• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 03 юни 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1.Предоставяне безвъзмездно за управление на РЗОК Добрич на помещение в „Медицински център 1 Балчик" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за осигуряване на финансови средства за издръжка по настаняването и изхранването на общо 4 румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на общественият ред на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Генади Атанасов Гавраилов от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.303 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.81 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.79 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД година, което ще се проведе на 14.06.2021г. от 10.00 часа в гр. Балчик, хотел „Реджина Мариа", к. з. „Двореца" алея „Дамбата". конферентната зала.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

10. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, за 22.06.2021 година, в 12.00 часа.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

11. Награждаване на учители по повод 24 май 2021 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Предоставяне за управление на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и определяне на цени във връзка с прилагането на новоприетата Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД

15. Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик