• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д
№ 368
31.03.2021г., гр.Балчик


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение 2159-НС/02.03.2021 год. на ЦИК за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и Решение № 2206- НС/11.03.2021 год. на ЦИК за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 год. в община Балчик, във връзка със заповед №127/08.02.2021 г. на Кмета на Община Балчик


Н А Р Е Ж Д А М :


1. ОБРАЗУВАМ ДОПЪЛНИТЕЛНО 3 (ТРИ) ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 год., от които 2 избирателни секции в лечебни заведения и 1 подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, както следва:


080300038 - СБР „МЕДИКА-АЛБЕНА" ЕООД, к.к. Албена
080300039 - МБАЛ - Балчик , COVID отделение, гр. Балчик, ул. "Златко Петков" № 34
080300040 - ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация


3. Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ "ГРАО" - Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.


4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.


Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс в три дневен срок от обявяването й пред областния управител.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: