• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЯВЛЕНИЕ


ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Проектът на плана за финансово оздравяване на Община Балчик за 2021 г. - 2023 г. е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 29.04.2021 г. на адрес www.balchik.bg/bg/infopage/41.

На заинтересованите физически и юридически лица се предоставя възможност до 21.05.2021 г. да представят своите предложения, мнения и препоръки по настоящия проект, като попълнят прикачения формуляр/анкета.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината mayor@balchik.bg и на фронт-офица в сградата на Община Балчик.

Приложения:

1. План за финансово оздравяване на Община Балчик

2. Формуляр/анкета


С уважение,

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПЛАН


ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.


(СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ)

гр. Балчик

м. април 2021 г.


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият нов план за финансово оздравяване на община Балчик е разработен на основание чл.130д, ал. 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Същият има за цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, чрез изпълнението на мерки за повишаване събираемостта на приходите и подобряване приоритизиране и оптимизация на разходите.

Плана за финансово оздравяване на община Балчик обосновава ефективността от вече предприети и предстоящи действия от страна на общинското ръководство.

През 2021 г. с Решение № 281/08.04.2021 г. Общинският съвет - Балчик е открита процедура за финансово оздравяване, в резултат на което в изпълнение на разпоредбите на глава осем „а" от ЗПФ е възложено на кмета на община Балчик изготвянето на план за финансово оздравяване на община Балчик и провеждането на публично обсъждане с местната общност.

Плана за финансово оздравяване включва:

.............................................................................................

.............................................................................................


Пълния текст на "План за финансово оздравяване на Община Балчик за 2021 г. - 2023 г." може да изтеглите от връзката по-долу, както и "Формуляр/анкета"