• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 536/14.05.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева-Василева- началник отдел „ГРАО", Община Балчик

       Членове: Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                       инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа Добрич

                      Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                      Юрист от отдел „ПИТО" на Община Балчик

                      Представител  на  РУ на МВР-Албена                                                     

Комисията  да разгледа подаденото Заявление с вх. № 94-00-261_001/25.02.2021 год. от Людмил Александров Георгиев и Заявление с вх. № 94-00-460/02.03.2021 год. от Михаил Димитров Михайлов,  в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 26.05.2021 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Албена на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се постави на таблото за обявяване и да се публикува на интернет страницата на община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                        

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик