през годината в учебния процес и извънкласните дейности, в изкуствата и спорта и са предложени от педагогическите съвети на училищата.


Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2021 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2021г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици:  

1. Йоана Петьова Петрова  - отличничка на „Випуск - 2021" в  СУ "Христо Ботев" Балчик.

2. Станислав Илиев Върбанов - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслав Даниелов Станчев - ученик от VІII клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Станислав Велинов Велев - ученик от XII клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Хакан Шенер Нурханов - ученик от VII клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Мирослава Анатольевна Шалун - ученичка от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

6. Галена Емилова Коцева - VIII клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Награждаване на ученици по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №321: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с решения на педагогическите съвети и предложения от директорите на СУ "Христо Ботев", ОУ „Антим I", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Балчик, СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ОУ „Васил Левски" с. Соколово, ОУ „Георги Раковски" с. Сенокос и ЦПЛР - ОДК Балчик, Общински съвет - Балчик


реши :

1. Награждава за високи постижения в учението и извънкласните дейности и по повод 24 май 2021 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, със звание „Ученик на годината в Община Балчик за 2021г." и парична награда от 200.00 лева на човек следните ученици: 

 

1. Йоана Петьова Петрова  - отличничка на „Випуск - 2021" в  СУ "Христо Ботев" Балчик.

2. Станислав Илиев Върбанов - ученик от VІІ клас, ОУ "Антим І" Балчик, за отличен успех и много изяви в извънучилищните дейности.

3. Преслав Даниелов Станчев - ученик от VІII клас, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Балчик, за отличен успех и активно участие в проекти, презентации и състезания.

4. Станислав Велинов Велев - ученик от XII клас, СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

5. Хакан Шенер Нурханов - ученик от VII клас, ОУ „Васил Левски "с. Соколово, за отличен успех и активно участие в живота на училището.

6. Мирослава Анатольевна Шалун - ученичка от IV клас, ОУ „ Георги Раковски" с. Сенокос, за отличен успех и високи постижения в извънкласните дейности.

6. Галена Емилова Коцева - VIII клас, за цялостна активна творческа дейност в ЦПЛР - ОДК Балчик.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, от 2008 година има традиция в Община Балчик да се награждават отличниците на випуска от средните училища на територията на общината като признание за високите успехи в учението и стимул за бъдещо развитие.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчикреши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2021г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:


 1. Виктор Добромиров Донев             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 2. Габриела Даринова Георгиева        СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 3. Петя Кирилова Петрова                  СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 4. Теодор Николаев Янакиев              СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. Селджан Шукри Али                       СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 6. Йоана Димитрова Димитрова        СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 7. Виктор Пламенов Пасилев             СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-жо Фудулова, колеги моля имате думата  по точката, моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                               „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №322: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик


реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2021г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 1050.00лева за 7 души, както следва:

 1. Виктор Добромиров Донев             СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 2. Габриела Даринова Георгиева        СУ «Хр. Ботев» Балчик                  150.00 лв.
 3. Петя Кирилова Петрова                  СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 4. Теодор Николаев Янакиев              СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 5. Селджан Шукри Али                       СУ «Хр. Ботев» Балчик                   150.00 лв.
 6. Йоана Димитрова Димитрова        СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.
 7. Виктор Пламенов Пасилев             СУ «Хр. Смирненски» Оброчище 150.00 лв.


2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред -  Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Общината в нашия град има близо сто и двадесет годишна традиция да осигурява почерпка на всички ученици по случай Празника на град Балчик - 24 май. По решение на училищните ръководства средствата се използват за концерти, тържества по класове или чествания на празника в училище.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2562.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2021г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             406                                812лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262лв.

4. СУ с. Оброчище                           197                                394лв.

5. ОУ с. Сенокос                              93                                  186лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     58                                  116лв.

                        Всичко:                     1281 ученици            2562.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте моля г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Подпомагане на училищата за организиране на тържества по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №323: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка тържественото честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и Празник на град Балчик, Общински съвет - Балчик

реши :

1. Определя сумата 2562.00 лева, по 2.00 лева на ученик, като разход за почерпка на учениците от общината за честване на 24-ти май 2021г., както следва:

№        Училище                                Бр. ученици                Сума

1. СУ "Хр. Ботев"                             406                                812лв.

