Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 415/ 13.04.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - ПРЗ за УПИ XVI, кв. 48, по ПУП на с. Гурково, Община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ--2117-6/ 24.02.2021 г.  Прикачени файлове: