ОБЯВЛЕНИЕ


            Относно: Преписка с вх. № УТ-2117-14/ 21.04.2021 г.           

            На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич..

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.Прикачени файлове: