Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-9/ 05.03.2021 г.; вх№ УТ-2117-16/ 13.05.2021г. за ПУП - План за регулация за УПИ LXXII (ПИ 02508.51.51) и УПИ LXXIII (ПИ 02508.51.52) кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ LXXII (ПИ 02508.51.51), кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов".

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: