• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 20.05.2021 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

П Р О Т О К О Л

за разпределение на пасища и мери от ОПФ на Община Балчик по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ

 

№ 1/14.05.2021 год.


            Днес, 14.05.2021год. комисия, назначена по реда на чл.37и, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.100 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021 год. и Решение №314 по Протокол №20/29.04.2021г. от редовно заседание на Общински съвет Балчик и Заповед № 360/ 30.03.2021 год. на Кмета на община Балчик, комисия в състав:


                            1.  Мари Караиванова - Началник отдел ТСУОС

                            2   Женя Манолова - Гл. юрисконсулт ПИТО

                            3.  Зехра Акиф- Гл. експерт ОПФ

            Резервни членове:

                            1.      Гергана Николова- Началник отдел ПИТО

                            2.      Румен Цонев- ст. спец. вет. техник


проведе заседание с предмет: Разпределение на земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, публична общинска собственост на основание чл.37и, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗСПЗЗ. Преди започване на заседанието, членовете на комисията попълниха и подписаха декларация за свързаност по смисъла на ТЗ (Търговски закон) на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

В хода на заседанието бяха представени и разгледани следните факти и обстоятелства:

Във връзка с чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в Общинска администрация Балчик са постъпили три броя заявления със следните номера: Вх. №94-00-453/01.03.2021г. от Румян Николов Тодоров, Вх. №94-00-488/09.03.2021г. от „Бул Шанс 777" ЕООД и Вх. №94-00-489/09.03.2021г. също от „Бул Шанс 777" ЕООД, собственици на животновъдни обекти на територията на община Балчик. След обработка на постъпилите заявления са определени заявените /полагащи се/ площи на база бройки отглеждани животни, приравнени на животински единици, в даден животновъден обект, като комисията приема ограничението на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ в размер на 15 дка на животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и местни (автохронни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 

Заявления депозирани до Кмета на Община Балчик по реда на чл.37и,
ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ,
за разпределение на пасища и мери
от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022г.

 

№ по ред

Собственик, животновъд

Местона-
хождение на животновъдния
обект

Рег. № на животновъден  обект

Заявление с вх. №

Вид ПСЖ
(пасищни
селско-
стопански
животни)

Брой ЖЕ (животински единици), към момента на подаване на заявление

1

Румян Николов Тодоров

с. Сенокос

9634-0001;

9634-0222

94-00-453/
01.03.2021г.

Говеда,
кон и овце

298.80

2

„Бул Шанс 777" ЕООД

с. Дъбрава

9638-0104;
9638-0103

94-00-488/
09.03.2021г. и
94-00-489/
09.03.2021г.

Говеда и овце

82.85


На основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, с Решение №245/28.01.2021г. по Протокол №17 и Решение №314 по Протокол №20 от 29.04.2021г. на Общински съвет Балчик изразява съгласие за предоставяне на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища и мери, собственост на община Балчик в землищата на: гр. Балчик, село Бобовец, село Гурково, село Змеево, село Оброчище, село Сенокос, село Тригорци, село Царичино, село Църква, село Храброво и село Кремена за стопанската 2021/2022г., под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с оценки за наемната цена от лицензиран оценител.

В изпълнение на чл.37и, ал.1 в частта на изречение първо: „ определена по пазарен механизъм" от ЗСПЗЗ, и в изпълнение на Решение №314 по Протокол №20 от 29.04.2021г. на Общински съвет - Балчик,  с писмо с изх. № 94-00-596/01.04.2021год. на Кмета на Община Балчик, е възложено на Недко Лазаров Стоянов - независим оценител на земеделски земи, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. №810100239 от 25.07.2011 год., да извърши пазарна оценка по землища на наемната цена на земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасище, мера, публична общинска собственост на община Балчик, съгласно приложен списък.

Списък на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасище, мера - общинска

собственост за индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

Землище

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18.03

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55.22

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15.56

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

04515

21

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119.84

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90.63

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12.63

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36.93

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48.21

31245

675

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

53120

123

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

53120

145

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

53120

130

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16.20

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19.30

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43.14

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59.35

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46.25

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60.75

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48.26

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22.19

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26.97

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546.00

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27.24

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47.511615.63 дка

В изпълнение на чл.99, ал.2 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.93 от 2018г.), информацията за задълженията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ се проверява служебно от комисията по чл.100 от ППЗСПЗЗ чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, същата се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация. Поради това с писмо с Вх. №93-00-115/29.03.2021г., бе изискана информация от отдел ОДС (Общинска данъчна служба) при Община Балчик и с писмо с Изх.№24-00-303/31.03.2021 г. от Областна дирекция „Земеделие" Добрич. Отговор от последно посочената институция е постъпил с писмо с Вх.№24-00-303-001/12.04.2021г.

Видно от предоставените за служебно ползване справки, лицата подали заявления за разпределение на мери и пасища, нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ.

Изменението на чл.99, ал.3 от ППЗСПЗЗ (ДВ, бр.93 от 2018г.) регламентира, че Министерството на земеделието, храните и горите предоставя служебно на съответната община извлечение от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните обекти на територията на общината, посредством системата за електронен обмен на информация „REGIX INFO" и предоставеният административен достъп на общините до потребната информация, комисията извърши проверка и направи справка за вписани животни в животновъдни обекти по категория в БАБХ. След извършената проверка, комисията установи несъответствие между данните за броя и вида животни, вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ и декларираните от заявителите. Като тези несъответствия се дължат на  настъпили допустими промени в броя на животните в промеждутъка между подаването на заявленията за участие и разглеждането им от комисията. Комисията извърши разпределение на пасища и мери  съобразно информацията за брой животни и ЖЕ извлечена от „REGIX INFO".

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на  Решение №245/28.01.2021г. по Протокол №17 и  Решение №314/ 29.04.2021г. по Протокол №20 на общински съвет - Балчик, комисията реши:

1. По Заявление с Вх. № 94-00-453/01.03.2021г. от Румян Николов Тодоров, собственик на животновъдни обекти с №9634-0001 и №9634-0222, регистрирани в Интегрираната информационна система, в землището на с. Сенокос, общ. Балчик, област Добрич, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

наемна цена на имота

Наемател

31245

675

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

8.96

251.33

Румян Николов Тодоров

77390

240012

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546.00

9.44

5154.24

Румян Николов Тодоров


2. По Заявление с вх. № 94-00-488/09.03.2021г. и вх. №94-00-489/09.03.2021г. от „БУЛ ШАНС 777" ЕООД, собственик на животновъдни обекти с №№9638-0103 и 9638-0104, регистрирани в Интегрираната информационна система, в землището на с. Дъбрава, област Добрич, комисията извърши разпределение на земеделски имоти - публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, както следва:


ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

наемна цена на имота

Наемател

02508

19

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18.03

8.32

150.01

„Бул Шанс 777" ЕООД

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55.22

9.12

503.61

„Бул Шанс 777" ЕООД

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15.56

8.80

136.93

„Бул Шанс 777" ЕООД

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.94

8.00

143.52

„Бул Шанс 777" ЕООД

04515

21

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10.02

8.96

89.78

„Бул Шанс 777" ЕООД

04515

21

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119.84

9.28

1112.12

„Бул Шанс 777" ЕООД

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90.63

8.96

812.04

„Бул Шанс 777" ЕООД

18160

56002

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12.63

8.80

111.14

„Бул Шанс 777" ЕООД

18160

67007

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.72

8.88

175.11

„Бул Шанс 777" ЕООД

31245

671

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36.93

8.80

324.98

„Бул Шанс 777" ЕООД

31245

672

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48.21

8.72

420.39

„Бул Шанс 777" ЕООД

53120

123

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.47

8.48

368.63

„Бул Шанс 777" ЕООД

53120

145

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19.54

8.64

168.83

„Бул Шанс 777" ЕООД

53120

130

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

8.72

460.33

„Бул Шанс 777" ЕООД

66250

62

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16.20

8.96

145.15

„Бул Шанс 777" ЕООД

73095

3

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19.30

8.96

172.93

„Бул Шанс 777" ЕООД

73095

263

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43.14

9.04

389.99

„Бул Шанс 777" ЕООД

73095

22001

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59.35

9.28

550.77

„Бул Шанс 777" ЕООД

73095

23013

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46.25

9.12

421.80

„Бул Шанс 777" ЕООД

48982

61

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60.75

9.20

558.90

„Бул Шанс 777" ЕООД

48982

63

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48.26

9.04

436.27

„Бул Шанс 777" ЕООД

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22.19

8.64

191.72

„Бул Шанс 777" ЕООД

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26.97

8.64

233.02

„Бул Шанс 777" ЕООД

78639

10005

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63.89

8.96

572.45

„Бул Шанс 777" ЕООД

39623

12004

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27.24

9.12

248.43

„Бул Шанс 777" ЕООД

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47.51

9.12

433.29

„Бул Шанс 777" ЕООД


Настоящият Протокол да се обяви на таблото за обяви в общинска администрация - Балчик, в  кметствата и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

            Предвид чл. 37и, ал.8 от ЗСПЗЗ, Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд - Балчик. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго.

              КОМИСИЯ:

                            Мари Караиванова .....................

                            Женя Манолова .........................

                            Зехра Акиф ..............................


Прикачени файлове: