• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Публикация в Портал за обществени консултации

публикувано на 14.05.2021 г.

Препис-извлечение

Общински съвет - Балчик

ПРОТОКОЛ № 20

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 април 2021 г.По трета точка от дневния ред: . Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване  със вдигане на ръка със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1,

РЕШЕНИЕ №308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Приема План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на прието в т. 1 от настоящото решение.


Николай Колев,

Председател

на ОбС Балчик


-------------------------------------------------------------------------------------------

План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027 г. може да изтеглите от линка по-долу.

(Приложение №2 и Приложение №3)