2. ОУ "Антим І"                               335                                670лв.

3. ОУ "Кирил и Методий"               131                                262лв.

4. СУ с. Оброчище                           197                                394лв.

5. ОУ с. Сенокос                              93                                  186лв.

6. ОУ с. Соколово                            61                                  122лв.

7. ЦСОП „Акад. Т. Самодумов"     58                                  116лв.

                        Всичко:                     1281 ученици            2562.00 лева

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, по традиция, за Деня на просветата - 24 май, Община Балчик подпомага с финансови средства абитуриентите от социално - слаби семейства, както и паралелките на абитуриентите, за организиране на тържества по повод завършване на средното образование.

Проекто - решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2021 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:  

                                                        

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Петър Димитров Казаков            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

2. Арзу Танер Акъ                            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

3. Биргюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

4. Вергюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

5. Хаят Ерджан Али                         СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

6. Иван Огнянов Неделчев             СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                     150 лв

7. Станислав Велинов Велев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. Севдалин Ивелинов Радев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9.Габриела Йорданова Иванова     СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

 

2.Определя сумата от 510.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2021г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              27 уч.              270 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               11 уч.              110 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  13 уч.              130 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ Подпомагане на абитуриенти по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №324: 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик и СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

1.Определя сумата от 1350.00лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално - слаби семейства за 2021 година ( 9души по 150.00 лева на човек ), както следва:                                                     

№        Имена на абитуриента                          Училище                                          Сума/лв.

 

1. Петър Димитров Казаков            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

2. Арзу Танер Акъ                            СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

3. Биргюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

4. Вергюл Евгениева Иванова        СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

5. Хаят Ерджан Али                         СУ "Хр.Ботев"- Балчик                                       150 лв

6. Иван Огнянов Неделчев             СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                     150 лв

7. Станислав Велинов Велев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

8. Севдалин Ивелинов Радев          СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

9.Габриела Йорданова Иванова     СУ „Хр. Смирненски" Оброчище                      150 лв

2.Определя сумата от 510.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2021г., както следва:

 

№                    Училище                          Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А              27 уч.              270 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ Б               11 уч.              110 лева

2.3. СУ "Христо Смирненски"          -        ХІІ                  13 уч.              130 лева

            с. Оброчище

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Награждаване дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата, давам думата на вносителя  г-н  Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД:

По шеста точка от дневния ред:

 

Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД: Уважаеми господин Ангелов, господин Председател, уважаеми общински съветници, ежегодна традиция е Общински съвет - Балчик да присъжда награди на изявените през годините учители и деятели на културата, като обичайно един от поводите да изкажем нашата лична и обществена благодарност е най - светлият български празник, празника на българската книжовност - 24/двадесет и четвърти/  май.  Постъпило е предложение от Съюза на работодателите в системата на народната просвета/СРСННБ/ в община Балчик за връчване и определяне на парична награда в израз на признателност за дългогодишен труд в сферата на образованието и културата в Община Балчик:

1.   Галина Неделчева - началник ОХССД, по настоящем пенсионер.

2.   Красимира Тодорова - директор на ДГ "Знаме на мира"- гр. Балчик, по настоящем пенсионер.

3.   Виктория Якова - директор на ДГ "Здравец" гр. Балчик, по настоящем пенсионер.

Приносът на всяка от тях е безспорен и достоен за уважение.  Предложението ми, като председател на Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, е паричната награда да е в размер на 200.00 лв.

Предвид горното а предлагам Общински съвет, гр. Балчик, да приеме следното,

                                                                                                                           Проект

                                    РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложение на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета/СРСННБ/ гр. Балчик и по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет - Балчик награждава с парична награда от 200.00 лева, всеки един от следните дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата:

1.   Г-жа Галина Неделчева - бивш началник ОХССД в Общинска администрация- град Балчик, пенсионер.

2.   Г-жа Красимира Тодорова - бивш директор на ДГ "Знаме на мира"- гр. Балчик, пенсионер.

3.   Г-жа Виктория Якова - бивш директор на ДГ "Здравец" , гр. Балчик, пенсионер.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Награждаване дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №325: На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложение на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета/СРСННБ/ гр. Балчик и по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет - Балчик награждава с почетен приз и парична награда от 200.00 лева, всеки един от следните дългогодишни деятели в сферата на образованието и културата:

1.Г-жа Галина Неделчева - бивш началник ОХССД в Общинска администрация- град Балчик, пенсионер.

2.Г-жа Красимира Тодорова - бивш директор на ДГ "Знаме на мира"- гр. Балчик, пенсионер.

3.Г-жа Виктория Якова - бивш директор на ДГ "Здравец" , гр. Балчик, пенсионер.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Отпускане на еднократна финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от гр. Балчик за издаване на книга, давам думата на вносителя г-н  Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД


По седма точка от дневния ред:

 

Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД:Уважаеми господин Ангелов,  господин Председател, уважаеми общински съветници, постъпила е молба за  финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от град Балчик за предпечат и печат на втората му книга със заглавие „Българските интервюта". Към молбата е приложена оферта от издателство „Импрес" ООД на стойност 2180.00 лв. Отпуснатият размер на финансова помощ в размер на 1200.00 лв. е съобразен с моментното финансово състояние и предвидените в бюджета на общината за 2021 г.  разходи.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                                      Проект!

РЕШЕНИЕ


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от град Балчик, в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева, за предпечат и печат на книга с наименование „Българските интервюта".

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява- Отпускане на еднократна финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от гр. Балчик за издаване на книга

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №326: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Галин Люцканов Ганчев от град Балчик, в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева, за предпечат и печат на книга с наименование „Българските интервюта".

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Петева Михайлова от гр. Балчик за издаване на книга., давам думата на вносителя г-н  Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Даниел  Димитров - член  на ПКОКМД: Уважаеми господин Ангелов, господин  Председател, уважаеми общински съветници, Постъпила е молба за  финансова помощ на Яна Петева Михайлова от град Балчик за издаване на първата и книга с поезия. Към молбата е приложена оферта от издателство „Мартине" - гр. Добрич  на стойност 1090.00 лв, автобиография и препоръка. Отпуснатият размер на финансова помощ в размер на 600.00 лв. е съобразен с моментното финансово състояние и предвидените в бюджета на общината за 2021 г.  разходи.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното                                                                                                             Проект!

                                                                        РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Яна Петева Михайлова от град Балчик, в размер на 600 (шестотин) лева, издаване на първата и книга с поезия.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  - Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Петева Михайлова от гр. Балчик за издаване на книга със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на точката:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №327: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Яна Петева Михайлова от град Балчик, в размер на 600 (шестотин) лева, издаване на първата и книга с поезия.

2. Средствата да се осигурят за сметка на предвидените средства в разходната част на одобрения Сборен бюджет на община Балчик за 2021 г., раздел 3. "Местни дейности" , функция "Култура и религиозни дейности", точка II "Други дейности по културата" на Приложение № 9б.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД,давам думата на г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

 

По девета точка от дневния ред:

 

Г-жа  Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Уважаеми господин Ангелов, господин Председател, уважаеми общински съветници, с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, Покана,  до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 . Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от четири точки:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите 2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите; 3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; 4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели н критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                             Проект!

РЕШЕНИЕ

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.05.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 15.06.2021 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете но Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

ПКБФЕЕ приема - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 31.05.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година, със „За" - 3; гласа ;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви Г-жо Фудулова, колеги моля имате думата по точката,  ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъства"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Не гласувал"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Не гласувал" - 1;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №328: 1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 31.05.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 15.06.2021 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящият съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Йовчо Иванов Йовев, Лъчезар Димитров Карадимов и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Георги Митков Желязков, Радослав Стоянов Радев и Лъчезар Димитров Карадимов.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете но Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Други., моля имате думата.

По десета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точка десета, ако нямате въпроси закривам заседанието и ви  желая ви хубав празник.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик