• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 април 2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Вземане на Решение на Общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Приемане на решение за одобряване на План за интегрирано развитие на Община Балчик 2021-2027г.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Продажба чрез търг на  ПИ № 39459.506.304 по кадастралната карта на с. Кранево,

 м. „Поляните"        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на  ПИ № 67951.501.818 по кадастралната карта на с. Соколово      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.68 по кадастралната карта на гр. Балчик,

 м. „Двете чешми"       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред пицария „Панорама-Каваци"/, публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.25 по кадастрална карта на гр.Балчик, актуван с АОС 311/17.02.2020г., за поставяне на атракционна тераса „Панорама" с площ 161 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9.  Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2021-2022 год.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Издаване на Запис на заповед от Община Балчик, в полза на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.108-0001-C01 от 05.09.2019 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Балчик-Генерал Тошево", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект „Изграждане на парк в град Балчик", сключен между Община Балчик, МИГ-Балчик-Генерал Тошево и ДФ „Земеделие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие  „БКС"  гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

14. Други


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик