На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №566/20.05.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., за срок от 5 год."

1. Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., за срок от 5 год.        

         Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на атракционна тераса.

Начална годишна наемна цена за площ  от 161 кв.м.  в размер на 6279 лв. /шест хиляди двеста седемдесет и девет лева /  без ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5 /пет/ години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на атракционна тераса.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 28.05.2021 г. до 15.00 часа на 11.06.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 11.06.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.06.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

7. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

        Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Силвия Николова - Главен специалист Наеми 0579/ 7 10 54  


Заповед № 715/15.06.2021 г. за прекратяване на тръжната процедура