Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 636/ 04.06.2021 г. e одобрен ПУП-План за застрояване за УПИ VI (ПИ 02508.55.103) и УПИ IV (ПИ 02508.55.104), кв.153 по плана на промишлена зона, гр. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-22/ 19.05.2021 г.  Прикачени файлове: