• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№ 20

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 април 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 14 точки. Постъпили са  две допълнителни точки


- Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата отмяна.55.Кандидатст

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.  Г-н  Ангелов имате думата:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Оттеглям точка 12 от Дневния ред.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, други колеги. Ако няма други, юе подложа на  гласуване с вдигане на ръка за включване на двете допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 17„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Допълнителните точки са приети.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред с вдигане на ръка, който с оттеглената на г-н Ангелов ще стане  от 15 точки:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево,

 м. „Поляните"        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик,

 м. „Двете чешми"       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9.  Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД на община Б

13. Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14..Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата отмяна.55.Кандидатст

Вносител: Николай Колев - Председател на ОбС - Балчик

15. Разни.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на ОБС за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.


по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи  за командировки в чужбина и  получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 01.2021г.

217,53лв.


0,00лв.

2

м. 02.2021г.

209,94лв.


0,00 лв.

3

м. 03.2021г.

0,00 лв.


0,00 лв.

Общо : 427,47 лв.

Общ

о: 0,00 лв.


 

по

ред

 


Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя на Общински съвет

Извършени разходи  за командировки в чужбина и  получени средства от председателя на Общински съвет


1м. 01.2021г.

0,00 лв.


0,00 лв.

2м. 02.2021г.

0,00 лв.


0.00 лв.

3м. 03.2021г.

0,00 лв.


0.00 лв.

Общо : 0,00лв.Общо:

 0,00лв.


  • Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за
  • командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от Председателя на общинския съвет Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното


РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 

РЕШИ :


1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г., в размер на - 427,47лв.,отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.   със „За" - 3 ;, „Против" - 0; „Въздържали се"-0;                                                                                                                                                                                                                                   


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №306: На основание чл. 21 ал.1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.01.2021 до 31.03.2021 г., в размер на - 427,47лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи  за командировки в чужбина и  получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 01.2020г.

217,53лв.


0,00лв.

2

м. 02.2020г.

209,94лв.


0,00 лв.

3

м. 03.2020г.

0,00 лв.


0,00 лв.

Общо : 427,47 лв.

Общ

0.00лв. лв.


по

ред

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от Председателя на Общински съвет

Извършени разходи  за командировки в  чужбина и  получе-и  ните средства от  от Председателя на  на Общински съвет


1

м. 01.2020г.

0,00 лв.


0,00 лв.

2

м. 02.2020г.

0,00 лв.


0.00 лв.

3

м. 03.2020г.

0,00 лв.


0.00 лв.

Общо : 0,00лв.

Общо:

0.00лв..

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местнотосамоуправление в България - ФЛАГ"ЕАД и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

По втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 56 от 27 февруари 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД № 1149/16.03.2020г., за кредит в размер на 292 484лева за покриване на допустими разходи по Изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.108-0001-С01/05.09.2019г., за проект „Изграждане на парк в гр.Балчик", финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.108-0001-С01/2019г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „ Земеделие Генерал Тошево и Община Балчик.

В пред вид на това, че с решение № 622 от 12.09.2019г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.05.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер 292 463,77лева с още осем месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.05.2021г., няма да ни бъдат възстановени - извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ад. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол №194 от  27.02.2020 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация  проект "Изграждане на парк в гр. Балчик", финансиран от Програмата за  развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по инфраструктура" в частта:

  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.01.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД; със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-жо Фудулова, други колеги, г-н  Симеон Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Имам един въпрос г-н Ангелов, казахте, че не е приключен още проекта. Предвиждате ли, въпреки не е свързано със заемите, предвидено ли е в този проект да бъде направена  улицата, която свързва с Старият  гробищен парк.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Този парк се финансира по три линии - самият парк е по линия на МИГ, спортната база по линия на МИРГ, а за асфалта в този проект са включени ул. "Струма" и още една улица,  всеки момент очаквам да подпиша Договор по Програмата за развитие на селски райони. Миналата седмица направихме последната крачка т.е. дойдоха експертите от ДФ „Замеделие" да огледат, че улиците не са изпълнени и от тук нататък следващата стъпка е подписване на договор, т.е. още в началото е решено да бъде финансирано по този начин, а ако не беше финансирано щяхме да я направим със средства от бюджета, но задължително щеше да да бъде направена защото е част от целия парк. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Ангеловколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №307: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ад. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 56 по Протокол №194 от  27.02.2020 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" с цел реализация  проект "Изграждане на парк в гр. Балчик", финансиран от Програмата за  развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР -Балчик - Генерал Тошево" мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,  подобряването или разширяването на всички видове малка по инфраструктура" в частта:

-Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.01.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл. 8 от Закона за регионалното развитие стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира регионалното и пространственото развитие и обхваща разработването и актуализацията на система от документи за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия при отчитане на териториалния потенциал, включително осигуряване развитието на трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество. Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща плановете за интегрирано развитие на общините. В тази връзка се разработи План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Балчик определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Планът за интегрирано развитие на общината съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;

2. цели и приоритети за развитие на общината за определен период;

3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;

4. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;

5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;

6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;

7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи;

8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината;

9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана.

В съответствие с чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие кметът на общината организира изработването на плана за интегрирано развитие  и го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет, като преди това съгласно Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, свързани с околната среда изготвеният проект на плана се внася за преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка до Регионалната инспекция по околната следа и водите- гр. Варна.

Съгласно Решение №ВА-24/ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ-Варна е установено, че не е налице необходимост от извършване на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 2021-2027г., тъй като при прилагането на същия няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве. В съответствие с чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Решението е публикувано на Интернет- страницата на Община Балчик. Изпълнено е и изискването на чл. 29, ал. 1 от наредбата и на РИОСВ е предоставена обобщена справка преди приемането на плана.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Балчик е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Балчик за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане на 31.12.2020 г. със срок до 04.02.2021 г. В периода от 08.02.2021 г. - 15.02.2021 г. е проведено не присъствено публично обсъждане със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Резултатът от обсъждането е обективиран в справка, която прилагаме с настоящото проекто-решение. Направените допълнения в ПИРО 2021-2027 г. са посочени в графа „Коментар, начин и място на отразяване" от справката.

В съответствие с чл. 24 от Закона за регионалното развитие в компетенциите на Общинския съвет е да обсъди и приеме предложения с настоящото план за интегрирано развитие на община Балчик.

           Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект на решение:

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1. Приема План за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 от настоящото решение.

Приложение:

1. План за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027г. на електронен носител;

2. Решение № ВА-24/ЕО/2021г. на Директора на РИОСВ-Варна;

3.Писмо с изх. № ЕО-274-001/19.04.2021 г. Обобщена справка до РИОСВ;

4.Справка за отразяване на предложения и препоръки, получени в резултат от публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Балчик (ПИРО) 2021-2027 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване на  проекта, което ще се извърши с вдигане на ръка:

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.Приема План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на прието в т. 1 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило заявление вх. №94-00-535/18.03.2021 г. от Наско Вачев Илиев от гр. Добрич за закупуване на общински имот в м. „Поляните" с. Кранево, общ. Балчик, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен поземлен имот с площ от 466 м2, представляващ ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте Г-н Христов.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през-2021г., със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, моля г-жа Фудулова:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г. със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

     Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №309: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен поземлен имот с площ от 466 м2, представляващ ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред- Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По пета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение: 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3832/05.05.2010 г., представляващ незастроен поземлен имот               № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от        466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра).  

 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви, г-н Ангелов, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри предложението за Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"         със „За" - 3;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги други желаещи  за разискване по точката, ако няма  моля да преминем към поименно  гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №310: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3832/05.05.2010 г., представляващ незастроен поземлен имот № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", с площ от 466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 950.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

     проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4911/18.03.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 1 280 м2 (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 640.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик. 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово;  със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №311: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4911/18.03.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ, кв.35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 1 280 м2 (хиляда двеста и осемдесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 640.00 лв. (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м.„Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:                                                   

       проекто - решение:         

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3714/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 328 м2 (триста двадесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 462.00 лв. (девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №312: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3714/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 328 м2 (триста двадесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 462.00 лв. (девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-470/17.03.2021 г. от „Агро Проект Инвест" ЕООД, гр. Варна, ж.к. „Чайка" бл. 34, вх. Б, ет. 5, ап. 40, с управител: Десислав Колев Гатев, относно отдаване под наем на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. Части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г. за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м. Но тук ще изменя проект-решението защото ние не отдаваме парцела, а терасата, защото Община Балчик е собственик на самата тераса, тъй като всички тераси, които са по крайбрежната алея са със строително разрешение на Община Балчик , а не на съответните наематели. По този начин ние сме собственици на  самите съоръжения, самите тераси и в тази връзка предлагам :  

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност, част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост,  представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г. за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 161 кв.м. в размер на 6279 лв./шест хиляди двеста седемдесет и девет лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  - Дава съгласието си отдаване под наем тераса за извършване на ресторантьорска дейност, част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост,  представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г. тераса „Панорама" с площ 161 кв.м. за срок от 5 години със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-жа Фудулова, заповядайте Г-н Христов

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., тераса „Панорама" с площ 161 кв.м., като приема предложението за редакция на ПКБФЕЕ със „За" -3, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Христов, други колеги, заповядайте г-н Жечев:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Имам един уточняващ въпрос към г-н Ангелов,  това, че строителните разрешения са на името на Общината е добре. Но  понеже ние знаем, че терасите се изграждат от наемателите материално, в правото си  ли е бившият собственник да отиде и да си развали  терасата след всичко което е инвестирал  и да има проблем с проект-решението?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Няма право да  се разваля, всички тераси са на база архитектурни  проекти  и знаете, че РЗСК през 2011г. констатира, че терасите не са със статут на „преместваеми обекти" и тогавя си спомням, че бяха съборили тези тераси и ние възприехме принципа,  тъй като каквито и  конкурси и търгове да правим - и се спазва това, само пред действащите заведения има тераси   които са отдадени. И тогава казахме така: Всеки представя проект и те го направиха, даряват го на Общината и тя прави строителното разрешение на името на Общината и се спазва този проект, който е представен от собствениците на заведения, които тогава все още бяха наематели т.е. всички тераси си имат архитектурни проекти и строителните разрешения са на база на тези проекти.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, други колеги желаещи по точката,  заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Да предложим на гласуване предложението на Бюджетната комисия.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на предложението на ПКБФЕЕ за изменение на   проекта по т.1. - Дава съгласието си отдаване под наем на  спомагателна атракционна  тераса „Панорама" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от  161 кв.м. , изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г.", за срок от 5 години.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Прието е изменението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, а сега да гласуваме поименно целия проект с измененията:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №313: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1..Дава съгласието си отдаване под наем на  спомагателна атракционна  тераса „Панорама" за извършване на ресторантьорска дейност, с площ от  161 кв.м. , изградена върху пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр. Балчик, цялото с площ 2927,00 кв.м. включващ УПИ №II  и ид. части от УПИ I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г.", за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 161 кв.м. в размер на 6279 лв./шест хиляди двеста седемдесет и девет лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгласно т.5 /други/, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 год.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

По този ред в законово определения срок в общинска администрация - Балчик са постъпили три броя заявления за предоставяне на свободни пасища и мери от общинския поземлен фонд на територията на община Балчик.

Въз основа на експертни оценки по землища, извършена от лицензиран оценител на земеделски земи, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност с рег. № 810100239/25.07.2011г. е определена стойността на пазарния наем на пасищата и мерите от ОПФ на Община Балчик за стопанската 2021/2022г.

В тази връзка, моля да бъде прието следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх.№ 94-00-453/01.03.2021год., вх.№ 94-00-488/09.03.2021год. и вх.№94-00-489/09.03.2021год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, с. Бобовец, с. Гурково, с. Змеево, с. Оброчище, с. Сенокос, с. Тригорци, с. Царичино, с. Църква, с. Храброво и с. Кремена от стопанската 2021/2022 год. под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ

Номер по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ/ дка

Пазарна оценка в лева на дка

Наемна цена на имота

02508

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

8.32

150.01

02508

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

9.12

503.61

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

8.80

136.93

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

8.00

143.52

04515

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10,02

8.96

89.78

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

9.28

1112.12

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

8.96

812.04

18160

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

8.80

111.14

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

8.88

175.11

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

8.80

324.98

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

8.72

420.39

31245

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

8.96

251.33

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43,47

8.48

368.63

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19,54

8.64

168.83

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

8.72

460.33

66250

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

8.96

145.15

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

8.96

172.93

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

9.04

389.99

73095

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

9.28

550.77

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

9.12

421.80

48982

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

9.20

558.90

48982

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

9.04

436.27

78639

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

8.64

191.72

78639

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

8.64

233.02

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

8.96

572.45

77390

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546.00

9.44

5154.24

39623

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

9.12

248.43

39623

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

9.12

433.29


ІІI. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

IV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги моля имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 год., със „За" - 3; гласа ;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №314: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх.№ 94-00-453/01.03.2021год., вх.№ 94-00-488/09.03.2021год. и вх.№94-00-489/09.03.2021год., Общински съвет - Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, с. Бобовец, с. Гурково, с. Змеево, с. Оброчище, с. Сенокос, с. Тригорци, с. Царичино, с. Църква, с. Храброво и с. Кремена от стопанската 2021/2022 год. под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Минималният срок на договорите е пет стопански години.

Лицата, подали заявления в законово определения срок, декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

II. Одобрява експертните оценки за пазарните стойности на долуописаните пасища и мери от ОПФ на Община Балчик.

1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 са както следва:

ЕКАТТЕ

Номер по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория

Площ/ дка

Пазарна оценка в лева на дка

Наемна цена на имота

02508

02508.506.219

Балчик

Пасище,мера

6

18,03

8.32

150.01

02508

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

9.12

503.61

02508

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

8.80

136.93

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

8.00

143.52

04515

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10,02

8.96

89.78

04515

04515.11.25

Бобовец

Пасище,мера

3

119,84

9.28

1112.12

18160

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

8.96

812.04

18160

18160.56.2

Гурково

Пасище,мера

4

12,63

8.80

111.14

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19,72

8.88

175.11

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36,93

8.80

324.98

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48,21

8.72

420.39

31245

31245.125.38

Змеево

Пасище,мера

3

28.05

8.96

251.33

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43,47

8.48

368.63

53120

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19,54

8.64

168.83

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.79

8.72

460.33

66250

66250.28.73

Сенокос

Пасище,мера

3

16,20

8.96

145.15

73095

73095.20.49

Тригорци

Пасище,мера

4

19,30

8.96

172.93

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43,14

9.04

389.99

73095

73095.22.1

Тригорци

Пасище,мера

4

59,35

9.28

550.77

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46,25

9.12

421.80

48982

48982.318.15

Царичино

Пасище,мера

4

60,75

9.20

558.90

48982

48982.318.17

Царичино

Пасище,мера

3

48,26

9.04

436.27

78639

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

8.64

191.72

78639

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

8.64

233.02

78639

78639.10.5

Църква

Пасище,мера

5

63,89

8.96

572.45

77390

част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

3

546.00

9.44

5154.24

39623

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

3

27,24

9.12

248.43

39623

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

3

47,51

9.12

433.29


ІІI. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.

IV. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие"., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълнява проект „Изграждане на парк в град Балчик", финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по ПРСР 2014 - 2020 г. и е на стойност  244 419,36 лв. без ДДС. След проведени обществени поръчки, стойността е намалена до 243 738,17 лв. без ДДС.

По Проекта ще бъдат изпълнени дейности по изграждане на парк в ж.к. „Балик", гр. Балчик УПИ I, кв.157 по к.к. на гр. Балчик.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., одобрен за финансиране от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по ПРСР 2014 - 2020 г., и необходимостта от обезпечаване на искане за 50 % авансово плащане на ДДС в размер на 24 373,82 лева (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и три лева и 82 ст.), и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

 

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ„Земеделие"  в  размер до 24 373,82 лева (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и три лева и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за авансово ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

2.Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово ДДС по договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие";


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема    ПКБФЕЕ приема - Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие", и го одобри със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №315: На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие", Общинският съвет

 

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер до 24 373,82 лева (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и три лева и 82 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за авансово ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

2.Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово ДДС по договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие". давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълнява проект „Изграждане на парк в град Балчик", финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по ПРСР 2014 - 2020 г. и е на стойност  244 419,36 лв. без ДДС. След проведени обществени поръчки, стойността е намалена до 243 738,17 лв. без ДДС.

По Проекта ще бъдат изпълнени дейности по изграждане на парк в ж.к. „Балик", гр. Балчик УПИ I, кв.157 по к.к. на гр. Балчик.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., одобрен за финансиране от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по ПРСР 2014 - 2020 г., и необходимостта от обезпечаване на искане до 50 % авансово плащане в размер на 121 869,09 лева (сто двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 09 ст.), представляващи 100.00 % от стойността на заявеното авансово плащане за изпълнение на дейностите по Проекта и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет следното


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие", Общинският съвет


РЕШИ:

                           

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  до  121 869,09 лева (сто двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 09 ст.) за обезпечаване на 100.00 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

го одобри със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към поименно гласуване на проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №316: На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие", Общинският съвет


РЕШИ:                               

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Балчик  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"  в  размер  до  121 869,09 лева (сто двадесет и една хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и 09 ст.) за обезпечаване на 100.00 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

2. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Отпускане финансови помощи на граждани;, давам думата на вносителя г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД:

 

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД Уважаеми господин Ангелов, г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 20.04.2021година  разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Е. М. Александрова - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

2. М. Р. Станева- социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. М. С. Христов-  за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева

4. И. И. Муса- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Н. Й. Василев- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  -Отпускане финансови помощи на граждани със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №317: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Е. М. Александрова - за лечение, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева

2. М. Р. Станева- социално подпомагане, в размер на  200,00 (двеста) лева

3. М. С. Христов-  за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева

4. И. И. Муса- за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Н. Й. Василев- социално подпомагане в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Съгласно чл. 26 а. ал. 4 от Закона за народните читалища, ежегодно Председателите на читалища са задължени да представят пред Кмета доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета през предходната година. Предлагам за обсъждане докладите на читалищата, обобщен отчет за приходите и разходите на читалищата:

1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик - Вх. №76-00-14/10.03.2021

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик - Вх. №76-00-22/22.03.2021

1.3.НЧ "Свобода-1897v село Гурково - Вх. №76-00-25/31.03.2021

1.4 НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла - Вх. №76-00-21/19.03.2021

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево- Вх. №76-00-19/17.03.2021

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939'' село Кранево- Вх.№76-00-17/12.03.2021

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище- Вх.№76-00-16/11.03.2021

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос- Вх. №76-00-20/18.03.2021

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово- Вх. №76-00-24/23.03.2021

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица- Вх. №76-00-23/22.03.2021


Проекто - решение


На основание чл. 21, ал. 1, г. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 a, ал.. 4 и 5 от Закона за народните читалища. Общински съвет - Балчик

реши :

Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 година, както следва:


1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897v село Гурково

1.4 НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939'' село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Ангелов, колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Обсъждане на доклади и обобщени отчети за приходите и разходите на читалищата от Община Балчик; със „За" - 3; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 318: На основание чл. 21, ал. 1, г. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 a, ал.. 4 и 5 от Закона за народните читалища. Общински съвет - Балчик

реши :

Приема докладите и обобщените отчети за приходите и разходите на читалищата на територията на община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 година, както следва:


1.1.НЧ "Паисий Хилендарски-1870" град Балчик

1.2.НЧ "Васил Левски-1959" град Балчик

1.3.НЧ "Свобода-1897v село Гурково

1.4 НЧ "Велко Ангелов-1940" село Дропла

1.5.НЧ "Йордан Йовков-1941" село Змеево

1.6.НЧ "Бачо Киро-1939'' село Кранево

1.7.НЧ "Просвета-1901" село Оброчище

1.8.НЧ "Христо Смирненски-1914" село Сенокос

1.9.НЧ "Просвета-1900" село Соколово

1.10.НЧ "Стефан Караджа-1941" село Стражица


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: За следващата точка ще помоля г-жа Сияна Фудулова да води заседанието, понеже аз съм вносителя.

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседаниеКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - НОВО ОБСЪЖДАНЕ  Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата отмяна, давам думата на г-н  Николай Колев - председател на ОбС:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми колеги общински съветници, с решение № 301, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и заявление вк. №26-00- 492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

1.   Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който „Албена" АД участва с 205 421 м2, а община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

2.   Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Решението по силата на Заповед № АдК - 04-12/16.04.2021 г., на областния управител  на област Добрич е счетено за незаконосъобразно, като са излочени мотиви свързани с:  Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:

1.   Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра й имотния регистър /ЗКИР/, съединяване на поземлени имоти на различни собственици се извършва въз основа на скица-проект, като изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. $6, ал. 1 от ЗКИР. В чл. 63 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е заложено, че в случаите на чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗКИР съединяване на съседни имоти, собственост на различни лица, се извършва след представяне на документ, удостоверяващ съсобствеността върху новообразувания имот. Към документите, послужили за издаване на настоящото решение няма такива, удостоверяващи съсобствеността върху новообразувания имот.

2.   Решението представлява такова по управление с имот - общинска собственост, който е с начин на трайно ползване "За селскостопански, горски, ведомствен път" и представлява публична общинска собственост, като същият не може да бъде предмет на съсобственост върху новообразувания имот № 02508.90.805 с площ от 211 665 кв.м.

Следва да се има предвид, че с решението си общински съвет не изменя кадастралната карта, а единствено дава съгласие за откриване на процедура за същото, в качеството си на принципал на общинската собственост. Изменението на кадастрална карта е специално административно производство, което следва включително и изложените правила в двата цитирани нормативни акта от Закона за кадастъра й имотния регистър /ЗКИР/ и  Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Именно на ръководителя на специализираното оправомощено  подразделение на АГКК е предоставена компетентността и преценката на заявленията на страните за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта. В тази връзка, следва да се отбележи, независимо, че решението по естеството си представлява такова по управление на общинска собственост, както се посочи по - горе, същото не предизвиква пряк ефект. Или казано иначе, същото не води до изменение на кадастралната карта, а областния управител е иззел компетенциите на оправомощения административен орган по недопустим начин. Със същото общински съвет не се разпорежда с общинска собственост и съгласието за изменението, което по естеството си е предварително такова, не е акт на разпореждане.

Предвид горното оспорването или по- точно указанието на областния управител за отмяна на настоящото решение не следва да се уважи, а предлагам Общински съвет, гр. Балчик, да приеме следното,

                                                                                                               Проект!

                                            РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година.

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание:  Колеги моля имате думата  по точката -

ПКБФЕЕ  одобрява.- НОВО ОБСЪЖДАНЕ  Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година, с указания за неговата отмяна.със „За" - 3 гласа;

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание:  Заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ ПКУТСЕ:    ПКУТСЕ приема  -  Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година., със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание:  Благодаря ви, други колеги, заповядайте  г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря, аз искам само да попитам - Най накрая решихме да кажем на Областния управител, че не е прав, така ли да го разбирам? Относителен е въпроса. Защото до сега угаждахме на всичко което той изискваше и в момента дали е прав или не , ние бяхме на принципа - По хубаво да се съобразим, че  да не пречим на хората, което е добър принцип, но тук виждам вече, че ситуацията е опрял ножа в кокала. В смисъл такъв: Наясно сте, че от тук нататък следва, че Областния ако е Областен да  отиде решението при него да го вкара в съда и да видим кой е прав, кой не. За което между другото г-н Председател на ОбС Ви поздаравявам, защото с такива хора трябва да има твърда позиция. Когато има твърда позиция, не може всяко второ решение на Общинския съвет да се връща за някакви глупости и запетайки . Благодаря ви.

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание: Благодаря ви, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря ви, само въпроса ми е следния: Ако не се съобрази с нашето решение Областния управител, ако все още е същият, какво следва някакви съдебни процедури ли? 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Станоев отговори какво следва, и по неговият въпрос не съм съгласен, че всичко което Областният управител е върнал - до момента водим дела 5-6 на брой. До колкото не ме лъже паметта само едно от старите сме загубили, така че там където сме счели, че неговите мотиви, детайлите и  включително запетайките не са верни сме ги връщали за ново обсъждане на решение.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ако може  една реплика, не е правилно становището, че решенията задължително отиват в съда, отива в съда ако Областния реши. Защото ще ви помоля да покажем поне    пет решения от предния  Общински съвет, които след потвърждаване от Общински съвет Областния не ги отказа. Т.е. това, че сега отива в съда не е правилно. Отива в съда само ако Областният прецени, че той е прав,  а ние сме оправдали  решението, може да си замълчи и да си мине.

Г-жа Сияна Фудулова -водещ заседание:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъства"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 319 :На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 301 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 08.04.2021 година.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към петнадесета  точка от дневния ред  - Разни, моля имате думата :

По петнадесета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, имате думата, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Ангелов, аз искам да споделя в точка Разни, като призова Общинска Администрация да предприеме някакви действия, защото цялото напрежение в населеното място Кранево расте с всеки изминал ден във връзка на предстоящия летен сезон. Призовавам всички Общински съветници и Общинска Администрация да го посетят и видят, че ситуацията   наистина е меко казано инфраструктурата на селото е като Кербала. Жителите, търговците и хората, които упражняват бизнес в Кранево са на ръба. До мен достигат сигнали, че има призиви дори към Референдум към отделяне и так на татъка. Аз лично съм длъжен да уведомя Общинска Администрация и моля Кмета и Общинска Администрация да предприеме някакви действия поне за закърпване дупките, понеже ситуацията до момента е нелицеприятна.  Предстои един труден туристически сезон   и всеки един които упражняват бизнес в това населено място се притеснява и когато види този окаян вид на инфраструктура на селото  не знае и не може да си представят как ще посрещат туристи. Всички жители на Кранево се чудят, защо защо в Кранево не се инвестира нищо, при положение, че сме част от Община Балчик. Просто г-н Ангелов, молбата ми е към Вас, моля предприемете някакви действия за посрещане на предстоящият туристически сезон. Изключително мръсно, нелицеприятно, с дупки навсякъде просто ситуацията е отчайваща. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Лучиянов моля:  

Г-н Виктор Лучиянов- общински съветник: Колеги Весели Празници на всички!

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви. Весели празници на всички.НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - БалчикПрикачени файлове: