Обявление за подробен устройствен план ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед 416/ 13.04.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - ПР за УПИ XLII, УПИ XLIII, кв. 35, по ПУП на в.з. „Изгрев", Община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-8/ 01.03.2021 г.  

 Прикачени файлове: