Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 419/ 13.04.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП- П3 за ПИ 39459.505.427 по КК на с. Кранево, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-5/ 03.02.2021 г.  
Прикачени файлове: