публикувано на 09.04.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ


Във връзка със Заповед № РД-194/10.03.2021год. на Министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2021г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и във връзка с предписание с вх.№ ЕО-239/31.03.2021г. на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна, уведомяваме всички граждани на община Балчик, че следва да спазват забраната за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии. Нарушителите физически лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лева.

При възникване на палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна, на телефон: 052/678 848 /от 9,00ч. до 17,30ч./ и на телефон 0884 290634 /след 17,30ч. и почивните дни/.

Прикачени файлове: